cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - The Union of Disabled War RPAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

The Union of Disabled War RP

95-100 Zgierz, ul. Długa 79

Prezes: ppłk mgr Bernard Zboiński - tel. kom. 506 714 903

Jest jedną z najstarszych organizacji społeczno-kombatanckich, która powstała 19 kwietnia 1919 roku. Skupiała żołnierzy z I wojny światowej, wojny bolszewickiej 1920-1921, Powstania Śląskiego i Powstania Wielkopolskiego. Wybuch II wojny światowej przerwał działalność Związku. W 1940 r. podjęto próbę działalności w podziemiu, lecz bez większych rezultatów. Wielu działaczy spotkały represje. Ostatni Prezes Związku, poseł na Sejm, ociemniały żołnierz, mgr Edwin Wagner, podobnie jak i były Prezes Marian Kantor zostali rozstrzelani przez Niemców. Znaczna część członków Związku podejmowała walkę z okupantem. W grudniu 1944 r. w Lublinie na Zjeździe delegatów Związek powołał nowe władze Zarządu Głównego i podjął decyzję otoczenia opieką wszystkich inwalidów wojennych.

Oddział w Zgierzu powstał w 1925 r. Pierwszy wybrany Zarząd: Prezes Zarządu - Stefan Rogulski, Sekretarz - Leon Pijanowski, Skarbnik - Kazimierz Mikołajczyk. W uznaniu zasług inwalidów wojennych ówczesne społeczeństwo ze zbiórek pieniężnych ufundowało w 1931 r. sztandar dla Związku. Najbardziej ożywioną działalność zgierskiej organizacji przerwał wybuch II wojny światowej i okres okupacji hitlerowskiej. Sztandar, bezsporny relikt Związku, wywieziony do Poznania w obawie przed utratą, przechowywany w nieodpowiednich warunkach uległ zniszczeniu.

Po wyzwoleniu w 1945 r. Związek Inwalidów Wojennych w Zgierzu podjął swą statutową działalność. Niestety, na skutek zarządzenia odgórnych władz polityczno-administracyjnych w 1950 r. Związek rozwiązano. Październikowe przemiany 1956 r. umożliwiły reaktywowanie działalności. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym w 1956 r. wybrany został Zarząd Oddziału Związku: Prezes - Roman Syguła (zm. w 1984 r.), Skarbnik - Ryszard Kowalczyk, Sekretarz - Jan Sikorski. Od początku odrodzenia się zgierskiej organizacji jednym z jej głównych celów było uzyskanie nowego sztandaru. Na Walnym Zebraniu 6 lipca 1966 r. podjęto uchwałę związaną z fundacją sztandaru. 17 września 1967 r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru zgierskiemu Związkowi.

Kolejnym prezesem w 1981 r. został wybrany kol. Marian Wojtaszczyk, inwalida wojskowy ze służby zawodowej. W 1996 r. prezesem został wybrany kol. inż. Jan Ken, inwalida wojenny (zm. w 1997 r.). W dniu 12 marca 1997 r. na prezesa Oddziału został wybrany kol. Bolesław Szymański, uhonorowany medalem Pro Memoria. Zarząd Oddziału w marcu 2006 r. powołał na prezesa kol. Lecha Marczaka, inwalidę wojskowego służby zawodowej. W dniu 02.06.2008 r. podczas Walnego Zebrania Oddziału ZIW w Zgierzu wybrany został na prezesa mgr Bernard Zboiński, inwalida wojskowy służby zawodowej.

Zadaniem Związku zgodnie z jego Statutem jest obrona nabytych praw i uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, w tym wdów (wdowców) po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do świadczeń rentowych, lecznictwa, bezpłatnych leków, protez i rehabilitacji oraz ulg komunikacyjnych.

Ze względu na zaawansowany wiek inwalidów wojennych obecnie związek ukierunkowany jest na działalność leczniczo-rehabilitacyjną i socjalno-bytową swoich członków, a szczególności pomoc finansową i opikuńczą.

Zgierski Oddział związku wnioskuje o przyznanie zapomogi dla podopiecznych i członków znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z funduszu kombatanckiego i ZIW (ok. 300-400 zł dwa razy w roku). Zapomogi przyznaje Prezydium Zarządu Okręgowego ZIW w Łodzi.

Oddział związku od 2012 r. ma swoją filię aktywnie działającą w gminie Szczerców.

Obecnie prezesem Oddziału ZIW w Zgierzu jest ppłk mgr Bernard Zboiński, emerytowany oficer WP, inwalida w związku ze służbą w WP. Studia magisterskie i podyplomowe ukończył na Uniwersytecie Łódzkim. Pełnił długoletnią służbę wojskową w garnizonie: Kwidzyń, Zgierz, Bydgoszcz. Uczestnik misji pokojowej UNIFIL Liban 1995.

Od początku swojej pracy aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-kulturalnym Zgierza i garnizonu Zgierz.

Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć upamiętniających historię i tradycję Wojska Polskiego. W 2012 r. - tablicy pamiątkowej w Magdalenowie upamiętniającej walki Armii Łódź w 1939 r., renowacji umocnień i schronów bojowych Armii Łódź 1939 r. w okolicach Szczercowa. Współpracuje z wieloma szkołami w zakresie wychowania patriotycznego młodzieży.


Poprzednia strona: Związek Byłych Pracowników "Boruty"
Następna strona: Polish Scouting Association

Print this page