cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - O projekcieProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

O projekcie

3 czerwca 2011 r. do instytucji ogłaszającej konkurs, tj. Zarządu Województwa Łódzkiego został złożony wniosek pn. "Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza". Po ocenie formalnej i merytorycznej znalazł się na 3 miejscu listy rezerwowej projektów oczekujących na dofinansowanie.

W dniu 12 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę przyznającą Gminie Miasto Zgierz dotację w wysokości 7.670.266,16 zł.

W ramach projektu zaplanowano realizację 6 zadań:

A) Rewitalizacja placu Jana Kilińskiego w Zgierzu
W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania:
- przebudowa nawierzchni, budowa schodów terenowych, wykonanie elementów małej architektury, ściany oporowej we wschodniej części Placu Kilińskiego, z zachowaniem obecnego spacerowo-rekreacyjnego charakteru miejskiej przestrzeni publicznej [pow. 4.940,00 m2],
- modernizacja północnej, wschodniej i południowej jezdni we wschodniej części Placu Kilińskiego, wraz z wymianą chodnika i utworzeniem nowych miejsc parkingowych,
- przebudowa południowego i wschodniego chodnika wokół ul. Długiej, 1 Maja i Placu Kilińskiego,
- upamiętnienie Rajmunda Rembielińskiego założyciela przemysłu włókienniczego w Polsce oraz tzw. Umowy Zgierskiej (koszt własny Gminy Miasto Zgierz),
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z latarniami i punktami świetlnymi we wschodniej części placu Kilińskiego (z zachowaniem obecnego oświetlenia ulicznego),
- rewitalizacja zieleni parkowej znajdującej sie na obszarze opracowania wraz z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów oraz wykonanie trawników,
- wykonanie projektów technicznych zasilania w energię elektryczną pod wiaty, kioski, i oświetlenia oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej.

B) Rewitalizacja parku miejskiego w Zgierzu - Centrum Rekreacji Rodzinnej
W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania:
- wykonanie promenady pieszo-rowerowej wokół stawu Cylkego,
- modernizacja części ścieżek pieszych,
- budowa nowych, utwardzonych ścieżek pieszych i rowerowych wraz z małą architekturą,
- remont istniejącej nawierzchni parkingowej oraz wydzielenie nowych miejsc parkingowych,
- przebudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw dla dzieci [pow. 1.600,00m2],
- budowa nowych miejsc zabaw dla dzieci z niezbędną infrastrukturą wraz z małą architekturą i ogrodzeniem,
- wykonanie projektu przyłącza energetycznego oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
- wykonanie instalacji zasilania energetycznego z projektowanego przyłącza oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej dla potrzeb toalet publicznych,
- rewitalizacja zieleni w parku miejskim - koszt własny Gminy Miasto Zgierz, jako jedno z działań kompleksowych podejmowanych przez Gminę Miasto Zgierz.

C) Budowa układu komunikacji wewnętrznej w kwartale ulic: Narutowicza, Rembowskiego, Długa i 1-go Maja (zagospodarowanie terenu w okolicy budynku po starym Młynie)
W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania:
- budowa drogi wewnętrznej przeznaczonej dla ruchu kołowego w kwartale Narutowicza, Rembowskiego, Długa i 1 Maja, [powierzchnia 1800,00 m2],
- budowa chodników wewnątrz kwartału [pow. 500,00 m2],
- wykonanie małej architektury (ławki, śmietniki, etc.),
- budowa parkingu (placu centralnego) wewnątrz kwartału [pow. 500,00 m2],
- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej wraz z latarniami i punktami świetlnymi wzdłuż projektowanej drogi, parkingu i ciągów pieszych oraz instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej i gazowej,
- zagospodarowanie terenu wzdłuż projektowanej drogi wewnątrz kwartału, w tym wykonanie trawników, kwietników i nasadzeń.

D) Rewitalizacja ogrodu Centrum Kultury Dziecka w Zgierzu
W ramach zadania zostaną wykonane następujące działania:
- utwardzenie i zadaszenie części terenu dla potrzeb działalności Centrum Kultury Dziecka, [powierzchnia 250,0 m2],
- budowa nowych miejsc zabaw i rekreacji dla dzieci z niezbędną infrastrukturą (urządzenia zabawowe, ławki, etc.) [powierzchnia 100,00 m2],
- wykonanie pieca do wypalania ceramiki (koszt własny Gminy Miasta Zgierz) i instalacja kół garncarskich,
- budowa wiaty śmietnikowej [powierzchnia 4,00 m2],
- wykonanie ogrodzenia działki i bramy wjazdowej [o długości ok. 60,00 mb],
- remont nawierzchni oraz wydzielenie miejsc parkingowych i ścieżek,
- rewitalizacja zieleni znajdującej sie na działce - nowe nasadzenia drzew i krzewów [powierzchnia 500,00 m2], w tym miejsce do mini hodowli wikliny (koszt hodowli wikliny jest kosztem własnym Gminy Miasta Zgierz),
- wykonanie oświetlenia ogrodu oraz zewnętrznego zasilania w energię elektryczną dla potrzeb estrady i kina letniego (lampy ogrodowe i punkty świetlne),
- wykonanie ujęcia wody do celów pielęgnacji zieleni.

E) Remont konserwatorski, przebudowa i termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Zgierza
W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres prac (koszt własny Gminy Miasta Zgierza): - wykonanie wyjścia ewakuacyjnego oraz instalacja windy dla osób niepełnosprawnych (podjazd),
- wymiana i modernizacja instalacji C.O. z wymianą grzejników,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych),
- wzmocnienie stropu oraz częściowa wymiana i konserwacja więźby wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termoizolacyjnej dachu,
- wymiana blachy dachowej na dachówkę ceramiczną - karpiówkę (historyczny - pierwotny element wykończenia dachu) oraz prace wykończeniowe, prace tynkarskie, założenie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń,
- odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie prac renowacyjnych elewacji budynku, odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej dla zabytku kolorystyki wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.

F) Budowa systemu monitoringu centrum Zgierza
W ramach zadania wykonany zostanie cyfrowy system monitorowania wizyjnego, w skład którego wejdą:
- 12 punktów kamerowych (PK), w tym 17 kamer,
- centrum monitorowania (CM), w tym wyposażenie i stanowisko operatorskie,
- sieć światłowodowa (budowa sieci teletransmisyjnej).
Punkty kamerowe zostaną ulokowane w obszarze rewitalizowanego terenu centrum Zgierza:
• PK 1 - kamera obrotowa (1 szt.) - rejon placu Jana Kilińskiego,
• PK 2 - kamera stacjonarna (2 szt.) - okolice Parku Miejskiego,
• PK 3 - kamera stacjonarna (1 szt.) - okolice Parku Miejskiego
• PK 4 - kamera obrotowa (1 szt.) - rejon ulicy Długiej,
• PK 5 - kamera stacjonarna (2 szt.) - okolice ulicy Narutowicza,
• PK 6 - kamera stacjonarna (1 szt. ) - okolice ulicy Rembowskiego,
• PK 7 - kamera obrotowa (1 szt.) - okolice stawu,
• PK 8 - kamera stacjonarna (1 szt.) - okolice drogi wzdłuż stawu,
• PK 9 - kamera obrotowa (1 szt.) - okolice stawu,
• PK 10 - kamera stacjonarna (2 szt.) - okolice drogi wzdłuż stawu,
• PK 11 - kamera stacjonarna (2 szt.) - rejon ulicy Piątkowskiej oraz droga w stronę stawu,
• PK 12 - kamera stacjonarna (2 szt.) - monitoring nowo wybudowanej drogi w kwartale ulic Narutowicza, Rembowskiego, Długa i 1-go Maja.

Koszt całkowity projektu: 10.000.000,00 zł

Dofinansowanie z EFRR: 7.670.266,16 zł

Wkład własny: 2.329.733,84 zł

Okres realizacji projektu: 2011 - 2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Poprzednia strona: Rewitalizacja Historycznego Centrum Miasta Zgierza
Następna strona: Aktualności

Print this page