cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Partnerstwo Publiczno-PrywatneProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Gmina Miasto Zgierz w 2014 roku przystąpiła do Platformy współpracy w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego utworzonej z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju). Platforma stanowi forum wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk między samorządami poprzez realizację konkretnych projektów realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Obecnie członkami tego porozumienia jest ponad 100 jednostek publicznych z całej Polski. Kluczowym obszarem zainteresowania Gminy Miasto Zgierz są projekty hybrydowe.

Projekt hybrydowy - w literaturze międzynarodowej przyjęło się pojęcie projektu hybrydowego, jako projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym wykorzystane zostały środki unijne. Środki funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowią w takim modelu uzupełnienie finansowania prywatnego. Projekty łączące model ppp z funduszami UE podlegają jednocześnie regułom ppp oraz regułom dotyczącym Funduszy Europejskich.

Decyzją Prezydenta Miasta Zgierza, przystąpiono do analizy możliwości realizacji inwestycji w zakresie zadań, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.), tj. "zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych".

Jako podstawowy cel realizacji takiego przedsięwzięcia wyznaczono poszukiwanie możliwości sfinansowania kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowych. Budżet Gminy Miasto Zgierz nie dysponuje możliwością wygospodarowania środków na tak duże inwestycje, z uwagi na inne wydatki zwiane m.in. z budową dróg i niezbędnych dla ich właściwego funkcjonowania sieci.

Ostatecznie podjęto decyzje o realizacji inwestycji w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego, dla 25 obiektów na terenie Gminy Miasto Zgierz (lista obiektów objętych projektem ppp).

Zakłada się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia na terenie Miasta Zgierza w latach 2015-2017 r., z uwzględnieniem środków w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wydziałem prowadzącym temat w Urzędzie Miasta Zgierza jest Wydział Projektów i Infrastruktury.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów będą zamieszczane na stronie internetowej Zgierza w zakładce Partnerstwo Publiczno-Prywatne, zainteresowanych zachęcamy do śledzenia naszych stron.


Poprzednia strona: Wspólne postępowania w obu projektach
Następna strona: Postępowania w projekcie

Print this page