cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Historia realizacji projektuProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Historia realizacji projektu

Informacja na temat realizacji projektu - cały dokument (plik do pobrania w formacie .pdf)

Informacja na temat realizacji projektu "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza" została opracowana przez Zespół ds. realizacji projektu, powołany Decyzją Nr 3/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2007 roku, w składzie: Stanisław Łodwig, Katarzyna Miksa-Kolejwa, Lech Dąbski, Grażyna Bugała, Zofia Rożniata, Czesław Kubiak, Aleksandra Przybylak, Grażyna Trocińska, Dorota Kubiak.

I - Informacje ogólne oraz skład zespołu

W początkach 2004 r. Prezydent Miasta Zgierza podejmuje decyzję o rozpoczęciu prac związanych z rewitalizacją centralnej części miasta Zgierza. Następstwem tej decyzji było uruchomienie szeregu działań organizacyjno-projektowych związanych z przygotowaniem i następnie realizacją tego zadania.

W skład zakresu rzeczowego, który znalazł się w projekcie weszły następujące elementy:

 • Stary Rynek (Plac Jana Pawła II) - infrastruktura techniczna oraz obiekty małej architektury,
 • Plac Kilińskiego - infrastruktura techniczna oraz obiekty małej architektury,
 • Dom Tkacza przy ul. Narutowicza 10,
 • Dom Tkacza przy ul. Narutowicza 29,
 • Dom Tkacza przy ul. Rembowskiego 17.

II - Wykaz działań przygotowujących opracowanie projektu (tabela I)

 1. 01.03.2004 r. - Podpisanie umowy z firmą "ARTA" sp. z o. o. w sprawie wykonania projektu prac konserwatorsko-remontowych budynków przy ul. Narutowicza 6, 10, 29. Wykonawca umowy zobowiązał się wykonać następującą dokumentację:
  - Projekt remontu i kolorystyki elewacji, wymiany i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej wraz z opinią techniczną o stanie budynku przy ul. Narutowicza 10;
  - Projekt remontu i kolorystyki elewacji, wymiany i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej , wymiany pokrycia dachu, orynnowania budynku przy ul. Narutowicza 29;
  - Narutowicza 6 - dom nieobjęty projektem
  Wartość umowy - 5.000,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 22.07.2004 r.
 2. 02.04.2004 r. - Podpisanie umowy z firmą "ARTUR" Artur Szczepaniak sp. z o. o. w sprawie wykonania w terminie od 02.04.2004 do 30.04.2004 r. projektu architektoniczno-budowlanego Placu Kilińskiego.
  Wartość umowy - 3.660,00 zł, f-ra zapłacona w dniach 23.07.2004 (732 zł) i 21.10.2004 (2.928 zł).
  *) Pierwotna dokumentacja uwzględniała przebieg ciągów komunikacyjnych w kwartale placu, które kolidowały z 5 drzewami. Opracowanie to zakładało uzyskanie zgody na wycinkę drzew. Zgoda ta została uzyskana. Istniały natomiast przeszkody w realizacji projektu, w którym można było dokonać zmian w ramach poprawek autorskich pierwszej dokumentacji. Narzucona jednak odgórnie zmiana projektu zagospodarowania nie uzyskała akceptacji projektanta pierwotnej dokumentacji w wyniku czego zrzekł się on praw autorskich. Ze względu na duże koszty ewentualnej wycinki drzew powrócono do pierwotnej wersji projektu, który uzyskał stosowne uzgodnienia i akceptację. Koniecznym było jednak dokonanie takich zmian, które uwzględniały pozostawienie drzew a jednocześnie zachowany zostanie układ zagospodarowania tego kwartału z pierwszej dokumentacji. Po zrzeczeniu się praw autorskich przez pierwszego projektanta zlecono drugiej firmie projektowej opracowanie zmian i doprowadzić projekt do zgodności z przepisami.
 3. 02.06.2004 r. - Podpisanie umowy z firmą Lipski i Wujek sp. z o. o. Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna w Łodzi w sprawie wykonania w terminie od 02.06.2004 do 31.07.2004 r. koncepcji modernizacji, projektu budowlano-wykonawczego placu Stary Rynek i Jana Pawła II. Aneks 1 przesunął termin wykonania do 31.12.2004 r., a Aneks 2 przesunął termin wykonania do 18.02.2005 r.
  Wartość umowy - 18.300,00 zł, f-ra zapłacona w dniach 23.12.2004 (14.640 zł) i 02.06.2005 (3.360 zł).
  *) Opracowana dokumentacja nie przewidywała możliwości użytkowania zrewitalizowanego placu w celach gastronomicznych (ogródki piwne) z uwagi na nie uwzględnienie w dokumentacji wprowadzenia przyłącza wodno-kanalizacyjnego. W następstwie tego stanu należało zlecić nowemu projektantowi dodatkowe wykonanie pracy opisanej w tabeli III pkt 5 na kwotę 500,00 zł, następnie zrealizować ją na postawie umowy opisanej w tabeli IV pkt 2 na kwotę 78.733,76 zł.
 4. 01.10.2004 r. - Podpisanie umowy z firmą Jacek Wesołowski w sprawie wykonania w terminie od 01.10.2004 do 30.10.2004 r. Lokalnego Programu Rewitalizacji Zgierza.
  Wartość umowy - 17.000,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 28.10.2004 r.
 5. 22.10.2004 r. - Podpisanie umowy z firmą Bogdan Mincikiewicz w sprawie wykonania w terminie od 22.10.2004 do 30.10.2004 r. kosztorysu inwestorskiego - domy tkaczy przy ul. Narutowicza 10, Narutowicza 29 i Rembowskiego 17.
  Wartość umowy - 3.000,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 23.11.2004 r.

Po wykonaniu szeregu prac projektowych Prezydent Miasta Zgierza zgłosił projekt uchwały, który został przez Radę Miasta Zgierza przyjęty jako uchwała Nr XXVI/245/04 z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zatwierdzenia "Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza", w której określono zasady prowadzenia prac rewitalizacyjnych.

W tym samym dniu Prezydent Miasta Zgierza uzyskał zgodę na pozyskanie środków finansowych potrzebnych na finansowanie zadań rewitalizacyjnych wyrażoną w postaci uchwały Nr XXVI/246/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 roku w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza".

W oparciu o powyższą uchwałę Prezydent Miasta Zgierza wydał Zarządzenie Nr 120/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/246/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 roku, w którym zabezpiecza środki finansowe w budżecie miasta w latach 2004-2006 potrzebne do realizacji projektu "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza" w wysokości 25% całej wartości projektu, tj. kwoty 900.000 PLN, jako udział własny gminy.

Rada Miasta Zgierza podejmując powyższe uchwały upoważniające Prezydenta Miasta Zgierza do prowadzenia prac rewitalizacyjnych nie zadbała o to, aby zobowiązać Prezydenta Miasta Zgierza do składania sprawozdań Radzie z realizacji tego projektu.

III - Wykaz działań uzupełniających opracowanie projektu (tabela II)

 1. 29.10.2004 r. - Podpisanie umowy z firmą Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "PRO-AKADEMIA"; Ewa Kochańska - Prezes Zarządu w sprawie przygotowania w terminie od 29.10.2004 do 09.11.2004 r. wniosku oraz Studium wykonalności do ZPORR Działanie 3.3.
  Wartość umowy - 14.640,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 01.12.2004 r. (koszt niekwalifikowany)
  *) Opracowane dokumenty zawierały błędy formalne i merytoryczne. Wniosek zakładał nierealne do osiągnięcia wskaźniki realizacji celów projektu, np.: powierzchnia zrewitalizowana 79.200 m², liczba przedsiębiorstw na terenie zrewitalizowanym: 138.
  Fakt, że wskaźniki te były nierealne powodował, że nigdy nie zostałyby osiągnięte. Sytuacja stałaby się powodem niezrealizowania warunków projektu i umowy, docelowo Miasto Zgierz musiałoby oddać środki finansowe otrzymane z UE na dofinansowanie tego zadania. Aby tego uniknąć należało urealnić te wskaźniki i ponownie poddać projekt ocenie przez Panel Ekspertów.
 2. 07.10.2005 r. - Podpisanie umowy z firmą Zespół Rzeczoznawców O/Ł Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa: Jolanta Orechwo - Dyrektor w sprawie wykonania w terminie od 07.10.2005 do 14.11.2005 r. projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót na prace konserwatorsko-zabytkowe wraz z kolorystyką elewacji (domy tkaczy) przy ul. Narutowicza 10 i Narutowicza 29.
  Wartość umowy - 25.742,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 13.01.2006 r.
 3. 07.10.2005 r. - Podpisanie umowy z firmą Piotr Filipowicz Biuro Projektów i Ekspertyz Budowlanych w sprawie wykonania w terminie od 07.10.2005 do 05.11.2005 r. następującego opracowania: Projekt budowlany wykonawczy, wielobranżowy remontu kapitalnego zabytkowego budynku przy ul. Rembowskiego na podstawie Projektu budowlanego architektoniczno-konstrukcyjnego remontu zabytkowego budynku przy ul. Rembowskiego 17 dla potrzeb muzeum, wykonany w 2003 roku.
  Wartość umowy - 19.276,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 13.01.2006 r.
  *) Powyższy projekt nie obejmował dokumentacji budowlanej budowy przyłączy wody i kanalizacji co docelowo uniemożliwiało eksploatację tego budynku. W następstwie tego stanu należało dodatkowo wykonać pracę opisaną w tabeli IV pkt 8 na kwotę 1.952,00 zł oraz pkt 13 w tab. IV
  **) Powyższy projekt nie obejmował dokumentacji budowlanej przyłącza energii elektrycznej co docelowo uniemożliwiało eksploatację tego budynku. W następstwie tego stanu należało dodatkowo wykonać pracę opisaną w tabeli IV pkt 10 na kwotę 3.050,00 zł.
 4. 07.10.2005 r. - Podpisanie umowy z firmą "ARTUR" Artur Szczepaniak w sprawie wykonania w terminie od 07.10.2005 do 05.11.2005 r. Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót zagospodarowania północno-zachodniego fragmentu Pl. Kilińskiego w Zgierzu wraz z projektem fontanny, pawilonów handlowych i wiaty. Projekt wykonany został na podstawie "Projektu architektoniczno-budowlanego pawilonu handlowego i projektu zagospodarowania północno-zachodniego fragmentu Placu Kilińskiego w Zgierzu wraz z projektem fontanny".
  Wartość umowy - 22.936,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 13.01.2006 r.
  *) Problem opisany w tabeli I pkt 2
 5. 10.04.2006 r. - Podpisanie umowy z firmą "Lipski i Wujek" Sp. z o.o. Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna w sprawie wykonania w terminie od 10.04.2006 do 30.04.2006 r. kosztorysu inwestorskiego - Plac Jana Pawła II.
  Wartość umowy - 1.586,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 21.06.2006 r.
 6. 11.04.2006 r. - Podpisanie umowy z firmą Tadeusz Osiecki w sprawie wykonania w terminie od 11.04.2006 do 21.04.2006 r. kosztorysu inwestorskiego - Plac Kilińskiego.
  Wartość umowy - 600,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 14.06.2006 r.
 7. 11.04.2006 r. - Podpisanie umowy z firmą Bogdan Mincikiewicz w sprawie wykonania w terminie od 11.04.2006 do 21.04.2006 r. kosztorysu inwestorskiego - Domy Tkaczy (ul. Narutowicza 10 i 29, ul. Rembowskiego 17).
  Wartość umowy - 732,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 12.06.2006 r.
 8. 01.09.2006 r. - Podpisanie umowy z firmą Architekt Leonard Adamczyk - Projektowanie, Inwestorstwo Zastępcze, Consulting Budowlany w sprawie wykonania w terminie od 18.08.2006 do 30.09.2006 r. nadzoru inwestorskiego, prowadzenie dokumentacji inwestorskiej; Aneks do umowy z dnia 01.09.2006 r. zmieniający termin obowiązywania umowy: od 18.08.2006 do 31.12.2006 r.
  Wartość umowy - 7.320,00 zł wynagrodzenie płatne miesięcznie od 18.08.2006 do 31.12.2006 r.
  *) Po wygaśnięciu tej umowy z uwagi na wysokie koszty i niską jakość pracy nie przedłużono tej umowy.
  **) Wyłoniono nowego inspektora nadzoru w trybie postępowania konkursowego, z którym zawarto umowę opisaną w tabeli IV pkt 3.

W dniu 12.11.2004 r. Prezydent Miasta Zgierza złożył formalny wniosek do Ministra Gospodarki i Pracy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

28.06.2005 r. wniosek został zakwalifikowany do listy projektów. Ostateczna wersja projektu została złożona w dniu 16.03.2006 r.

Wniosek przewidywał, że całkowity koszt projektu wyniesie 3.306.743,00 zł i zakładał jego finansowanie zgodnie z założeniem:
- 2.446.990,00 zł - 74% z EFRR,
- 330.674,00 zł - 10% z krajowych środków publicznych będących w dyspozycji Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
- 529.079,00 zł - 16% z budżetu miasta Zgierza.

7 kwietnia 2006 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza" nr 559/2004 pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasto Zgierz.

IV - Prace związane z przetargiem na wyłonienie generalnego wykonawcy

Zapis w projekcie nr 559/2004 pod nazwą "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza" w punkcie F-4.b określał realizację projektu w trybie zamówień publicznych.

Urząd Miasta Zgierza przeprowadził przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro na roboty budowlane w ramach projektu pn. "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza" zgodnie z następującymi działaniami:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 euro, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Zakres robót wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza".

Projekt obejmował rewitalizację następujących obiektów:

 • Stary Rynek (Plac Jana Pawła II) - infrastruktura techniczna (tylko odwodnienie - oświetlenie i wod-kan to niezależne opracowania) oraz obiekty małej architektury,
 • Plac Kilińskiego - infrastruktura techniczna oraz obiekty małej architektury,
 • Dom Tkacza przy ul. Narutowicza 10 - remont konserwatorski i kolorystyka elewacji zewnętrznych,
 • Dom Tkacza przy ul. Narutowicza 29 - remont konserwatorski i kolorystyka elewacji zewnętrznych,
 • Dom Tkacza przy ul. Rembowskiego 17 - odbudowa zabytkowego budynku na cele domu kultury.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 maja 2006 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 12 maja 2006 r. nr 117 pod pozycją 24848. Ponadto ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało zamieszczone: w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń: "Zamówienia Publiczne" w budynku Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej.

Termin składania ofert dla ww. postępowania wyznaczony został na dzień 30 czerwca 2006 r. godz. 11.45 i nie naruszał terminu określonego w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta Zgierza.
Do upływu terminu składania ofert tj. 30 czerwca 2006 roku godz. 11.45 złożono 2 oferty. Po upływie tego terminu wpłynęła 1 oferta, która została zwrócona bez rozpatrywania po upływie terminu na złożenie protestu. Złożone w terminie oferty spełniały warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności: złożenie wadium w wysokości 30.000,00 zł.
Zgodnie z art. 26 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający w dniu 5 lipca 2006 r. wezwał wykonawcę, firmę Construction Sp. z o.o., do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Komisja przetargowa zaproponowała wybór oferty nr 1 firmy Construction Sp. z o.o., z ceną 2.959.152,00 zł brutto.
Oferta nr 2 firmy LENBAW Sp. z o.o. zawierała cenę 4.214.745,00 zł brutto.
Prace komisji przetargowej zakończono 21 lipca 2006 r. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zatwierdził Prezydent Miasta Zgierza tego samego dnia, dokonując tym samym wyboru oferty firmy Construction Sp. z o.o.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wysłał do podmiotów biorących udział w postępowaniu w dniu 21 lipca 2006 r. oraz do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 lipca 2006 r.

V - Prace związane z realizacją projektu

W dniu 4 sierpnia 2006 r. pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a Construction Sp. z o.o. w Krakowie została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych objętych projektem pod nazwą "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza". Cena zamówienia określona została na kwotę 2.959.152,00 zł brutto, zgodnie ofertą. Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalono na dzień 20 grudnia 2006 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wysłano do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 sierpnia 2006 r. Zakres rzeczowy projektu:

 • Stary Rynek (Plac Jana Pawła II): zakres inwestycji to granice działki 273, tj. obszaru płyty starego rynku w Zgierzu. W ramach prac likwiduje się istniejącą nawierzchnię, murki oporowe oraz centralny maszt oświetleniowy. Płyta rynku zostaje wyrównana do poziomu najwyższego punktu. Różnice terenu powstającą przy Armii Krajowej zniweluje się układem kaskadowym o różnicy wysokości pomiędzy poszczególnymi poziomami wynoszącej 45 cm. Oświetlenie placu (niezależne opracowanie oraz wykonawstwo - w ramach modernizacji oświetlenia miasta) zostaje zapewnione przez układ latarni typu parkowego zlokalizowanych po obwodzie płyty głównej. Materiały wykorzystywane do prac to naturalny granit trzech rożnych rodzajów z antypoślizgowym wykończeniem powierzchni. Miejsca parkingowe wokół rynku budowane są z kostki betonowej z posypką granitową. W ramach prac zostaje również uporządkowana zieleń wokół rynku.
 • Plac Kilińskiego: Projekt obejmuje modernizację płn. zach. kwartału placu o pow. ok. 1.500 m2. Zagospodarowanie terenu, polega na montażu oświetlenia, przyłącza wod- kan. i odwodnienia na terenie placu. Docelowo w centralnym miejscu powstanie fontanna, a od strony południowej wiata oraz dwa kioski.
 • Dom Tkacza przy ul. Narutowicza 10: projekt obejmuje remont konserwatorski i kolorystykę elewacji zewnętrznych dawnego domu tkacza,
 • Dom Tkacza przy ul. Narutowicza 29: projekt obejmuje remont konserwatorski i kolorystykę elewacji zewnętrznych dawnego domu tkacza,
 • Dom Tkacza przy ul. Rembowskiego 17: projekt polega na odbudowie zabytkowego budynku.

VI - Wykaz działań związanych z realizacją projektu do 30 listopada 2006 r. (tabela III)

 1. 07.04.2006 r. - Podpisanie umowy z Wojewodą Łódzkim Heleną Pietraszkiewicz w sprawie dofinansowania projektu pn. "Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza" w wysokości 74% wartości projektu; termin realizacji projektu: od 01.10.2004 do 20.12.2006 r.
  *) Termin realizacji projektu wyznaczony był na ten sam dzień zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym. Umowa nakładała na Beneficjenta, czyli Gminę Miasto Zgierz szereg zobowiązań, np. składanie sprawozdań finansowych czy wniosków o płatność. Zapisy umowy nie były realizowane.
 2. 04.08.2006 r. - Podpisanie umowy z firmą CONSTRUCTION Sp. z o. o. Zdzisław Ogonowski - Prezes Zarządu w sprawie wykonania robót budowlanych na obszarze objętym projektem. Termin realizacji zadania 20.12.2006 r.
  Wartość umowy - 2.959.152,00 zł, f-ry zapłacono w okresie od 04.08.2006 do 31.12.2006 r. na kwotę: 1.089.810,24 zł.
  *) Sytuacja opisana w punkcie X - 1.
 3. 20.09.2006 r. - Podpisanie umowy z firmą F.H.U. "A-Z" REKLAMY: Renata Walczewska w sprawie wykonania w terminie od 20.09.2006 do 26.09.2006 r. tablic informacyjnych - Pl. Jana Pawła II, Pl. Kilińskiego, Domy Tkaczy przy ul. Narutowicza 10, 29 oraz Rembowskiego 17.
  Wartość umowy - 8.200,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 25.10.2006 r.
 4. 20.09.2006 r. - Podpisanie umowy z firmą Michał Domińczak - architekt uprawniony, dotyczącej nadzoru architektoniczno-konserwatorskiego oraz prowadzenia dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej, w terminie od 01.09.2006 do 31.10.2006 r.
  Wartość umowy - 2.000,00 zł miesięcznie
  *) Z uwagi na realizację zadania należało Aneksem przedłużyć ważność umowy do 30.11.2006 r.
 5. 11.10.2006 r. - Zlecenie dla firmy Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa Komunalnego - inż. Bogusław Bibel w sprawie wykonania kosztorysu inwestorskiego na budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej na Pl. Jana Pawła II.
  Wartość zlecenia 500,00 zł zapłacono w dniu 29.12.2006 r. (koszt niekwalifikowany)
 6. 25.10.2006 r. - Podpisanie umowy z firmą Karol Edward Natkański - archeolog w sprawie przeprowadzenia w terminie od 25.10.2006 do 25.11.2006 r. badań archeologicznych oraz opracowanie dokumentacji archeologicznej.
  Wartość umowy - 10.000,00 zł, zapłacona w dniu 29.11.2006 r. (koszt niekwalifikowany)
 7. 31.10.2006 r. - Oświadczenie pana Artura Szczepaniaka z firmy "ARTUR" w sprawie zrzeczenia się praw autorskich do "Projektu architektoniczno-budowlanego pawilonu handlowego i projektu zagospodarowania północno-zachodniego fragmentu Placu Jana Kilińskiego w Zgierzu wraz z projektem fontanny" będącego przedmiotem umowy o dzieło nr 6/2004 z dnia 07.10.2005 r. na rzecz Miasta.
  *) Przy okazji zmian wprowadzających istniejące na Placu Kilińskiego drzewa, miał powstać projekt nowej fontanny. Wykonawca nie zgodził się na wprowadzenie poprawek i zrzekł się praw autorskich.
 8. 09.11.2006 r. - Podpisanie umowy z firmą Izydor Banaszczyk - kreślarz, w sprawie wykonania w terminie od 09.11.2006 do 25.11.2006 r. opisów i załączników do dokumentacji badań archeologicznych.
  Wartość umowy - 1.500,00 zł, zapłacono w dniu 29.11.2006 r. (koszt niekwalifikowany)
 9. 09.11.2006 r. - Podpisanie umowy z firmą Aleksandra Ziarek - kreślarz, w sprawie wykonania w terminie od 09.11.2006 do 25.11.2006 r. opisów i załączników do dokumentacji badań archeologicznych.
  Wartość umowy - 1.500,00 zł, zapłacono w dniu 29.11.2006 r. (koszt niekwalifikowany)
 10. 09.11.2006 r. - Zlecenie dla firmy "PKP Energetyka" Sp. z o. o. w sprawie wykonania robót ziemnych na obszarze rewitalizowanym.
  Wartość zlecenia 4.799,58 zł, zapłacono w dniu 11.12.2006 r. (koszt niekwalifikowany)
 11. 21.11.2006 r. - Zlecenie dla firmy M.P.G.K. w Zgierzu Sp. z o. o. w sprawie wycięcia drzew - Pl. Kilińskiego.
  Wartość zlecenia 3.381,20 zł, zapłacono w dniu 11.12.2006 r. (koszt niekwalifikowany)
 12. 22.11.2006 r. - Zlecenie dla firmy M.P.G.K. w Zgierzu Sp. z o.o. w sprawie wycięcia drzew - Pl. Jana Pawła II.
  Wartość zlecenia 622,13 zł, zapłacono w dniu 11.12.2006 r. (koszt niekwalifikowany)
 13. 24.11.2006 r. - Podpisanie umowy z firmą Bogusław Bibel "Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa Komunalnego" w sprawie wykonania w terminie od dnia planowanego przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót po dzień ich zakończenia, protokolarnego odbioru i rozliczenia finansowego nadzoru inwestorskiego - Pl. Jana Pawła II.
  Wartość umowy - 3.965,00 zł, zapłacona w dniu 24.11.2006 r. (koszt niekwalifikowany)
 14. 24.11.2006 r. - Zlecenie dla firmy Zbigniew Zawieja - geodeta uprawniony w sprawie wykonania poprawek w projekcie Pl. Kilińskiego.
  Wartość zlecenia 1.000,00 zł, zapłacono w dniu 11.12.2006 r.
 15. 30.11.2006 r. - Zlecenie dla firmy Projektowanie, Inwestorstwo Zastępcze, Consulting Budowlany - arch. Leonard Adamczyk w sprawie wykonania kosztorysu inwestorskiego na rozbiórkę i odbudowę budynku przy ul. Rembowskiego 17.
  Wartość zlecenia - 6.100,00 zł, zapłacono w dniu 29.12.2006 r.

VII - Informacja o kontroli realizacji projektu przeprowadzona przez Urząd Wojewódzki w Łodzi

Projekt zawierał wiele nieścisłości, co skutkowało kontrolą z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzoną w dniach 12 i 18 stycznia 2007 r.

Podczas kontroli poddano analizie dokumentację budowlaną, oraz przeprowadzono wizje lokalne w terenie:

1) Zabytkowy budynek domu tkacza położony w Zgierzu przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17 (budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr a/10140/)
Decyzja z dnia 24.10.2003 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich w obiekcie zabytkowym. W decyzji konserwator narzucił wymóg konserwacji i uzupełnień ścian drewnianych i wzmocnienia ich konstrukcji.
Decyzja Nr 392/2006 z dn. 07.04.2006 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującą odbudowę zabytkowego budynku na cele domu kultury dziecka oraz na cele muzealno- wystawiennicze.
Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny remontu zabytkowego budynku położonego w Zgierzu przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17. Autorzy projektu Michał Domińczak, Piotr Filipowicz.
W dniu 2006-09-04 wykonawca wszedł na budowę zgodnie z odpowiednim protokołem.
Decyzja z dnia 02.10.2006 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, w której określono zakres prac. Wojewódzki Konserwator Zabytków zwrócił, uwagę aby ze szczególną ostrożnością i starannością wykonać prace konserwatorskie, związane z zachowaniem pierwotnego stanu ścian zewnętrznych będących reliktem budownictwa drewnianego (konstrukcja sumikowo-łątkowa z połączeniami zrębowymi w narożnikach).
Dziennik budowy nr 922/2006r wydany 21.08.2006 r.
W dzienniku budowy odnotowano następujące zdarzenia:
- 24.10.2006 r. - uzgodniono sposób odbudowy obiektu,
- 05.12.2006 r. - rozpoczęto prace rozbiórkowe zgodnie z decyzją WKZ,
- 18.12.2006 r. - przeprowadzono lustrację wyburzonego budynku,
- 19.12.2006 r. - do czasu wyjaśnienia spraw formalnych przerwano roboty, oraz zabezpieczono obiekt przed dalszą dewastacją.
Wykonawca wystąpił o podpisanie aneksu przedłużającego termin wykonania robót.
W wyniku oględzin zabytku w styczniu 2007 r. stwierdzono, że budynek przy ul. Rembowskiego 17 został rozebrany.

2 i 3) Domy dawnych tkaczy położone przy ulicy Narutowicza 10 i ulicy Narutowicza 29.
Decyzja Nr 1320/2004 z dn. 05.11.2004 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego prace konserwatorsko - remontowe wraz z kolorystyką elewacji domu tkacza przy ul. Narutowicza 10 i domu tkacza przy ul Narutowicza 29.
Dziennik budowy nr 921/2006 wydany 21.08.2006 r.
W dniu 2006-09-04 wykonawca wszedł na budowę zgodnie z odpowiednim protokołem.
Z zapisów w dzienniku budowy wynika, że wykonawca przejął budynek przy ul. Narutowicza 29, jednak nie podjął konkretnych działań remontowych, z uwagi na nie wykwaterowania lokatorów.
Dziennik budowy nr 920/2006 wydany dn. 21.08.2006 r.
Z powodu zamieszkiwania budynku przy ul Narutowicza 10 wykonawca również nie podjął działań inwestycyjnych.
Wykonawca wystąpił o podpisanie aneksu przedłużającego termin wykonania robót.

4) Plac Jana Kilińskiego.
Decyzja NR 1319/2004 z dn. 05.11.2004 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego modernizacje Placu Jana Kilińskiego.
Dziennik budowlany Nr 919/2006 wydany 21.08.2006 r.
W dniu 04.09.2006 r. wykonawca wszedł na budowę zgodnie z odpowiednim protokołem.
W związku z brakiem możliwości realizacji zatwierdzonej dokumentacji inspektor nadzoru zdecydował o konieczności wykonania projektu zamiennego.
Wykonawca wystąpił o podpisanie aneksu przedłużającego termin wykonania robót.

5) Plac Stary Rynek.
Decyzja Nr 1318/2004 z dn. 05.11.2004 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującą:
- modernizację nawierzchni placu,
- utworzenie 25 miejsc parkingowych oraz 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- budowa przykanalika kanalizacji deszczowej z włączeniem do studni rewizyjnej w ulicy - działka nr ewid. 272,
- lokalizacja malej architektury oraz zagospodarowanie zieleni.
Dziennik budowy nr 918/2006 wydany dn. 21.08.2006 r. tomy I i II.
W dniu 04.09.2006 r. wykonawca wszedł na budowę zgodnie z odpowiednim protokołem.
Spowolniono tempo robót budowlanych z uwagi na konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych na mocy decyzji WKZ. Prace archeologiczne trwały od 25.10.2006 r. do 23.11.2006 r. Istotnym powodem wstrzymania robót budowlanych (wpis w dzienniku budowy z dn. 09.10.2006 r.) był wówczas brak uzgodnionej dokumentacji. Nie uwzględniono w projekcie budowlanym, podłączenia wody i kanalizacji sanitarnej.
W studium wykonalności złożonym do wniosku 559/2004 zaproponowano strefy obserwacji archeologicznej, dlatego w harmonogramie robót należało uwzględnić konieczność wykonania badań archeologicznych.

Promocja i informacja dotycząca realizacji projektu:
Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu Beneficjent był zobowiązany do spełnienia wskazanych działań informacyjnych i promocyjnych. Kontrola na miejscu realizacji projektu potwierdziła obecność tablic informacyjnych na terenie prowadzenia inwestycji.

VIII - Opisanie stanu prawnego i faktycznego realizacji tego zadania w momencie objęcia urzędu przez Prezydenta Jerzego Sokoła oraz opisanie podjętych działań aby je zrealizować

Projekt, ze strony Urzędu Miasta Zgierza, był w końcowym okresie IV kadencji realizowany bardzo skromnymi siłami ludzkimi. Nie został powołany żaden interdyscyplinarny zespół do prowadzenia tego zadania. Wszystkimi pracami kierował osobiście Prezydent Karol Maśliński z udziałem Sekretarza Andrzeja Glinki. W momencie zakończenia kadencji Prezydent Karol Maśliński nie dokonał ani formalnego ani faktycznego przekazania prowadzenia spraw, w tym również opisywanego projektu swojemu następcy. Sprawę prowadził Sekretarz Andrzej Glinka.

Stan ten, poznawany stopniowo, był następujący:

 1. Dokumentacja projektowa i wykonawcza do wszystkich pięciu podzadań była niestaranna, niepełna, błędna lub posiadała bardzo duże braki:
  - wg istniejącej dokumentacji na Plac Kilińskiego zadania nie można było realizować,
  - dokumentacja na budynek przy ul. Rembowskiego 17 nie uwzględniała przyłączy wod-kan i elektrycznego do odbudowywanego budynku,
  - dokumentacja na Stary Rynek była niepełna,
  - wskaźniki realizacji celów projektu podane w dokumentacji były błędne i nierealne.
 2. Urząd Miasta Zgierza nie zrealizował zadań wynikających z wymogów przetargowych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  - nie wyprowadzono lokatorów z budynków przy ul. Narutowicza 10 i 29.
  Z 7 zamieszkałych lokali w budynku przy ul. Narutowicza 10 wykwaterowano tylko 2 rodziny, natomiast z 11 zamieszkałych lokali w budynku przy ul. Narutowicza 29 wykwaterowano zaledwie 1 lokatora.
 3. Powyższe zaniedbania dawały argumenty Generalnemu Wykonawcy do nie kontynuowania prac.
 4. Generalny Wykonawca z dniem 20.12.2006 r. zakończył prace i oświadczył, że na warunkach określonych w umowie nie będzie ich kontynuował.
 5. Nie realizowano żadnej dokumentacji sprawozdawczej do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
 6. Nie podpisano weksla dla Urzędu Wojewódzkiego jako zabezpieczenia finansowania inwestycji.
 7. Nie podjęto prób w celu zmiany błędnie wpisanych wskaźników realizacji celów projektu.

Jerzy Sokół obejmując w dniu 1 grudnia 2006 r. funkcję Prezydenta Miasta Zgierza sukcesywnie poznawał wiedzę na temat realizowanego zadania. Po zapoznaniu się ze stanem formalno-rzeczowym realizowanego zadania stanął przed dylematem:
- czy, wobec stwierdzonych dotychczasowych nieprawidłowości odstąpić od realizacji zadania,
- czy też, poznając sukcesywnie wszystkie nieprawidłowości stopniowo je poprawiać i kontynuować realizację zadania licząc się z ewentualnym wzrostem kosztów i pewnymi opóźnieniami w wykonaniu poszczególnych etapów.

Po szczegółowej analizie Prezydent przyjął wariant drugi. Uznał, że niedokończonych: Placu Jana Pawła II (Starego Rynku) i Placu Kilińskiego nie da się przywrócić do stanów poprzednich, a wytypowane do rewitalizacji budynki i tak wymagają generalnych remontów. Bardzo ważnym argumentem w podjęciu tej decyzji był fakt, że rezygnacja z prac narażała Miasto Zgierz na konsekwencje karne wynikające z przepisów Unii Europejskiej polegające m. in. na obowiązku zwrotu ewentualnie pobranych środków pomocowych.

W następstwie podjętej decyzji należało pilnie podjąć następujące działania:

 1. Należało pilnie powołać interdyscyplinarny zespół do realizacji tego zadania złożony z pracowników Urzędu Miasta Zgierza, który dokonałby oceny stanu dotychczasowego i wypracowałby kierunki nowych działań. Koordynatorem zespołu została Katarzyna Miksa-Kolejwa, naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Pomocowych UMZ. Zespół działa pod kierunkiem Stanisława Łodwiga, Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza.
 2. Zespół musiał podjąć działania dla opracowania i wynegocjowania z Generalnym Wykonawcą nowych warunków realizacji zadania, które zostały ustalone w Aneksie Nr 1.
 3. Z uwagi na błędny w dokumentacji na realizację Placu Kilińskiego należało, w wyniku nowego zlecenia, bardzo pilnie uaktualnić ją przestrzegając warunków określonych w pozwoleniu na budowę oraz uzyskać zgodę Generalnego Wykonawcy na jej realizację.
 4. Z uwagi na niepełne wykonanie dokumentacji na realizację Starego Rynku (Placu Jana Pawła II) należało, w wyniku nowego zlecenia, bardzo pilnie opracować dokumentację na przyłącza wod-kan na placu, a następnie niezależnie je wykonać.
 5. Z uwagi na niekompletne wykwaterowanie lokatorów z budynków przy ul. Narutowicza 10 i 29 lokatorów należało podjąć bardzo pilne działania w tym zakresie i doprowadzić do opuszczenia budynków by móc podjąć prace budowlane.
  W chwili obecnej wszyscy mieszkańcy zostali wyprowadzeni lub są w trakcie przeprowadzki do nowych mieszkań.
 6. Z uwagi na brak zaprojektowanych przyłączy wody, kanalizacji i zasilania elektroenergetycznego do odbudowywanego budynku przy ulicy Rembowskiego 17 należało zaprojektować i wykonać stosowne dokumentacje.
 7. Z uwagi na całkowity brak dokumentacji sprawozdawczej z realizacji zadań składanej do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi należało bardzo pilnie uzupełnić te braki.
 8. Z uwagi na nie podpisanie przez Prezydenta Karola Maślińskiego weksla do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zabezpieczającego należyte wykonanie zadania i rozliczenie środków finansowych należało bardzo pilnie to uzupełnić.
 9. Z uwagi na wygaśnięcie umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Wojewodą Łódzkim należało złożyć stosowne dokumenty z prośbą o Aneks, który przedłużałby termin zakończenia zadania.
 10. W projekcie były wpisane błędne wskaźniki realizacji celów projektu. Wskaźniki wpisane w projekt muszą zostać po zakończeniu inwestycji osiągnięte. W innym wypadku projekt nie uzyskuje dofinansowania z funduszy europejskich. Projekt zakładał m.in. iż na zrealizowanym obszarze powstanie 138 nowych przedsiębiorstw, a powierzchnia zrealizowana wynosić będzie 79.200 m2 . Należało pilnie zwrócić się do Zarządu Województwa Łódzkiego o zmianę wskaźników. W dniu 05.03.2007 r. skierowano do Urzędu Marszałkowskiego pismo z prośbą o zmianę wskaźników.
  W kolejnym piśmie do Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 02.04.2007 r.zostały złożone stosowne wyjaśnienia dotyczące rozbieżności wskaźników podanych we wniosku a stanem faktycznym realizowanego projektu. Prośba została odrzucona.
  19 kwietnia 2007 roku skierowano kolejne pismo do Pani Marszałek Elżbiety Hibner z prośbą o zmianę wskaźników.
  22 maja 2007 roku kolejnym pismem do Marszałka wyjaśniono zaistniałe rozbieżności we wskaźnikach projektu. Wniosek został poddany ponownej ocenie przez Panel Ekspertów w dniu 22.06.2007 r. Panel Ekspertów wyraził opinię, że korekta wartości wskaźników produktu i rezultatu dokonana w projekcie nie narusza jego istoty. Poddany ponownej ocenie wniosek uzyskał wymaganą liczbę punktów.
  Na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2007 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził rozstrzygnięcie Panelu Ekspertów. Dokumentacja w ww. sprawie została przekazana do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, celem sporządzenia stosownego Aneksu.

IX - Wykaz działań realizujących projekt od 1 grudnia 2006 r. (tabela IV)

 1. 19.12.2006 r. - Podpisanie umowy z firmą Pracownia Architektoniczna "M": arch. Małgorzata Chilewska-Grabara w sprawie wykonania w terminie od 20.12.2006 do 23.03.2007 r. poprawek w koncepcji rewitalizacji, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski - Pl. Kilińskiego.
  Wartość umowy - 30.500,00 zł, f-ra zapłacona w dniach 29.12.2006 (7.320 zł) i 12.04.2007 (23.180 zł)
 2. 09.03.2007 r. - Podpisanie umowy z firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Wodociągi i Kanalizacje: Krzysztof Kuciński w sprawie wykonania w terminie od 09.03.2007 do 27.04.2007 r. instalacji wodno-kanalizacyjnej na Pl. Jana Pawła II w Zgierzu.
  Wartość umowy - 78.733,76 zł, f-ra zapłacona w dniu 17.05.2007 r. (koszt niekwalifikowany)
 3. 30.03.2007 r. - Podpisanie umowy z firmą Architektoniczne Studio Projektowe "ARCHUS": mgr inż. Arch. Krzysztof Sroczyński w sprawie sprawowania w terminie od 01.04.2007 do 30.11.2007 r. nadzoru inwestorskiego nad inwestycją, prowadzenie dokumentacji inwestorskiej.
  Wartość umowy - 19.520,00 zł, wynagrodzenie płatne miesięcznie po 2.440,00 zł od 01.04.2007 do 30.11.2007 r.
 4. 30.03.2007 r. - Podpisanie umowy z firmą Pracownia Architektoniczna "M": arch. Małgorzata Chilewska-Grabara w sprawie wykonania w terminie od 01.04.2007 do 31.08.2007 r. nadzoru autorskiego - Pl. Kilińskiego.
  Wartość umowy - 8.540,00 zł.
 5. 30.03.2007 r. - Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z dnia 04.08.2006 r. w sprawie wykonania robót budowlanych z firmą CONSTRUCTION Sp. z o. o. reprezentowaną przez Wojciecha Ogonowskiego - Prokurenta Zarządu, dotyczącego ustalenia:
  - zasad waloryzacji z tytułu zawieszenia realizacji umowy przy zachowaniu stałości wynagrodzenia ryczałtowego,
  - nowego terminu realizacji budowy,
  - określenia maksymalnej kwoty waloryzacji w wysokości do 700.000 zł.
  *) Pierwotnie termin zawarty w umowie nie przekroczył roku kalendarzowego (2006). Termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 20.12.2007 r. Z uwagi na wzrost w tym okresie cen towarów i usług budowlanych dopuszczono możliwość waloryzacji wg określonych współczynników.
 6. 26.04.2007 r. - Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z dnia 07.04.2006 r. z Wojewodą Łódzkim Heleną Pietraszkiewicz w sprawie dofinansowania projektu pn. "Rewitalizacja Strefy Śródmiejskiej Miasta Zgierza" dotyczącego m. in. ustalenia terminu zakończenia finansowania realizacji projektu na dzień 20.12.2007 r.
  *) Zakres rzeczowy został taki jak określony w umowie. Kwota została zmieniona o różnicę wynikającą z przetargu.
 7. 02.04.2007 r. - Podpisanie umowy z firmą Michał Domińczak - architekt uprawniony dotyczącej nadzoru architektoniczno-konserwatorskiego oraz prowadzenia dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej w terminie od 02.04.2007 do 30.11.2007 r.
  Wartość umowy - 2.000,00 zł miesięcznie.
 8. 10.04.2007 r. - Podpisanie umowy z firmą Włodzimierz Sobolewski - Prywatna Pracownia Projektowa w sprawie wykonania w terminie od 10.04.2007 do 26.05.2007 r. kompleksowej dokumentacji budowlanej budowy przyłączy wody i kanalizacji do odbudowanego zabytkowego budynku przy ul. Rembowskiego 17.
  Wartość umowy - 1.952,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 30.05.2007 r. (koszt niekwalifikowany)
 9. 27.04.2007 r. - Podpisanie umowy z firmą Spółka "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o. o. w sprawie określenia w terminie od 27.04.2007 do 30.12.2007 r. wzajemnych praw i obowiązków Stron, związanych z wybudowaniem, dokonaniem odbioru oraz włączeniem przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego do sieci.
  Wartość umowy - wynika z cennika usług obowiązującego w czasie realizacji czynności - Załącznik nr 2 do umowy. (koszt niekwalifikowany)
 10. 30.04.2007 r. - Podpisanie umowy z firmą Usługi Projektowe S.C. Jerzy, Elżbieta Szymańscy w sprawie wykonania w terminie od 30.04.2007 do 11.06.2007 r. kompleksowej dokumentacji budowlanej budowy przyłącza energii elektrycznej do odbudowanego zabytkowego budynku przy ul. Rembowskiego 17.
  Wartość umowy - 3.050,00 zł, f-ra zapłacona w dniu 04.07.2007 r. (koszt niekwalifikowany)
 11. 22.05.2007 r. - Podpisanie umowy z firmą Łódzki Zakład Energetyczny S.A. w sprawie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Domu Tkacza przy ul. Rembowskiego 17 termin przyłączenia do dnia 30.09.2007 r.
  Opłata za przyłączenie - 1.670,00 zł, f-ra zapłacona 11.06.2007 r. (koszt niekwalifikowany)
 12. 22.06.2007 r. - Podpisanie Aneksu nr 2 do umowy z dnia 04.08.2006 r. w sprawie wykonania robót budowlanych z firmą CONSTRUCTION Sp. z o. o. reprezentowaną przez Wojciecha Ogonowskiego - Prokurenta Zarządu, dotyczącego ustalenia zmiany warunków realizacji zamówienia zgodnie z ogólnymi warunkami umowy wykonania robót budowlanych zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjętymi przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
  *) Sytuację opisuje pkt X - 1
 13. 21.08.2007 r. - Podpisanie umowy z firmą AMS Piotr Stefankiewicz w sprawie wykonania przyłącza wody i kanalizacji do odbudowywanego budynku przy ul. Rembowskiego 17, termin wykonania do 15.09.2007 r.
  Wartość umowy - 21.350,00 zł.

X - Uwagi dodatkowe

 1. Dokładna analiza dokumentów związanych z projektem wykazała, że podpisana przez strony umowa z dnia 04.08.2006 r. nie uwzględniała wszystkich wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zobowiązań Wykonawcy w zapisów w złożonej ofercie. W dokumentach UMZ znaleziono drugą wersję z oryginalnym podpisem tylko Generalnego Wykonawcy oraz podpisami ze strony UMZ, odnośnie których zachodzi podejrzenie, że zostały zeskanowane.
  Prezydent Jerzy Sokół, po powzięciu informacji o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformował o tym zdarzeniu organa prokuratury, które wszczęły stosowne postępowanie. Mając na uwadze usuniecie niezgodności zawartej umowy z SIWZ i złożoną ofertą zawarto Aneks nr 2.
 2. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku nie wywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania stosownych procedur, pobrania ich w sposób nienależyty, obowiązują odpowiednie przepisy, które skutkują tym, że Gmina Miasto Zgierz, może zwrócić środki finansowe wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (Art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych).

XI - Zgierz po rewitalizacji

Po zakończeniu projektu Plac Jana Pawła II wróci do swej dawnej funkcji, gdzie w okresie letnim będą funkcjonowały ogródki gastronomiczne. Odnowiony plac będzie znów miejscem letnich kameralnych imprez kulturalnych.

Plac Kilińskiego w jego rewitalizowanej, w ramach tego projektu, części odzyska dawną formę z fontanną w centralnym punkcie. Znajdować się tam będzie również wiata przystankowa z dwoma kioskami.
Na obydwu placach będą znajdować się obiekty małej architektury, m. in. ławeczki a całość dopełni zaprojektowana zieleń.

Dom przy ul. Rembowskiego 17 stanie się pierwszym wyremontowanym w całości unikatowym zabytkowym budynkiem drewnianym stanowiącym budownictwo poprzemysłowe, zwanym przez zgierzan "domkami tkackimi". Po remoncie stanie się siedzibą Centrum Kultury Dziecka. Będzie to miejsce przeznaczone dla dzieci, z którego będą mogły korzystać dzieci z całego regionu. Młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w zajęciach kulturalnych i edukacyjnych z zakresu filmu, teatru, plastyki i muzyki, etc.

Domy przy ul. Narutowicza 10 i 29 częściowo zasiedlone przez mieszkańców, staną się także siedzibą organizacji społecznych, punktów informacyjnych i lokalnych stowarzyszeń.


Poprzednia strona: Projekt "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza" (2004-2007)
Następna strona: Mechanizm Norweski i Europejski Obszar Gospodarczy

Print this page