cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - AktualnościAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Aktualności

02/27/13

Ogłoszenie konkursu


Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z siedzibą w Łodzi (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) ogłosiło konkurs nr RPLD.03.02.00-20/13 na nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Category: Marketing i promocja
Posted by: umzgierz

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 35.000.000 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów zł) i może ulec zmianie.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2013 r.

Dofinansowaniu podlegają projekty polegające na marketingu i promocji produktów i "marek" regionalnych i lokalnych, w tym m. in.:
- marketing produktów i "marek" regionalnych i lokalnych, projekty mające za zadanie wsparcie promocji i produktów regionalnych i lokalnych,
- opracowanie strategii, programów lub planów promocji produktów i "marek" związanych z województwem łódzkim,
- projekty związane z marketingiem regionalnym (poprzez organizację wydarzeń regionalnych i ponadregionalnych),
- projekty mające za zadanie wsparcie promocji produktów regionalnych i lokalnych.

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej oraz pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wynosi 65% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu powinna wynosić 500.000 PLN.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w dni robocze w terminie od 21 lutego 2013 r. do 28 marca 2013 r. w godz. 8.00-16.00.

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny wniosków dostępne są na stronie internetowej http://www.cop.lodzkie.pl/index.php/konkursy/aktualne-konkursy/marka-regionalna.html w zakładce konkursy oraz pod nr tel. 42 230 15 55, 230 15 56


Poprzednia strona:
Następna strona: Trakt Jeża

Print this page