cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Uchwały Rady Miasta ZgierzaProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Uchwały Rady Miasta Zgierza

 

Uchwała Nr XXX/309/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.358)

Uchwała Nr XXXI/325/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.1251)
zmieniona w dniu 31.01.2013 r. uchwałą Nr XXXII/341/13w dniu 26.03.2013 r. uchwałą Nr XXXIV/371/13 oraz w dniu 27.06.2013 r. uchwałą Nr XXXVII/406/13

Uchwała Nr XXXI/327/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.1252)
zmieniona w dniu 31.01.2013 r. uchwałą Nr XXXII/342/13
 oraz w dniu 27.06.2013 r. uchwałą Nr XXXVII/407/13

Uchwała Nr XXXII/341/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.1254)

Uchwała Nr XXXII/342/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.1255)

Uchwała Nr XXXIV/368/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/308/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o przejęciu obowiązku odbierania przez Gminę Miasto Zgierz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.2657)

Uchwała Nr XXXIV/370/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.2658)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 13 sierpnia 2015 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w części: §6 ust. 4 i ust. 5, §9 ust. 2 i ust. 3, §16 ust. 1, ust. 4, ust. 5, §18, §22, §23, §25, §35 ust. 1 i ust. 2, §36, §40 pkt 5 załącznika "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz".

Uchwała Nr XXXIV/371/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.2553)

Uchwała Nr XXXV/380/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonanie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.3058)

Uchwała Nr XXXVII/407/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/327/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.3889)

Uchwała Nr XL/436/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.4563)

Uchwała Nr XLVI/542/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2014.1597)

Uchwała Nr V/48/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2015.854)

***

Nieobowiązujące

Uchwała Nr XXX/308/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o przejęciu obowiązku odbierania przez Gminę Miasto Zgierz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.357)
uchylona uchwałą Nr XXXIV/368/13

Uchwała Nr XXXI/324/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz
straciła moc uchwałą Nr XXXIV/370/13

Uchwała Nr XXXI/326/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.534)
zmieniona uchwałą Nr XXXIV/372/13, straciła moc uchwałą Nr XLVI/542/14

Uchwała Nr XXXI/328/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.1253)
zmieniona uchwałą Nr
XXXIV/369/13, straciła moc uchwałą Nr XLV/519/14

Uchwała Nr XXXII/343/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/324/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz
straciła moc uchwałą Nr
XXXIV/370/13

Uchwała Nr XXXIV/369/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/328/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.2552)
straciła moc uchwałą Nr
XLV/519/14

Uchwała Nr XXXIV/372/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/326/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2013.2554)
straciła moc uchwałą Nr
XLVI/542/14

Uchwała nr XXXVII/406/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/325/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zgierz

Uchwała nr XXXVII/408/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych miasta Zgierza

Uchwała Nr XLIV/428/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz" (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. Nr 122, poz. 977)
straciła moc uchwałą Nr XXXIV/370/13

Uchwała Nr XLV/519/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz (DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2014.288)
straciła moc uchwałą Nr
V/48/15

***

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 r. Nr 132 poz. 622)

Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 228)


Poprzednia strona: Pytania i odpowiedzi
Następna strona: Selektywne zbieranie odpadów

Print this page