cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Urban GreeneryAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Urban Greenery

 

W szacie roślinnej Zgierza wyróżniamy dwie grupy zbiorowisk roślinnych różniące się stopniem ingerencji człowieka.

Pierwsza grupa to zbiorowiska zantropogenizowane mające charakter naturalnych zespołów roślinnych (łąki, lasy) oraz zbiorowiska antropogeniczne sztucznie wprowadzone przez człowieka lub utworzyły się samorzutnie na siedliskach silnie zdewastowanych (zieleń miejska, ogródki działkowe).

Zieleń miejska stanowi ok. 22 % powierzchni miasta (ok. 952,1 ha) w tym lasy - 725,3 ha, doliny rzeczne - 226,8 ha.

Zieleń miejska na terenie Zgierza oprócz lasów obejmuje:

  • Park Miejski im. T. Kościuszki z malowniczym stawem z wysepką - położony między ulicami Piątkowką i 1 Maja, liczy około 1,5 ha. Historia parku
  • Jest to teren przeznaczony na krótkie pobyty wypoczynkowe i spacery. Zachowane w parku stare olchy, topole i jesiony świadczą o dawnym istnieniu w dnie doliny rzeki Bzury zespołów łęgów olchowo-topolowych i olchowo-jesionowych, które zostały niemalże doszczętnie wytrzebione.

  • Skwer im. Marii Curie-Skłodowskiej przy ul. Długiej
  • 13 zieleńców
  • ulice z trawnikami biegnącymi wzdłuż chodników
  • zieleń osiedlową
  • drzewostan uliczny
  • ogródki działkowe
  • obiekty sportowe

Roślinność towarzysząca terenom zabudowanym (sady, ogrody, trawniki, kwietniki, itp.) spełnia bardzo ważne funkcje higieniczne, estetyczne i wypoczynkowe.


Poprzednia strona: Malinka
Następna strona:

Print this page