cookies

Podpisanie umowy
Categories: Marketing i promocja 
      Date: Jan 27, 2014
     Title: Podpisanie umowy

W dniu 24 stycznia 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, pt:" Miasto Tkaczy marką regionu łódzkiego - etap II budowa i promocja marki".Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś priorytetowa III - Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu 500.000,00 PLN wydatki całkowicie kwalifikowane. Dofinansowanie na realizację projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w kwocie nieprzekraczającej 425.000,00 PLN stanowiącej maksymalnie 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, w tym: 75.000,00 PLN wkład własny Gminy Miasto Zgierz.

W projekcie będą realizowane następujące zadania