cookies

Printing Pedagogical Library them. prof. Tadeusz Kotarbinski in Lodz - branch in Zgierz


95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 46

tel./fax 42 717 43 04

e-mail: zgierz@pbw.lodz.pl
www: www.pbw.lodz.pl/Zgierz.htm

Kierownik: Elżbieta Wójcik

***

Oferta zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2009/2010

Biblioteka stanowi zaplecze edukacyjne dla całego powiatu zgierskiego. Czytelnikami są w zdecydowanej mierze studenci i nauczyciele, ale ze zbiorów mogą korzystać także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby niezwiązane z oświatą.

Biblioteka udostępnia książki, czasopisma, zbiory multimedialne. W pracowni multimedialnej, która pełni jednocześnie rolę Centrum Informacji Lokalnej czytelnicy mogą nieodpłatnie korzystać z pięciu komputerów z dostępem do Internetu, skanera oraz odpłatnie z drukarki i kserokopiarki. Informacji o zbiorach Biblioteki można szukać nie tylko w tradycyjnych, kartkowych katalogach, ale także w katalogu on-line.

Od stycznia 2009 r. Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, a czytelnicy dysponują kartą elektroniczną, która uprawnia także do korzystania ze zbiorów PBW w Łodzi, oraz pozostałych filii.

Biblioteka w latach 2005-2008 uczestniczyła w programie dotacyjnym Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży: "Biblioteka - Centrum Informacji Lokalnej", którego celem było prowadzenie różnorodnych działań na rzecz środowiska i popularyzowanie czytelnictwa. W ramach tego programu zrealizowaliśmy szereg projektów, które służyły mieszkańcom naszego miasta i gminy:

  • 2005 r. - "Skuteczne strategie uczenia się szansą funkcjonowania w obywatelskim społeczeństwie informacyjnym"
  • 2006 r. - "Młodzież w sytuacji kontaktu społecznego"
  • 2007 r. - "Wychowanie do twórczości"
  • 2008 r. - "Kluby czytelnicze sposobem na rozwijanie i podtrzymywanie aktywności".

Przy edycjach kolejnych projektów Biblioteka współpracowała ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba, Stowarzyszeniem Wielokulturowy Zgierz oraz nauczycielami i bibliotekarzami bibliotek szkolnych. Przeprowadzono szereg warsztatów, spotkań, pokazów, prelekcji, zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, konkursów, w których uczestniczyły dzieci, młodzież i dorośli, w tym także seniorzy z terenu naszego miasta i gminy. W latach 2005-2008 wzięło w nich udział około 3400 osób.

Biblioteka od dwóch lat realizuje konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych na "Najlepszego tropiciela informacji", który ma za zadanie rozwijać umiejętności dotyczące poszukiwania, selekcjonowania, przetwarzania informacji z wykorzystaniem tradycyjnych i elektronicznych źródeł.

Po raz trzeci była współorganizatorem Festiwalu Wielokulturowy Zgierz. Idea festiwalowych spotkań w naszej Bibliotece w 2008 r. dokładnie pokrywała się z hasłem Tygodnia Bibliotek - "Biblioteka miejscem spotkań". Zgierzanie otrzymali możliwość poznania wielokulturowej historii miasta oraz uczestniczenia w interesujących zajęciach przybliżających im to, co na co dzień jest niedostępne, a nawet egzotyczne.

Spotkania w naszej Bibliotece rozpoczęły się już 4 maja (niedziela) i trwały do 9 maja 2008 r. Warsztaty, prezentacje multimedialne, prelekcje, prezentowały różnorodność kulturową w szerokim aspekcie i uświadamiały uczestnikom, jak szerokie możliwości edukacyjne daje poznawanie różnych ludzi, uczyły tolerancji niezbędnej w wielu sferach naszego życia. Tematyka spotkań dotykała tak ważnych problemów, jak: trudności w poznawaniu innych ludzi, odkrywaniu i akceptowaniu samego siebie, swojej kultury, przyjaźni, wzajemnej pomocy. Warsztaty kultury jidysz dowiodły, że różnorodność tylko wzbogaca nasze życie, a poznanie innej narodowości i obowiązujących w niej norm ułatwia poznanie jej członków, budzi zrozumienie i tolerancję, przełamuje stereotypy. Spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej, poznanie ich pisma, pieśni, tańca, codziennych zwyczajów, a także specyficznej kuchni, wspólne śpiewanie, taniec, spożywanie potraw, swobodne rozmowy na tematy związane z religią, seksem, poczuciem własnej tożsamości pomogły zrozumieć zachowania innych ludzi, skłaniały do refleksji i otwartości wobec drugiego człowieka, zachęcały do traktowania różnic z respektem.

Celem wszystkich naszych spotkań w bibliotece było promowanie edukacji międzykulturowej poprzez kontakt z drugim człowiekiem, rozmowę, dyskusję, wspólne przeżycie określonych wrażeń i emocji. Jako biblioteka pedagogiczna staraliśmy się we wszystkich naszych działaniach realizować cele dydaktyczne i wychowawcze, ale także kulturalne adresując je do różnych środowisk.

Blisko 40-letnie związki ze środowiskiem edukacyjnym naszego miasta zaowocowały opracowaniem i wprowadzeniem w życie projektu: "Archiwum historii mówionej. Dzieje zgierskiej oświaty", który zbliżył do siebie młodzież i nauczycieli, dla których praca w zawodzie była największą pasją i powołaniem. W wyniku projektu zapoczątkowano w Bibliotece nowy rodzaj zbiorów w postaci płyt DVD, na których zarejestrowano rozmowy ze znanymi w środowisku pedagogami.

***

40 lat PBW w Zgierzu

"W dniu 1.IX.1970 r. z inicjatywy Wydziału Oświaty i Wychowania oraz ZNP rozpoczęła działalność Miejska Biblioteka Pedagogiczna z siedzibą w lokalu ZNP przy ulicy Komuny Paryskiej 29. Pomieszczenie miało 11 m2, a na księgozbiór składały się książki przekazane przez WOiW oraz ZNP..."

Takim wpisem rozpoczyna się kronika Biblioteki Pedagogicznej, która w tym roku (2010) obchodzi czterdziestą rocznicę swojego istnienia. Placówka powołana z myślą o wspieraniu nauczycieli realizujących programy dydaktyczno-wychowawcze, uzupełniających swoje wykształcenie i poszerzających swoje kwalifikacje, oraz dla studentów pedagogiki, tak naprawdę od lat służy całemu środowisku. I choć w czasie tych czterdziestu lat kilkakrotnie zmieniła lokalizację, skład personelu, wyposażenie, wzbogaciła i poszerzyła zbiory, to jej priorytety pozostały niezmienne, a są nimi: profesjonalna, rzetelna obsługa czytelnika i jak najszersza współpraca ze środowiskiem.

Od 1977 roku Biblioteka jest filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, dzięki temu jej użytkownicy mogą korzystać ze zbiorów nie tylko w Zgierzu, ale także w Łodzi, i pozostałych filiach (Łęczyca, Łódź, Pabianice). Obecnie biblioteka jest w pełni skomputeryzowana, czytelnicy korzystają z elektronicznych kart czytelnika, a informację o zbiorach, oraz ich dostępności mogą uzyskać w każdym miejscu z dostępem do Internetu. Na zbiory biblioteki składają się książki, czasopisma, kasety VHS, płyty CD, DVD. Większość z nich wypożyczana jest na zewnątrz. Na miejscu, w przestronnej czytelni można nieodpłatnie skorzystać z pięciu komputerów z dostępem do Internetu, z księgozbioru podręcznego, czasopism, można skserować lub wydrukować potrzebne materiały. Personel biblioteki stanowią nauczycielki bibliotekarki o szerokich kompetencjach, znakomicie przygotowane do zawodu, życzliwie służące radą i pomocą w dotarciu do poszukiwanych informacji. Na potrzeby czytelników przygotowują zestawienia bibliograficzne na określony temat, realizują różnego rodzaju zajęcia dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży różnego typu szkół, organizują spotkania metodyczne dla nauczycieli, warsztaty, konkursy, prelekcje, wystawy.

W latach 2005-2009 biblioteka realizowała we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba program dotacyjny: "Biblioteka - Centrum Informacji Lokalnej", w ramach którego opracowano kilka projektów, których celem była aktywizacja różnych grup społecznych i promowanie biblioteki jako "miejsca przyjaznego dla człowieka". Efektem podjętych działań stała się szersza współpraca ze środowiskiem, o czym świadczy chociażby zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej w 2010 r. do udziału w trzech projektach realizowanych przez zgierskie stowarzyszenia: Kameleon i Nieformalna Grupa Młodzieży. Wysiłki podejmowane na rzecz promowania czytelnictwa, ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego, rozwijania i poszerzania zainteresowań, ukazywania biblioteki jako placówki nowoczesnej, otwartej na potrzeby każdego użytkownika, niezależnie od jego wieku, czy wykształcenia zostały zauważone i docenione.

W 2009 roku Biblioteka Pedagogiczna otrzymała Statuetkę Kameleona za Działalność na Rzecz Społeczności Lokalnej przyznawaną corocznie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Kapitułę Kameleona. W 2010 roku, jak zwykle, biblioteka zaprasza do korzystania ze zbiorów, udziału w różnego rodzaju zajęciach, oraz do uczestnictwa w konkursie plastycznym na exlibris nawiązujący do czterdziestej rocznicy istnienia placówki. Regulamin konkursu i zaproszenie do udziału zostało wysłane do wszystkich szkół i placówek kulturalnych.

Siedzibą PBW, filia w Zgierzu od 1994 roku jest Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu, ul. 3. Maja 46, tel/fax 42 717 43 04, e-mail: zgierz@pww.lodz.pl

Na podst. "ITZ" Nr 41 (12.-18.10.2010 r.)