cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Selektywne zbieranie odpadówProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Selektywne zbieranie odpadów

ULOTKA

Od dnia 1 lipca 2013 r. na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Właściciele nieruchomości w ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych, następujących kategorii odpadów: z papieru, ze szkła, z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, ulegających biodegradacji, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych.Worki na śmieci

Właściciele nieruchomości do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów zobowiązani są stosować odpowiednie pojemniki, w tym worki foliowe, o określonej kolorystyce i odpowiednio oznakowane:

- niebieskie z przeznaczeniem na papier,
- zielone z przeznaczeniem na szkło kolorowe i szkło bezbarwne,
- żółte z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
- brązowe z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
- czarne z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.

Pojemniki te powinny dodatkowo posiadać oznaczenie rodzaju gromadzonych odpadów i wykaz odpadów gromadzonych w pojemnikach oraz odpadów, których wrzucanie jest zabronione. Informacja ta może być przedstawiona także w formie graficznej.

Na ogólnodostępnych pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych musi być dodatkowo umieszczony symbol recyklingu (wstęga Mobiusa).

Odpady z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i bioodpady stanowią łącznie ok. 78% masy odpadów komunalnych powstających w naszych gospodarstwach domowych.

Jak selektywnie zbierać?

Symbole materiałów do recyklingu

***

OGÓLNODOSTĘPNE GMINNE PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Kody odpadów

***

Na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz:

(...)

§ 12.1. Właściciele nieruchomości w ramach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych, następujących kategorii odpadów:
1) z papieru;
2) ze szkła;
3) z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych;
4) ulegających biodegradacji;
5) niebezpiecznych;
6) wielkogabarytowych;
7) budowlanych i rozbiórkowych.

(...)

§ 13.1. Do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować następujące pojemniki lub worki foliowe, w tym:
1) niebieskie - z przeznaczeniem na papier, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3;
2) zielone - z przeznaczeniem na szkło kolorowe i szkło bezbarwne, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3;
3
) żółte - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3;
4) brązowe - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3;
5) czarne - z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne o pojemności nie mniejszej niż 0,06 m3.

2. Gmina Miasto Zgierz dla wszystkich mieszkańców miasta tworzy ogólnodostępny gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dla odpadów:
1) niebezpiecznych w szczególności takich jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny;
2) wielkogabarytowych;
3) budowlanych i rozbiórkowych;
4) zużytych opon.

3. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie dostarczają do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady wymienione w ust. 2 oraz mogą dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe oraz ulegające biodegradacji.

4. Przekazywanie przez właścicieli nieruchomości do unieszkodliwienia odpadów takich jak zużyte baterie przemysłowe i samochodowe, zużyte akumulatory przemysłowe i samochodowe, pojazdy wycofane z eksploatacji, odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

(...)

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz


Poprzednia strona: Uchwały Rady Miasta Zgierza
Następna strona: Pojemniki lub worki foliowe w kolorze brązowym

Print this page