cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Pomniki przyrody, rezerwatyProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Pomniki przyrody, rezerwaty

W samym mieście nie występują pomniki przyrody, na terenie gminy Zgierz zachowały się obiekty objęte ochroną. Do XIX wieku tereny okolic miasta były stosunkowo słabo zaludnione i zachowały się lasy o mało zmienionym składzie gatunkowym. Osadnictwo, rozwój rolnictwa i przemysłu doprowadziły w ciągu ostatnich 200 lat do niemal całkowitego wytrzebienia Puszczy Łódzkiej. Dla ochrony najcenniejszych fragmentów lasu tworzono rezerwaty przyrody, których zadaniem jest zachowanie charakterystycznych elementów krajobrazu oraz osobliwości florystycznych.

-------------------------------------------------------

REZERWATY położone w najbliższej okolicy Zgierza:

 • "Wiączyń" - rezerwat leśny (częściowy) - gmina Nowosolna
 • "Ciosny" - rezerwat florystyczny (częściowy) - gmina Zgierz
 • "Dąbrówka Grotnicka" - rezerwat leśny (częściowy) - gmina Zgierz
 • "Szczawin" - rezerwat leśny (częściowy) - gmina Zgierz
 • "Las Łagiewnicki" - rezerwat leśny (częściowy) - Leśnictwo Łagiewniki

-------------------------------------------------------

POMNIKI PRZYRODY

Gmina Zgierz zgodnie z ustawą o ochronie przyrody uznała za pomniki przyrody 21 drzew i 1 aleję lipową ze 182 drzewami. Do najciekawszych pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Zgierz należą:

 • pojedyncze drzewa - Smardzew (2 buki pospolite)
 • skupiska drzew - Grotniki (grupa 7 lip drobnolistnych)
 • aleje: Glinnik (aleja złożona z 73 drzew w tym 15 buków), Wypychów (aleja lipowa z ok. 35 drzew), Łagiewniki Nowe (aleja klonów srebrzystych składająca się z 250 drzew)

Pomniki przyrody poddawane są sukcesywnie zabiegom leczniczo-pielęgnacyjnym finansowanym ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

-------------------------------------------------------

PARKI WIEJSKIE

Większość parków tego typu powstała w XIX wieku. Stanowiły one zwykle otoczenie dworów w dawnych majątkach ziemskich lub folwarkach. Większość parków po II wojnie światowej przeszła na własność państwa. Pozostawione przez nowych użytkowników własnemu losowi lub wręcz dewastowane, uległy stopniowemu zniszczeniu. Stosunkowo najlepiej zachowane obiekty otoczone zostały w 1985 r. ochroną prawną i opieką mającą zapobiec ich dalszemu niszczeniu. Na terenie gminy Zgierz znajdują się dwa parki wiejskie:

 • Lućmierz - park o powierzchni 1,6 ha (aleja brzozowa, kasztanowa, jesionowa i lipowa, bogaty zestaw gatunków drzew),
 • Proboszczewice - park o powierzchni 1,3 ha (pomnikowa lipa oraz okazy kasztanowca i wiązu).

-------------------------------------------------------

PARKI ZABYTKOWE

Najcenniejsze parki wiejskie charakteryzujące się dobrze zachowanym układem przestrzennym, ciekawą kompozycją i bogatym składem gatunkowym lub stanowiące otoczenie zabytków architektury wysokiej klasy, uznane zostały za parki zabytkowe i wpisane do Rejestru Zabytków.

Na terenie gminy Zgierz znajdują się:

 • Park dworski w Dzierżąznej - powierzchnia 3,5 ha (pocz. XX w.)
 • Park dworski w Kęblinach - powierzchnia 1,25 ha (koniec XIX w.)
 • Park w Glinniku - powierzchnia 5,7 ha (XVII/XVIII w.)
 • Park w Jeżewie - zespół dworski (poł. XIX w.)
 • Obszar doliny rzeki Bzury - otulina Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich - powierzchnia 42,5 ha

Poprzednia strona: Galeria zdjęć
Następna strona: Serwis adopcyjny

Print this page