cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - AnkietaProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Ankieta

Gmina Miasto Zgierz przystąpiła do realizacji Projektu pn. "Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz" w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pozwoli wskazać najefektywniejsze rozwiązania przyczyniające się do:
- redukcji emisji gazów cieplarnianych i tym samym poprawy jakości powietrza atmosferycznego,
redukcji zużycia energii,
- zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł w ogólnym zużyciu energii,
- spadku zachorowalności na choroby płuc, układu krążenia i skóry u mieszkańców gminy,
- oszczędności środków budżetowych na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej i transportu,
- zmniejszenia nakładów na odtworzenie i remonty elewacji,
- wzrostu świadomości mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów na temat potrzeb ochrony powietrza i środowiska naturalnego.

Wykonawca PGN - EU-Consult Sp. z o.o. z Gdańska zwróci się do mieszkańców Gminy Miasto Zgierz, działających na jej terenie przedsiębiorców oraz innych użytkowników i wytwórców energii o udział w badaniu ankietowym. Celem badania będzie określenie potrzeb w zakresie przedsięwzięć proekologicznych (termomodernizacja, odnawialne źródła energii, oszczędność energii).

Zwracamy się zatem do Mieszkańców Gminy oraz Przedsiębiorców działających na jej terenie z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej linki do plików) zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach/budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność.

Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, rodzaju i ilości zużywanych nośników energii i paliw, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania i planów związanych z termomodernizacją budynków i zmianą źródeł ciepła.

Posiadanie przez Gminę Miasto Zgierz dokumentu w postaci Planu Gospodarki Niskoemisyjnej ułatwi pozyskiwanie dofinansowania w ramach nowej perspektywy budżetowej 2014-2020 zarówno władzom publicznym jak i podmiotom gospodarczym oraz mieszkańcom.

Opracowany projekt dokumentu (PGN) poddany zostanie konsultacjom społecznym.

W pierwszej połowie kwietnia br. każdy z mieszkańców otrzyma ankietę do swojej skrzynki pocztowej.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIET DO DNIA 15 MAJA 2015 r.

ANKIETY DO POBRANIA:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne
  w wersji on-line - ankieta dostępna przez przeglądarkę internetową,
  w formacie edytowalnym - ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną (na adres zgierz@eu-consult.pl),
  w formacie pdf - ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem (na adres zgierz@eu-consult.pl) lub wypełnioną ankietę wkładać do urn wystawionych w holu Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16 - parter), przedszkolach oraz placówkach szkolnych.

  Kwestionariusz ankietowy można również pobrać bezpośrednio w Urzędzie Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16).
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne
  w formacie edytowalnym zbiorczy arkusz dla wszystkich zarządzanych budynków prosimy o wypełnienie jeśli zarządzają Państwo większą liczbą budynków. Ankietę należy zapisać na komputerze, wypełnić i odesłać drogą elektroniczną (na adres zgierz@eu-consult.pl) lub wypełnioną ankietę wkładać do urn wystawionych w holu Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16 - parter), przedszkolach oraz placówkach szkolnych.
 • Produkcja, usługi, handel
  w formacie edytowalnym - ankietę należy wypełnić, zapisać na komputerze i odesłać drogą elektroniczną (na adres zgierz@eu-consult.pl)
  w formacie pdf - ankietę należy wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować bądź sfotografować i wysłać e-mailem (na adres zgierz@eu-consult.pl) lub wypełnioną ankietę wkładać do urn wystawionych w holu Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16 - parter), przedszkolach oraz placówkach szkolnych.

Pragniemy podkreślić, że w przypadku ankiety skierowanej do przedsiębiorstw nie interesują nas informacje handlowe czy gospodarcze, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa. W ankiecie mogą Państwo również zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby w opracowaniu przedstawiano informacje dotyczące Państwa firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.

Kontakt z nami

 • Adres e-mail do wysyłki ankiet w formie elektronicznej: zgierz@eu-consult.pl
 • Adres korespondencyjny do wysyłki tradycyjną pocztą:
  EU-Consult Sp. z o.o.
  ul. Wały Piastowskie 1
  80-855 Gdańsk
 • W przypadku niejasności lub pytań dotyczących PGN lub ankiety prosimy o kontakt:
  Dariusz Gawlik, tel. 12 681 11 78 lub e-mail: zgierz@eu-consult.pl

Dziękujemy za współpracę

***

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

"Gospodarka niskoemisyjna" (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych.

Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Zakres merytoryczny PGN obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżących emisji zanieczyszczeń powietrza dla wszystkich grup odbiorców (użytkowników) energii i paliw z obszaru Gminy. Z drugiej zaś strony niezbędne jest oszacowanie przyszłego poziomu zanieczyszczeń powietrza, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na przedmiotowym terenie.

Efektem końcowym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Loga projektu

Poprzednia strona: Postępowania w projekcie
Następna strona: Projekty z udziałem środków krajowych

Print this page