cookies

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz
Categories: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
      Date: Mar 26, 2015
     Title: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz
W dniu 19 marca 2015 r. została podpisana umowa z firmą EU-CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1.

Na jej podstawie opracowany zostanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, który przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów i oddziaływań na terenie Gminy Miasta Zgierza:
- spadek niskiej emisji na terenie gminy,
- poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
- spadek zachorowalności na choroby płuc i układu krążenia u mieszkańców gminy, - spadek zachorowalności na choroby skóry,
- oszczędność środków budżetowych na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,
- mniejsze nakłady na odtworzenia i remonty elewacji (niszczenie spowodowane jest niszczeniem elewacji przez substancje niebezpieczne emitowane w wyniku spalania),
- upowszechnienie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii wśród odbiorców prywatnych i publicznych,
- wzrost świadomości mieszkańców na temat potrzeb ochrony środowiska powietrza i środowiska naturalnego.

W okresie realizacji umowy (marzec - październik 2015 r.) planuje się szczegółowo:

  1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz.
  2. Stworzenie bazy danych służącej do wyznaczania emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i monitorowania jej zmian, w szczególności zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie Miasto Zgierz oraz w jego poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Należy w niej ująć m.in. budynki użyteczności publicznej, mieszkalne, transport, gospodarkę odpadami, przemysł i usługi.
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza biorących udział w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
  4. Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej ze wskazaniem udziału dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (konsultacje, plakaty i strona internetowa na temat planu PGN).

W okresie do kwietnia do września br. zostanie przeprowadzona akcja informacyjno-promocyjna związana z tworzeniem planu PGN. Jej celem będzie przedstawienie mieszkańcom miasta problemu niskiej emisji, jej wpływu na zdrowie oraz możliwości jej ograniczenia. W trakcie akcji zaprezentowane zostaną metody zwiększenia efektywności energetycznej budynków (termomodernizacja, odnawialne źródła energii, oszczędność energii w domu i firmie). W tym celu zostaną zorganizowane konsultacje z udziałem mieszkańców miasta. W trakcie spotkań z mieszkańcami poruszone zostaną zagadnienia na temat skutków i rezultatów postępowania dla wdrożenia PGN i osiągnięcia jego celów. Termin i miejsce konsultacji zostaną podane do wiadomości publicznej w późniejszym terminie.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Urzędu Miasta Zgierza