cookies

Printing "Zgierz - Program Rewitalizacji Doliny Rzeki Bzury"

Wydawca: Zarząd Miasta Zgierza
Wykorzystano opracowanie: Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Miast i Osiedli "TEREN" Sp. z o.o. (Łódź, ul. Piotrkowska 118)
Zespół autorski: Kazimierz Bald, Ewa Krakowska, Krzysztof Karski; współpraca: Janusz Burchard, Mariusz Nowicki, jacek Przybył, Mieczysław Żabicki
Koordynator prac: Mirosława Adamkiewicz, współpraca: Aleksandra Lubnauer
Druk: "Tercja" Studio Graficzne (Łódź, ul. Sienkiewicza 11/13)
ISBN 83-908739-7-4
Rok wydania: 1999

--------------------------------------------------

SPIS TREŚCI

Słowo od Prezydenta Miasta Zgierza ..... 3
Dzieje rzeki ..... 6
Wstęp ..... 9
Rola doliny Bzury w polityce przestrzennej Zgierza określonej w "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta" ..... 10
Miejsce doliny Bzury w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta, powiązania z terenami otaczającymi ..... 11
1. Stan, wydzielenie charakterystycznych odcinków doliny ..... 11
2. Założenia przyszłościowe ..... 13
Uwarunkowania wynikające ze stanu, walorów i zagrożeń środowiska przyrodniczego ..... 14
1. Warunki fizjograficzne, przyrodnicze i naturalne walory krajobrazowe ..... 14
2. Warunki hydrologiczno-geologiczne ..... 16
3. Atmosfera i warunki klimatyczne ..... 20
Założenia koncepcji zagospodarowania doliny Bzury na terenie Zgierza ..... 23
1. Założenia ogólne kształtowania zagospodarowania doliny ..... 23
2. Wskazania do zagospodarowania wyróżnionych odcinków doliny ..... 24
Działania przygotowawcze do realizacji koncepcji zagospodarowania doliny Bzury ..... 27
Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu ...... 28
Summary ..... 29
Tablice

--------------------------------------------------

Publikacja do pobrania (format PDF)