cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - O projekcieProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

O projekcie

Celem projektu jest osiągnięcie długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożeniu nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a także poprawa konkurencyjności gospodarki.

Wszelkie działania realizowane w ramach projektu będą przyczyniać się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. W myśl Uchwały Nr XXXV/689/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych Gmina Miasto Zgierz planuje redukcję emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia energii finalnej, a także poprawę jakości powietrza.

Aby osiągnąć zamierzone cele Gmina Miasto Zgierz rozpocznie od:
- opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej,
- stworzenia bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje, pozwalające na ocenę gospodarki energią w Gminie Miasto Zgierz oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych,
- przeszkolenia pracowników z zakresu tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej,
- informacji i promocji projektu.

Okres realizacji projektu - zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

  • Termin rozpoczęcia projektu - 31.03.2014 r.
  • Termin zakończenia projektu - 31.10.2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Loga projektu


Poprzednia strona: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Następna strona: Aktualności

Print this page