cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Pojemniki lub worki foliowe w kolorze brązowymProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Pojemniki lub worki foliowe w kolorze brązowym


Jak selektywnie zbierać bioodpady?

W ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów ulegających biodegradacji, które należy gromadzić w pojemnikach lub workach foliowych w kolorze brązowym lub poddać kompostowaniu w przydomowych kompostownikach.

Przez bioodpady należy rozumieć odpady ulegające biodegradacji z terenów zieleni miejskiej, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomicznych, zakładów zbiorowego żywienia i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność.

Przez kompostowniki należy rozumieć specjalnie przystosowane urządzenia służące do gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji.

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest bardzo istotne, ponieważ bioodpady stanowią ok. 36% masy wszystkich odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

Do pojemników na bioodpady, należy wrzucać następujące rodzaje odpadów: organiczne odpady kuchenne, liście, kwiaty, skoszoną trawę, nienadające się do spożycia warzywa i owoce, resztki produktów mlecznych i skorupki jaj, drobne gałęzie drzew i krzewów, trociny, korę drzew, stary chleb, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, w tym worki foliowe na bioodpady.

Musimy pamiętać, że do pojemników na bioodpady nie wolno wrzucać następujących rodzajów odpadów: kości zwierząt, oleju jadalnego, mięsa i padliny zwierząt, drewna, leków, piasku, kamieni, odchodów zwierząt, popiołów z systemów grzewczych budynków, papieru i kartonu.

Ciekawostką jest, że do pojemników na bioodpady oraz do kompostowników możemy wrzucać opakowania biodegradowalne, które rozkładają się podczas kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji. Takie produkty zazwyczaj są wytworzone z polimerów naturalnie występujących w przyrodzie, chociażby ze skrobi kukurydzianej. Taka torebka wyglądem nie odbiega od torebek polietylenowych, ale zasadniczą różnicą w porównaniu do opakowań z tworzyw sztucznych jest to, że rozłoży się ona w ziemi lub w kompostowniku, jak inne odpady biodegradowalne.

Oznakowanie opakowań biodegradowalnych


Poprzednia strona: Selektywne zbieranie odpadów
Następna strona: Pojemniki lub worki foliowe w kolorze niebieskim

Print this page