cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Selektywne zbieranie odpadówAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Selektywne zbieranie odpadów

ULOTKA

Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości.

Właściciele nieruchomości w ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych, następujących kategorii odpadów: z papieru, ze szkła, z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, ulegających biodegradacji, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych.

Właściciele nieruchomości do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów zobowiązani są stosować odpowiednie pojemniki, w tym worki foliowe, o określonej kolorystyce i odpowiednio oznakowane:

- niebieskie z przeznaczeniem na papier,
- zielone z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
- białe z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,
- żółte z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- brązowe z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
- czarne z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.

Pojemniki te powinny dodatkowo posiadać oznaczenie rodzaju gromadzonych odpadów i wykaz odpadów gromadzonych w pojemnikach oraz odpadów, których wrzucanie jest zabronione. Informacja ta może być przedstawiona także w formie graficznej.

Na ogólnodostępnych pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych musi być dodatkowo umieszczony symbol recyklingu (wstęga Mobiusa).

Odpady z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i bioodpady stanowią łącznie ok. 78% masy odpadów komunalnych powstających w naszych gospodarstwach domowych.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz


Poprzednia strona: Uchwały Rady Miasta Zgierza
Następna strona: Pojemniki lub worki foliowe w kolorze brązowym

Print this page