cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Opracowanie studium wykonalnościAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Opracowanie studium wykonalności

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Zgierz
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16
tel. 42 716 28 54, faks 42 714 31 14

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Opracowanie studium wykonalności dla Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (promocja i marketing regionalny - marka regionu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

OPIS PRZEDMIOTU I WARUNKÓW WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium wykonalności dla Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw (w tym analiza: finansowa, ekonomiczno-społeczna, wrażliwości, wskaźnikowa) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Studium wykonalności należy wykonać zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla projektów ubiegających się o wsparcie ze środków unijnych dla Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, aktualnymi na dzień ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym.

Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji lub korekty studium wykonalności, w przypadku zaistnienia takiej konieczności (m.in. w razie zgłoszenie uwag instytucji ogłaszającej konkurs na etapie oceny formalnej albo na prośbę Zamawiającego), do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny merytorycznej projektu opublikowanej na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

KRYTERIA WYBORU OFERT:
cena - 100%

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
-
formularz oferty dowolny,
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
- kwoty należy podawać w cenach netto wraz z podaniem stawki podatku VAT,
- do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie opracowania dokumentacji aplikacyjnej na działania związane z promocją i marketingiem regionalnym,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych dotyczących firmy do celów realizacji projektu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).
W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną, dopuszczalne jest przesyłanie oświadczeń w formie zeskanowanych oryginałów.

Ofertę proszę dostarczyć do dnia 5 marca 2013 r. do godz. 8:15 w formie: bezpośrednio do Zamawiającego, albo faksem, albo za pośrednictwem poczty e-mail:
Urząd Miasta Zgierza, Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Pomocowymi
Plac Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz
fax 42 714 31 14
e-mail: rkaftan@umz.zgierz.pl albo eborysewicz@umz.zgierz.pl

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - najpóźniej do 26 marca 2013 r.

Załącznik: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT oraz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Poprzednia strona: Postępowania w projekcie
Następna strona:

Print this page