cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - StowarzyszeniaProgram Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest to dobrowolne i trwałe zrzeszenie osób, o celach niezarobkowych, samodzielnie określające swoje programy i strukturę. Wyjątkowo może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczając dochód na cele statutowe z wyłączeniem członków stowarzyszenia. W Polsce mogą być stowarzyszenia zwykłe i zarejestrowane. Stowarzyszenie zwykłe może być utworzone przez co najmniej 3 osoby by mogło rozpocząć działalność. Wystarczy poinformowanie adm. organu nadzoru, Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej i nie może prowadzić działalności gospodarczej, korzystać z datków publicznych i tworzyć związków. Stowarzyszenie zarejestrowane może być utworzone przez co najmniej 15 osób, które muszą uchwalić statut określający cele, teren działania i władze. Po zarejestrowaniu przez sąd wojewódzki uzyskuje osobowość prawną. Stowarzyszeniem wyższej użyteczności mogło zostać w Polsce do 1989 stowarzyszenie zarejestrowane, mające szczególne osiągnięcia w realizacji celów społecznych (np. PCK). Uznanie za stowarzyszenie wyższej użyteczności następowało w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, lecz ustawa z 1989 r. (prawo o stowarzyszeniach) nie przewiduje możliwości tworzenia stowarzyszeń wyższej użyteczności.

***

ARCHIWUM


Poprzednia strona: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Następna strona: Ochotnicza Straż Pożarna w Zgierzu

Print this page