cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - O projekcie: Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz"Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

O projekcie: Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz"

 

30 sierpnia 2012 r. została zakończona ocena wniosków o dofinansowanie, pod względem zgodności z kryteriami merytorycznymi, złożonych w konkursie RPLD.03.04.00-7/11 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa III  (http://www.cop.lodzkie.pl/pliki/konkursy/2011/12-konkurs-03-04-7_11/lista-ocena-merytoryczna-03-04-7_11-04-09-2012.pdf)

Wniosek złożony przez Gminę Miasto Zgierz otrzymał, aż 80,67% punktów, co klasyfikuje go na 2 pozycji najwyżej ocenionych projektów wraz z projektem Radomska i Tomaszowa Mazowieckiego.

Przedmiotem projektu jest uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz".

Realizacja projektu obejmuje przeprowadzenie prac studyjno-koncepcyjnych, jak i inwestycje w zakresie budowy niezbędnej dla funkcjonowania terenu inwestycyjnego infrastruktury technicznej, w szczególności kanalizacji sanitarnej i deszczowej:

 1. Prace studyjno-koncepcyjne:
  - Opracowanie dokumentacji technologicznej - badania geotechniczne;
  - Koncepcja zagospodarowania terenów poniżej ul. Kwasowej;
  - Opracowanie na temat klimatu inwestycyjnego terenów poniżej ul. Kwasowej.
 2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych:
  - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz:
     * budowa kanału sanitarnego w ul. Kwasowej o długości 83,00 mb;
     * budowa kanału sanitarnego w ul. Konstantynowskiej na odcinku od Ronda Sybiraków do ul. Sokołowskiej o długości 218,34 mb;
     * budowa kanału sanitarnego w ul. Sokołowskiej (na odcinku od ul. Konstantynowskiej do ul. Chemików oraz od ul. Chemików do ul. Benzantronowej) o długości 576,62 mb.
  - Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Parku Przemysłowego Boruta Zgierz:
     * budowa kanału deszczowego w ul. Chemików o długości 332,35 mb;
     * montaż separatora i osadnika na kanale deszczowym przy ulicy Miroszewskiej;
     * budowa kanału deszczowego w ul. Konstantynowskiej i ul. Sokołowskiej, od istniejącej sieci miejskiej w rejonie ronda Sybiraków do ulicy Sokołowskiej i w ulicy Sokołowskiej na całej długości (do ulicy Benzantronowej) o długości 806,27 mb.

Pośrednimi beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy miasta Zgierz oraz podmioty gospodarcze z jej terenu - jego realizacja doprowadzi, bowiem do poprawy infrastruktury technicznej na obszarze Parku Przemysłowego Boruta Zgierz oraz do wzrostu jego atrakcyjności inwestycyjnej i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Realizacja projektu polegająca na uzupełnieniu brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz", w szczególności sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, wpłynie na rozwój aktywności gospodarczej w rejonie miasta Zgierza jak również, spowoduje zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów możliwościami lokalizacji zakładów produkcyjno - usługowych, zdynamizowane faktem istnienia w pobliżu rozwijającej się ŁSSE. Obecnie brak przygotowanych terenów przemysłowych stanowi barierę w rozwoju Parku Przemysłowego Boruta Zgierz, wpływa ujemnie na poziom bezrobocia i obniża atrakcyjność tego obszaru dla nowych potencjalnych inwestorów.

Tereny inwestycyjne Parku Przemysłowego Boruta Zgierz" są elementem wpisującym się w proces rozwoju całego regionu i przyczynią się do jego intensyfikacji. Realizacja projektu będzie praktycznym przykładem wykorzystania instrumentów unijnej polityki równych szans do wzbudzenia zmian nie tylko w sferze gospodarczej, ale i także społecznej. Dzięki uzbrojeniu terenów inwestycyjnych będzie można promować przemysłowy wizerunek miasta, który podniesie walory inwestycyjne Gminy Miasto Zgierz, dając realne szanse zbudowania warunków konkurencyjności względem podobnych ośrodków wiejsko-miejskich. W związku z tym realizacja projektu jest konieczna z punktu widzenia przyszłego rozwoju miasta Zgierza.

Celem głównym projektu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego poprzez przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie oferty inwestycyjnej poprzez uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz". Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz" jest czynnikiem determinującym decyzje o lokalizacji inwestycji na danym terenie, co w wymiarze lokalnym i regionalnym ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego województwa.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego III Osi Priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu, jakim jest rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie. Poprzez realizację założeń projektu Gmina Miasto Zgierz znacznie podniesie swoją atrakcyjność inwestycyjną. Realizacja inwestycji przewidzianych w projekcie ma bowiem kluczowe znaczenie dla dostępności terenów przemysłowych Gminy, co przełoży się na polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i generowanie nowych miejsc pracy. Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz" przyczyni się do stworzenia warunków sprzyjających ożywieniu gospodarczemu na terenach przemysłowych. Projekt przyczyni się zatem do rozwoju Zgierza w obszarze społeczno-gospodarczym, co podniesie jego atrakcyjność i umocni wizerunek, jako dobrego miejsca do lokowania inwestycji.

Szczegółowe cele projektu, związane z eliminacją słabości i zagrożeń w otoczeniu Gminy Miasto Zgierz związanych z brakami w infrastrukturze technicznej, to:

 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz" decydujących o możliwościach rozwojowych Miasta, jak i regionu łódzkiego,
 • wzrost aktywności zawodowej i gospodarczej mieszkańców miasta Zgierza. Stworzone zostaną korzystne warunki rozwoju i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, a w dłuższej perspektywie zwiększy się atrakcyjność gminy, powiatu i województwa, jako miejsca pracy i zamieszkania,
 • podniesienie atrakcyjności ofert lokalizacyjnych, szczególnie dla inwestorów zewnętrznych, poprzez poprawę dostępności regionu i jego większe otwarcie na zewnątrz,
 • stworzenia nowoczesnej bazy gospodarczej, pozwalającej na rozwój działalności także w innowacyjnych branżach, decydujących o długookresowej przewadze konkurencyjnej regionu,
 • tworzenia wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego do inwestowania,
 • zapewnienie ochrony środowiska naturalnego poprzez wyeliminowanie odprowadzania zanieczyszczeń bezpośrednio do środowiska,
 • poprawa stanu sanitarnego Miasta i ochrona stanu zdrowia mieszkańców dzięki zwiększeniu dostępności usług komunalnych,
 • podniesienie standardu życia mieszkańców, tworzące podstawy do wzrostu ich aktywności zawodowej i społecznej.

Koszt całkowity projektu: 3.859.564,62zł

Dofinansowanie z RPO WŁ: 2.484.731,99 zł, co stanowi 65% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu, w tym również refundacje wydatków poniesionych w latach 2007-2009

Wkład własny: 1.374.832,63 zł

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Poprzednia strona: Projekt Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz"
Następna strona: Postępowania w projekcie: Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenu inwestycyjnego "Parku Przemysłowego Boruta Zgierz"

Print this page