cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Pytania i odpowiedziAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Pytania i odpowiedzi

1. Co to oznacza, że opłaty za wywóz śmieci będą naliczane od osoby? Czy dotyczy to wszystkich, także noworodków? Czy będą brane pod uwagę osoby zameldowane, czy faktycznie przebywające w danym lokalu? Jak to ustalić w sytuacji, kiedy niedługo nie będzie już obowiązku meldunkowego?

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Miasta Zgierza dokonała wyboru metody ustalenia opłaty polegającej na pobieraniu jej od każdego mieszkańca. Zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt. 1 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od wszystkich mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a nie zameldowanych na terenie danej nieruchomości.
Ilość osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest podać w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

2. Do 31 maja 2013 roku każdy właściciel i najemca domu lub lokalu mieszkalnego ma obowiązek złożyć w Urzędzie Miasta deklarację czy będzie segregował śmieci, czy nie. Jeśli ktoś tego nie zgłosi, jakie będą konsekwencje?

Na podstawie art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta Zgierza określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

3. Co z umowami z obecnym odbiorcą odpadów? Czy trzeba je wypowiedzieć? Jeżeli tak, to kiedy?

Właściciel nieruchomości, który ma zawartą umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do ponoszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych na obowiązujących zasadach do końca czerwca 2013 r. Z mocy ustawy od dnia 1 lipca 2013 r. w zamian za obowiązkową opłatę, obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przejmuje Gmina Miasto Zgierz. Właściciel nieruchomości powinien wypowiedzieć umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z mocą obowiązywania od 30 czerwca 2013 r., ponieważ istnieje zagrożenie, że będzie zmuszony do ponoszenia opłat na rzecz dotychczasowego odbiorcy odpadów komunalnych. Trzeba dokładnie przeczytać umowę, tam powinna być zawarta informacja o okresie wypowiedzenia. Więcej

4. Jak należy rozumieć segregację odpadów? W uchwale Rady Miasta Zgierza jest mowa o odrębnym składowaniu tylko takich surowców jak: papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i szkło kolorowe. Co z pozostałymi odpadkami, np.: pampersami, obierkami, resztkami jedzenia, zużytymi szmatami? Czy na wywóz takich śmieci trzeba zawierać odrębną umowę?

Odpady w postaci organicznych odpadów kuchennych (z wyjątkiem kości i olejów jadalnych), nienadające się do spożycia warzywa i owoce, resztki produktów mlecznych i skorupki jaj, stary chleb itp., są odpadami ulegającymi biodegradacji dlatego powinny być zbierane selektywnie i gromadzone w brązowym pojemniku na ten rodzaj odpadów.
W odpadach komunalnych znajdują się odpady, które nie zostały zaliczone do żadnej frakcji odpadów, których selektywne zbieranie nie jest obowiązkowe, w tym pampersy, zużyte szmaty, guma itp., powinny być one gromadzone w czarnym pojemniku przeznaczonym na zmieszane odpady komunalne, na wywóz których nie należy zawierać dodatkowej umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Do zmieszanych odpadów komunalnych nie należy wrzucać odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, baterii i akumulatorów przemysłowych lub samochodowych oraz zużytych opon, które należy wydzielić oddzielnie i przekazać do unieszkodliwienia na podstawie odrębnych przepisów.

5. Czy to prawda, że wszystkie puszki, butelki i inne szklane opakowania przed wrzuceniem do śmieci muszą być umyte?

Zgodnie z załącznikiem do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz opakowania szklane należy wrzucać do pojemników czyste, bez zamknięć i zakrętek oraz nie należy tłuc szkła przed wrzuceniem do pojemnika, a opakowania z tworzyw sztucznych należy wrzucać do pojemnika czyste i zgnieść je przed wrzuceniem.

6. Kto będzie płacił za worki do segregacji odpadów? Jeśli mieszkaniec, to przy przyjętych przez zgierskich radnych stawkach, segregacja nie będzie opłacalna.

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, które właściciel nieruchomości będzie musiał kupić. Właściciele nieruchomości prowadzący selektywną zbiórkę odpadów na terenie nieruchomości zapłacą niższą miesięczną stawkę, w wysokości 8 zł od osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości. W zabudowie jednorodzinnej właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywna zbiórkę odpadów otrzymają od firmy wywozowej worki na papier /niebieski/, na tworzywa sztuczne /żółty/, na szkło bezbarwne / biały/, na szkło kolorowe /zielony/.

7. Czy to prawda, że po wejściu w życie nowej ustawy śmieciowej pojemniki na śmieci, kupione wcześniej przez mieszkańców, staną się własnością gminy?

Nie jest to prawdą, jeżeli właściciel nieruchomości jest właścicielem pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych to pojemniki te po dniu 1 lipca 2013 r. dalej pozostaną jego własnością. Inna sytuacja może wystąpić w przypadku, gdy właściciel nieruchomości dzierżawił takie pojemniki od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Wtedy będzie mógł te pojemniki oddać przedsiębiorcy lub je odkupić.

8. Dlaczego w okresie jesienno-zimowym śmieci nieposegregowane będą odbierane tylko raz w miesiącu? Według mieszkańców, to za rzadko. Żeby móc składować taką dużą ilość odpadów, wielu zgierzan będzie musiało kupić dodatkowe pojemniki.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych uzależniona będzie od rodzaju zabudowy w zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne będą odbierane raz na dwa tygodnie. W zabudowie wielorodzinnej co najmniej dwa razy w tygodniu.

9. Jak będą rozliczać się mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych? Według indywidualnie złożonej deklaracji dotyczącej segregacji odpadów, czy według tego, jak zadecyduje zarządca?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Dlatego w przypadku spółdzielni mieszkaniowych obowiązki właścicieli nieruchomości spoczywać będą na zarządzie spółdzielni mieszkaniowych.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

10. Jak będą liczone opłaty za wywóz śmieci od firm?

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do zawarcia umowy indywidualnej /jak dotychczas/ z firmą wywozową i z nią się rozliczają. Nie składają deklaracji i nie płacą opłaty do Urzędu Miasta Zgierza.

11. Czy ta ustawa jest ostateczna, czy coś jeszcze może się zmienić?

W dniu 12 grudnia 2012 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgłosił do Sejmu RP uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niewykluczone jest wprowadzenie nowych zapisów ustawy, które w konsekwencji mogą spowodować zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.

12. Przy segregacji odpadów jest mowa o odrębnym składowaniu opakowań szklanych. Butelki i słoiki muszą być umyte i podzielone na szkło białe i kolorowe. A co, jeżeli słoik mi się stłucze? Do jakiego pojemnika mam go wrzucić?

W przypadku, gdy butelka, słoik lub inne szklane opakowanie ulegnie przypadkowemu stłuczeniu, nie eliminuje to tego odpadu jako surowca wtórnego, w celu poddania go dalszemu recyklingowi. W takim przypadku szkło powinno trafić do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania szkła kolorowego lub bezbarwnego. Przypadki takie powinny być sporadyczne, ponieważ należy pamiętać, że potłuczone szkło może stanowić zagrożenie dla ludzi oraz może niszczyć worki foliowe przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów, co w konsekwencji utrudni ich odbiór przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

13. Zimą ponad połowę śmieci wyrzucanych przez moją rodzinę do kubła stanowi popiół. Co mam z nim zrobić po zmianie ustawy?

Popiół powstający w instalacjach grzewczych budynków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym powinien być wrzucony do czarnego pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Należy pamiętać, że wrzucony do pojemnika popiół nie może być gorący, ponieważ może spowodować możliwość powstania pożaru lub uszkodzić pojemnik na odpady.

14. Mam dużego psa - owczarka kaukaskiego. Gdzie mam wyrzucać jego odchody? Do śmieci zmieszanych, czy do jakichś specjalnych pojemników?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz, osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych oraz częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku wspólnego, w tym klatek schodowych, wind, parków, chodników, ulic, placów, skwerów, zieleńców, alejek osiedlowych, obiektów rekreacyjno-sportowych.
Z obowiązku tego zwolnione są osoby niewidome i słabo widzące korzystające z psów przewodników oraz funkcjonariusze i pracownicy formacji powołanych do ochrony porządku i bezpieczeństwa oraz prowadzenia czynności ratunkowych, podczas wykonywania obowiązków z psami służbowymi.
Osoba utrzymująca zwierzęta domowe może wyrzucić odchody zwierząt w szczelnych jednorazowych opakowaniach, tylko do pojemników na zmieszane odpady komunalne, w tym do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one także przeznaczone na zmieszane odpady komunalne.

15. Na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce dotyczącej nowych zasad odbioru odpadów przeczytałam, że "właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, biodegradowalnych, niebezpiecznych)". To po co wypełniać deklarację z pytaniem: "Będzie Pan segregował czy nie?", skoro selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa?

W przypadku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, który odmówi prowadzenia obowiązkowej zbiórki odpadów komunalnych, musi on się liczyć z nałożeniem na niego wyższej o 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgierza w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz.

16. Co z punktami skupu surowców wtórnych? Czy po wejściu w życie nowej "ustawy śmieciowej" będę mógł oddawać do nich za opłatą makulaturę, złom, metalowe puszki?

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz nie regulują zasad funkcjonowania punktów skupu surowców wtórnych.
Zgodnie z ustawą o odpadach, w punktach zbierania odpadów osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, mogą bez problemu oddawać metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowych oraz makulaturę, ale w przypadku innych odpadów metalowych należy pamiętać, że trzeba obowiązkowo okazać przedsiębiorcy dowód osobisty oraz złożyć wypełniony formularz przyjęcia odpadów metali.

17. Kiedy i gdzie właściciele nieruchomości mogą otrzymać deklarację dotyczącą sposobu odbierania odpadów komunalnych z ich posesji?

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne mogą otrzymać deklarację w Urzędzie Miasta Zgierza pok. 10 lub 11 oraz jest możliwość wydrukowania deklaracji ze strony internetowej Miasta Zgierza.

18. Przyjęte przez zgierskich radnych stawki za wywóz śmieci w porównaniu z innymi miastami są stosunkowo wysokie. Czy w trakcie roku te stawki mogą być zmienione?

Przyjęte uchwałą Rady Miasta Zgierza stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz, w wysokości odpowiednio 8 zł w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 12 zł w przypadku nie prowadzenia przez właściciela selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, są na porównywalnym poziomie jak w innych miastach o podobnej wielkości, liczących od 50 tysięcy mieszkańców (Kołobrzeg) do 70 tysięcy mieszkańców (Siemianowice Śląskie). Uśredniona wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi odpowiednio 10,29 zł za selektywne zbieranie odpadów komunalnych i 16,14 zł za nie prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Przyjęte uchwałą Rady Miasta Zgierza stawki, mogą ulec zmianie w przypadku, gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na jej wysokość.

19. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?

Opakowania po mleku, napojach, sokach itp. są idealnym przykładem odpadów wielomateriałowych (kompozytów) składających się minimum z dwóch rodzajów materiałów, w tym dla przykładu papieru powlekanego aluminium, papieru powlekanego tworzywem sztucznym, tworzywa sztucznego z aluminium. Odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbieramy selektywnie i wrzucamy je do pojemników lub worków foliowych w kolorze żółtym.

20. Kto ma się zająć sprzątaniem rowów przylegających do posesji, jeżeli tam przechodnie rzucają śmieci? Idąc przez całą ul. Ozorkowską nie ma ani jednego kosza na śmieci. Dlaczego?

W przypadku rowów znajdujących się przed posesjami, obowiązek ich sprzątania należy do właściciela nieruchomości, na którego terenie on się znajduje. Najczęściej rowy odwadniające znajdują się w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, dlatego ich sprzątanie należy do zarządcy drogi, a w przypadku np. gdy rów przebiegać będzie przez teren prywatnej posesji, do właściciela tej nieruchomości.
Zgodnie z nowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz, kosze uliczne na drobne odpady powinny być ustawione w rejonach intensywnego ruchu pieszego, w tym w szczególności na przystankach komunikacyjnych, przy oznakowanych przejściach dla pieszych i ciągach komunikacyjnych.
W przypadku ul. Ozorkowskiej w Zgierzu, rozmieszczenie koszy ulicznych zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a w przypadku przystanków tramwajowych Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu.

21. Gdzie można zakupić worki do selektywnej zbiórki oraz jaki jest koszt zakupu jednego worka?

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów na papier, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe będą dostarczane do właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali taki system zbierania odpadów komunalnych bezpłatnie przez firmę, która będzie odbierać te odpady.
Worki na zmieszane odpady komunalne w kolorze czarnym i na bioodpady (bioodpady mogą być kompostowane bez potrzeby ich wywożenia), właściciel nieruchomości będzie musiał zakupić we własnym zakresie, a koszt ich zakupu regulować będzie wolny rynek i np. ich pojemność.

22. Gdzie należy wyrzucać takie odpady jak:
1) styropian (np. tacki po mięsie czy kurczaku), opakowania foliowe po wyrobach garmażeryjnych
2) opakowania plastikowe np. po olejach silnikowych, płynach do chłodnicy
3) opakowania po dezodorantach
4) opakowania po drobnych remontach np. puszki po farbach, plastikowe opakowania po silikonie, brudne pędzle, folię malarską
5) puste opakowania po lekach

1) Tacki po produktach spożywczych opakowaniowych ze styropianu powinny być oznakowane międzynarodowym symbolem recyklingu wstęgą Mobiusa i literami PS (polistyren) oraz dodatkowo może być cyfra 06. Folie opakowaniowe produkowane są głównie z polietylenu małej gęstości, ale też z polietylenu dużej gęstości, dlatego powinny posiadać międzynarodowy symbol recyklingu wstęgą Mobiusa z literami PE-LD lub HD-PE i ewentualnie dodatkowo, odpowiednio cyfry 2 lub 4. Opakowania takie wrzucamy do pojemnika (worka) w kolorze żółtym przeznaczonego na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, a opakowania po produktach garmażeryjnych do zmieszanych odpadów komunalnych.

2) Opakowania po farbach, tuszach, rozpuszczalnikach, lakierach, klejach, lepiszczach, żywicach zawierające substancje niebezpieczne, środkach ochrony roślin I i II klasy kwasy, alkaliach i odczynnikach fotograficznych, detergentach zawierających substancje niebezpieczne, benzynach, smarach, olejach smarowych, przekładniowych i hydraulicznych, środki do dezynfekcji i dezynsekcji, zalicza się do odpadów niebezpiecznych. Opakowania takie powinny być dostarczone przez właściciela do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3) Opakowania po dezodorantach nie zawierające substancji niebezpiecznych, można wrzucić do pojemnika (worka) w kolorze żółtym przeznaczonego na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe lub sprzedać jako metal w punkcie skupu surowców wtórnych.

4) Brudne zużyte pędzle malarskie i brudne folie malarskie (odpady wielomateriałowe) powinny trafić do zmieszanych odpadów komunalnych, pod warunkiem, że nie zawierają substancji niebezpiecznych. Odpady z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie powinny być dostarczone przez właściciela do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5) Przeterminowane i niewykorzystane leki wraz z opakowaniami, jako odpad niebezpieczny powinny być dostarczane do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wskazanej apteki prowadzącej zbiórkę takich leków. W przypadku gdy leki zostaną zużyte w 100% a pozostaną po nich np. opakowania szklane, mogą być one wrzucone (z wyjątkiem ampułek) do pojemnika (worka) na dany rodzaj szkła.

-----

W celu doprecyzowania zapisów odpowiedzi na pytania mieszkańców w ramach artykułu, jaki ukazał się na łamach dwutygodnika informacyjno-promocyjnego Nowy Zgierski ITZ Nr 3 z 30 stycznia-12 lutego 2013 r. pragnę poinformować, iż zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz, właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W przypadku złożenia wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, z której będzie wynikało, iż właściciel nieruchomości nie będzie prowadził selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, musi on liczyć się z nałożeniem na niego wyższej o 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nie stanowi kary grzywny.

Kara grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, może być natomiast następstwem nieprzestrzegania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz (np. nie odśnieżenie chodnika, nie posprzątanie po psie itp.) zgodnie z postanowieniami art. 10, ust. 2 i 2a wspomnianej ustawy.

-----

Na pytania Czytelników ITZ odpowiadał wiceprezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.

(dj)
www.itz-zgierz.pl


Poprzednia strona: Płatność za odbiór odpadów
Następna strona: Uchwały Rady Miasta Zgierza

Print this page