cookies

Printing Polish Union of Nauczycielstwa

95-100 Zgierz, ul. Ks. Rembowskiego 29

tel. 42 716 28 92

Prezes: Grażyna Pisarska

ZNP jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki - posiada osobowość prawną.

Celem ZNP jest:
-
obrona godności, praw i interesów członków ZNP,
-
aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności i godności osobistej,
-
dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
-
tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju.

Formy i środki działania ZNP:
-
uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
-
opiniowanie aktów prawnych dotyczących oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
-
opracowywanie i przedkładanie właściwym organom państwowym i samorządowym wniosków, opinii i stanowisk w sprawach oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, warunków pracy i bytu pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin,
-
podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia i pracy niepełnosprawnych członków ZNP,
-
wyrażanie sprzeciwu wobec pracodawców naruszających interesy i prawa pracownicze i związkowe,
-
organizowanie poradnictwa prawnego,
-
organizowanie kursów i szkoleń związkowych,
-
kształtowanie postaw solidarności zawodowej i grupowej oraz umiejętności współdziałania w zespołach pracowniczych,
-
rozwijanie działalności oświatowo-kulturalnej, turystyczno-krajoznawczej i sportowej,
-
członkostwo w międzynarodowych organizacjach zrzeszających związki zawodowe pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpraca z tymi organizacjami,
-
prowadzenie szkół, placówek oświatowych i wychowawczych, domów nauczyciela, placówek wypoczynkowo-leczniczych, sanatoriów, wydawnictwa pedagogicznego oraz tygodnika społeczno-oświatowego "Głos Nauczycielski",
-
inspirowanie i prowadzenie badań nad zawodem nauczycielskim oraz historią ZNP,
-
prowadzenie bibliotek, czytelni, gromadzenie zbiorów, urządzanie wystaw,
-
prowadzenie działalności gospodarczej i udział w podmiotach prowadzących taką działalność, w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach,
-
udział i organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów i szkoleń związkowych, naukowych i oświatowych o tematyce związkowej i oświatowej w kraju i za granicą,
-
stosowanie wszelkich innych prawnie dozwolonych form działania zmierzających do urzeczywistniania celów ZNP.

Członkami ZNP mogą być pracownicy zatrudnieni w szkołach, przedszkolach, placówkach wychowawczych, opiekuńczych i specjalnych, w organach administracji oświatowej rządowej i samorządowej, szkołach wyższych, instytucjach współpracujących z oświatą i nauką, agendach ZNP

Do kompetencji zarządu oddziału należy w szczególności:
-
reprezentowanie ZNP i jego członków wobec pracodawców oraz organów prowadzących szkoły i inne placówki oświatowe na terenie działania oddziału,
-
określanie struktury oddziału, podejmowanie uchwał o utworzeniu, rozwiązaniu lub połączeniu ognisk,
-
składanie odwołań do Prezydium Zarządu Głównego w sprawach organizacyjnych,
-
wybór pozostałych członków sekretariatu i prezydium zarządu oddziału,
-
uchwalanie planów pracy, zatwierdzanie planów finansowo-gospodarczych i sprawozdań finansowych oddziału,
-
powoływanie sekcji związkowych na wniosek zainteresowanej grupy, zapewniając w budżecie oddziału środki na ich działalność,
-
powoływanie, w miarę potrzeb, sekcji zawodowych oraz komisji i zespołów działających w oddziale.

Na podst. Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego