cookies

Printing Postępowania w projekcie

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 30 TYS EURO:

 1. W dniu 09.06.2015 r. ogłoszono konkurs ofert:  Usługa polegająca na wyliczeniu luki finansowej, sporządzeniu aktualizacji analizy finansowej wraz z określeniem maksymalnej kwoty dofinansowania dla projektu pn.: "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  Pliki do pobrania:
  Ogłoszenie o konkursie ofert (format PDF).
  Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (format PDF).
  Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (format PDF, format DOC).
  Załącznik nr 3 - Wzór umowy (format PDF)
  Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert (format PDF)

POSTĘPOWANIA POWYŻEJ 14 TYS EURO:

 1. W dniu 18.02.2013 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn. "Nadzór inwestorski nad robotami budowlano-montażowymi w ramach projektu pn. "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013", przeprowadzony na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych - przetarg

 2. W dniu 21.12.2012 r. ogłoszono przetarg nieograniczony pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach projektu pn. "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013", przeprowadzony na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych - przetarg

POSTĘPOWANIA PONIŻEJ 14 TYS EURO:

 1. W dniu 27 marca 2013 r. udzielono zamówienia, którego przedmiotem było przygotowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
  Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy DESIGNLABS Rafał Raczyński (ul. Wojska Polskiego 2, 98-200 Łask) z ceną wykonania zamówienia 47.975,20 zł brutto.
  Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert.
 2. W dniu 30 sierpnia 2012 r. udzielono zamówienia, którego przedmiotem był wydruk i dostawa 35000 sztuk ulotek, full color, wydruk pełen połysk, format A4 - po złożeniu A5.
  Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy GALART s.c. Michał Toma, Maciej Nowosiad (ul. Długa 7, 95-100 Zgierz) z ceną wykonania zamówienia 3.567,00 zł brutto.
  Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert.
 3. W dniu 06 lipca 2012 r. udzielono zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie 4 wizualizacji graficznych do celów promocyjno-informacyjnych (przeznaczonych wyłącznie do narzędzi informacyjno-promocyjnych tj. ulotek, plakatów, publikacji) ilustrujące obiekty wchodzące w obszar przestrzeni publicznej objętej projektem:
  1) Plac Kilińskiego,
  2) Park Miejski,
  3) Ogród w Centrum Kultury Dziecka,
  4) Kwartał komunikacyjny w obszarze ulic w Narutowicza, 1 Maja, Długa, Rembowskiego.
  Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy M+Projekt doradztwo architektoniczne (ul. Wyścigowa 61, 93-446 Łódź) z ceną wykonania zamówienia 4.305,00 zł brutto.
  Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert
  .
 4. W dniu 09 maja 2011 r. udzielono zamówienia, którego przedmiotem było opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności projektu "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza".
  Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy PROGRESS CONSULTING Sp. z o.o. (ul. Prosta 36, 53-508 Wrocław) z ceną wykonania zamówienia 15.867,00 zł brutto.
  Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert.
 5. W dniu 06 maja 2011 r. udzielono zamówienia, którego przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą: "Programy funkcjonalno-użytkowe dla potrzeb projektu "Rewitalizacja historycznego centrum miasta Zgierza".
  Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy M+Projekt doradztwo architektoniczne (ul. Milionowa 43 lok. 6, 93-113 Łódź) z ceną wykonania zamówienia 63.960,00 zł brutto.
  Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert.