cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru MetropolitalnegoProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Projekt pn. "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego" jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Początki współpracy:
W dniu 14 grudnia 2012 r. z inicjatywy Miasta Łodzi podpisany został List Intencyjny w sprawie rozwijania współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz podjęcia działań zmierzających do efektywnego wykorzystania środków europejskich w perspektywie 2014-2020 na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Jego sygnatariuszami jest 30 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu ŁOM oraz Marszałek Województwa Łódzkiego i Wojewoda Łódzki. Miasto Łódź wystąpiło z inicjatywą realizacji projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Do udziału w nim w charakterze partnerów zostały zaproszone wszystkie jst z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz Województwo Łódzkie.

Partnerami zostały:
Województwo Łódzkie, Powiat Brzeziński, Gmina Miasto Brzeziny, Gmina Brzeziny, Gmina Andrespol, Gmina Koluszki, Gmina Nowosolna, Gmina Tuszyn, Gmina Dłutów, Gmina Dobroń, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Lutomiersk, Miasto Pabianice, Powiat Zgierski, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Miasto Ozorków, Gmina Ozorków, Gmina Parzęczew, Gmina Stryków, Gmina Miasto Zgierz, Gmina Zgierz.

W dniu 01.02.2013 r. Miasto Łódź złożyło wniosek o przyznanie dotacji w ramach konkursu z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych dla projektu "Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego".

Decyzja o przyznaniu dofinansowania na realizację przedmiotowego projektu została opublikowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej w dn. 12.04.2013 r. W dn. 24.05.2013 r. podpisana została umowa partnerstwa dot. realizacji ww. projektu z 21 jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru ŁOM, a w dn. 21.06.2013 r. umowa dotacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest realizowany od 01.05.2013 do 31.03.2015.

Liderem Projektu jest Miasto Łódź. W projekcie bierze udział 21 partnerów reprezentujących gminy i powiaty. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Realizacja Projektu poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy Partnerami Projektu oraz opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+" pozwoli efektywniej wydatkować środki unijne w przyszłym okresie programowania 2014-2020. Dokument określi przyszłe trendy rozwojowe Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wpływając na zwiększenie konkurencyjności i potencjału gospodarczego jednostek biorących udział w projekcie.

W ramach realizacji Projektu zostanie opracowana szczegółowa diagnoza wyzwań ŁOM oraz wynikająca z niej strategia rozwoju wraz planem najważniejszych działań służących jego rozwojowi. Wypracowana strategia umożliwi identyfikację wspólnych celów i pełne wykorzystanie wzajemnych oddziaływań, w tym między obszarami miejskimi i wiejskimi, wzmacniając konkurencyjność ŁOM. Dla wybranych projektów zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Współpraca przy realizacji projektu pozwoli na pełniejsze przygotowanie się do przyszłego okresu programowania Unii Europejskiej poprzez stworzenie podstaw merytorycznych dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Budżet Projektu:
Całkowita wartość Projektu dla partnerstwa wynosi: 3 000 000 PLN, wartość dofinansowania: 2 700 000 PLN. Wartość Projektu dla Miasta Łodzi wynosi: 1 082 608,36 PLN, wartość dofinansowania 974 347,52 PLN. Za realizację projektu ze strony Miasta Łodzi odpowiedzialne jest Biuro Funduszy Europejskich oraz Biuro Strategii Miasta.

Za realizację Projektu w Urzędzie Miasta Łodzi odpowiadają:
Biuro Funduszy Europejskich w Departamencie Architektury i Rozwoju
oraz
Biuro Strategii Miasta w Departamencie Prezydenta,
ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź 

Źródło:
http://www.uml.lodz.pl/miasto/strategia/strategia_rozwoju_lodzkiego_obszaru_metropolitalnego/


Poprzednia strona: Multimedia
Następna strona: Projekty w ramach ŁOM

Print this page