cookies

Printing Polish Association for Persons with Upośledzeniem Umysłowym Circle in Zgierz

Koło terenowe w Zgierzu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) z siedzibą Zarządu Głównego w Warszawie

95-100 Zgierz, ul. Chełmska 42/42a

tel./fax 42 716 10 94
tel. 42 717 47 11

e-mail: psouu@miasto.zgierz.pl
www: www.psouu.miasto.zgierz.pl

BIP

Organizacja pożytku publicznego KRS 00000 46184

Zarząd Koła
Przewodnicząca Zarządu: Bożenna Piotrowicz
Wiceprzewodnicząca Zarządu: Halina Bednarek

MISJA
-
Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz rozwój, zaradność życiową i funkcjonowanie w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie.
- Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociągają za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz wspólne życie przekształcić własny ból w gotowość niesienie pomocy innym.

CELE
Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznymi zawodowym oraz wspieranie ich rodzin. (Art. 4 Statutu)

CZŁONKOWIE
Członkami zwyczajnymi
mogą być rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną, same te osoby, członkowie rodzin, opiekunowie prawni oraz osoby zainteresowane wsparciem działań PSOUU, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra. (Art. 7 §1)
Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne przyczyniające się materialnie działalności statutowej Stowarzyszenia (Art. 8 §1)

FORMY DZIAŁALNOŚCI
Koło PSOUU w Zgierzu Realizuje zadania z zakresu terapii, opieki medycznej, rehabilitacji, wsparcia socjalnego i zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie: dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez organizację i prowadzenie placówek: