cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Polish Union of Pensioners, Pension and DisabledAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Polish Union of Pensioners, Pension and Disabled

95-100 Zgierz, ul. Długa 22

tel. 42 716 28 93

Prezes: Stefania Bruszczyk

Dyżury w siedzibie:
- poniedziałki w godz. 13-17
- wtorki, środy, czwartki w godz. 8-12

Członkowie Związku spotykają się w czwartki po 1. i 15. dniu każdego miesiąca.

Składka członkowska 1,50 zł (miesięcznie). Związek wydaje zaświadczenia uprawniające do 37% zniżki na podróż koleją (zniżka przysługuje raz w roku).

Stowarzyszenie o nazwie "Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów" działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn, zm.) oraz Statutu i posiada osobowość prawną. Terenem działania Związku jest Rzeczypospolita Polska. Siedzibą władz naczelnych jest Warszawa. W strukturze organizacyjnej jest Oddział Okręgowy w Łodzi i Oddział Rejonowy w Zgierzu. Związek ma prawo używania sztandaru związkowego, odznak, znaku związkowego oraz pieczęci z nazwą Związku. Działalność Związku jest oparta przede wszystkim na pracy społecznej ogółu jego członków.

Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi.

Organizuje życie kulturalne emerytów, rencistów i inwalidów.

Reprezentuje ich interesy wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzuje ich problemy wśród społeczeństwa.

Prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom Związku w sprawach socjalno-bytowych, tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe, prowadzi związkową kasę pogrzebową.

Organizuje i prowadzi biblioteki, czytelnie i kluby oraz zespoły artystyczne oraz współdziała w ich prowadzeniu.

Informuje w prasie społeczeństwo o problemach emerytów, rencistów i inwalidów.

Współdziała z organami władzy publicznej i samorządowej.

Może prowadzić działalność gospodarczą. Może otrzymywać dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje wg zasad określonych odrębnymi przepisami.

Oddział Rejonowy w Zgierzu skupia w swych szeregach ponad 800 członków, w tym ponad 300 inwalidów. Organizujemy spotkania i uroczystości z okazji "Światowego Dnia Inwalidy", "Dnia Emeryta". Docieramy do osób najbiedniejszych z paczkami czy zapomogami. Dostarczamy niezbędne witaminy wzmacniające dla osób starszych, organizujemy spotkania z różnych okazji: dzień babci i dziadka, dzień kobiet, dzień matki, dzień ojca oraz inne ważne rocznice.


Poprzednia strona: Organization of Trade Unions of Workers Health
Następna strona: Polish Philatelic Association

Print this page