cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - City Development Strategy ZgierzAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

City Development Strategy Zgierz

 

Aktualna Strategia Rozwoju Miasta Zgierza (strona Urzędu Miasta Zgierza)

Uchwała Nr XXII/199/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2015. (plik do pobrania w formacie pdf)
Załącznik do uchwały Nr XXII/199/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2008 r. (plik do pobrania w formacie pdf)

--------------------------------------------------

ARCHIWALNE WYDANIA

Wydawca: Zarząd Miasta Zgierza
Druk: Wydawnictwo Hamal Books (Łódź, ul. Piotrkowska 42)
ISBN: 83-86289-65-1

Z satysfakcją przedstawiamy Państwu STRATEGIĘ ROZWOJU MIASTA ZGIERZA 2002-2010

Dokument ten jest wynikiem procesu aktualizacji dotychczas obowiązującej "Strategii rozwoju miasta Zgierza 1998-2015" przeprowadzonego z uwagi na zmieniające się warunki funkcjonowania miasta. Celem nadrzędnym przy tworzeniu strategii było wskazanie kierunków rozwoju miasta dla zdynamizowania jego rozwoju gospodarczego i społecznego, a głównie tworzenia nowych miejsc pracy.

Strategia jest podstawowym instrumentem zarządzania miastem, ułatwia spójność decyzji podejmowanych przez władze samorządowe. Pozwala lepiej zagospodarować zasoby ludzkie, naturalne, majątkowe. Dokument ten, przyjęty stosowną uchwałą w dniu 27 czerwca 2002, roku stwarza podstawę do podejmowania racjonalnie ukierunkowanych działań w ciągu najbliższych lat. Konsekwentna realizacja zadań strategicznych powinna zmierzać w kierunku rozwoju miasta i zwiększenia jego konkurencyjności wobec innych miast w celu zainteresowania inwestorów.

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZGIERZA 2002-2010 powstała w wyniku wielomiesięcznej pracy 3 zespołów roboczych opracowujących ten dokument. W ich skład wchodzili przedstawiciele samorządu miasta, organizacji pozarządowych, biznesu, instytucji i lokalnych liderów. Praca ta wspierana była przez grupę konsultantów Umbrella Project. Służyły temu m.in. przedmiotowe warsztaty, na których wypracowano cele główne, priorytety i zadania niniejszej strategii. Warsztaty byty doskonałym przykładem uspołecznionego procesu planowania rozwoju miasta.

Wszystkim osobom i instytucjom, które uczestniczyły w procesie formułowania tego ważnego dokumentu składamy serdeczne podziękowania. Mamy nadzieję, że strategia będzie dobrze służyła tym wszystkim, którzy włączą się w realizację wizji Zgierza - jako mia sta przyjaznego dla mieszkańców.

Z poważaniem
Sławomierz Janiszewski
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Zbigniew Zapart
Prezydent Miasta Zgierza

Uchwała Nr XLIII/452/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miasta Zgierza 2002-2010
Załącznik do uchwały Nr XLIII/452/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2002 r. - STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZGIERZA 2002-2010

--------------------------------------------------

Wydawca: Zarząd Miasta Zgierza;
Druk: Wydawnictwo Hamal Books (Łódź, ul. Piotrkowska 42);
ISBN 83-908739-2-3

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ZGIERZA 1998-2015

Szanowni Państwo!
Upłynęło osiem lat od chwili zapoczątkowania procesu reform ustrojowych polegających na decentralizacji władzy oraz uwolnieniu gospodarki spod partyjno-administracyjnej kontroli. Czas ten był dla nas wszystkich trudną próbą odnalezienia swojego miejsca w nowej rzeczywistości. Minione osiem lat upłynęło przede wszystkim na usuwaniu wieloletnich zaniedbań oraz załatwianiu najpilniejszych spraw po okresie głębokiego kryzysu państwa. Obowiązki Zarządu Miasta koncentrowały się w tych latach przede wszystkim na sprawach odbudowy samorządowych struktur, dokończeniu najważniejszych inwestycji ekologicznych, stabilizowaniu miejskich finansów oraz poszukiwaniu optymalnych metod świadczenia usług publicznych. Teraz nadszedł czas na refleksję i wyznaczanie celów na przyszłość.

Dokument, który przekazujemy do Waszych rąk, jest zwieńczeniem prac Zarządu Miasta Zgierza wykonanych w ciągu dwóch kadencji publicznej służby. "Strategia rozwoju miasta Zgierza" jest częścią wieloletniego planu rozwoju zgierskiej wspólnoty samorządowej, który tworzy podstawy do podejmowania racjonalnie ukierunkowanych działań w okresie następnych kilkunastu lat. Wieloletni plan rozwoju Zgierza składa się z dwóch dokumentów. "Strategii rozwoju miasta Zgierza" oraz "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza". Dokumenty te przyjęte zostały w formie odrębnych, wzajemnie dopełniających się uchwał Rady Miasta Zgierza w dniu 5 czerwca 1998 roku.

"Strategia rozwoju miasta Zgierza" ma w historii naszego miasta swoje szczególne znaczenie, ponieważ jest pierwszą próbą kompleksowego ujęcia złożonych procesów przemian zachodzących na jego obszarze, dokonania ich oceny oraz wyznaczenia kierunków dalszego rozwoju miasta. Jej szczególna wartość polega na tym, że dokument ten nie jest tylko autorską propozycją skierowaną do społeczeństwa z kręgów lokalnej władzy, ale jest przede wszystkim efektem porozumienia i współpracy wielu osób i instytucji, których życie i funkcjonowanie związane jest z naszym miastem. Analiza najważniejszych uwarunkowań rozwojowych, formułowanie deklaracji wizji i misji miasta, a także identyfikacja kluczowych problemów rozwojowych i założeń do strategicznych programów gospodarczych były dziełem członków honorowej rady - Konwentu Rozwoju Miasta, który zgromadził we wspólnym wysiłku przedstawicieli większości miejskich środowisk społecznych i zawodowych. Przyjęcie wieloletniego programu rozwoju Zgierza ma swoją wyjątkową wymowę w aspekcie dokonujących się dalszych głębokich przekształceń ustrojowych, polegających na przekazywaniu władzy państwowej jednostkom samorządu terytorialnego, czyli przekazywaniu odpowiedzialności za jakość życia lokalnych wspólnot samorządowych. Działania podjęte przez Radę i Zarząd Miasta Zgierza wychodzą naprzeciw idei reform oraz intencjom ustawodawcy zawartym w projektach wielu najnowszych regulacji prawnych, dotyczących w szczególności zasad funkcjonowania finansów publicznych. Wszystkim osobom i instytucjom, które uczestniczyły w pracach nad wieloletnim programem rozwoju Zgierza składamy serdeczne podziękowanie. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie użytecznym materiałem informacyjnym, pozwalającym czytelnikowi na zapoznanie się z najważniejszymi sprawami naszego miasta oraz na przybliżenie idei strategicznego planowania jego rozwoju. Ma ono służyć tym wszystkim, którzy wiążą ze Zgierzem swoje sprawy zawodowe lub prywatne bądź po prostu interesują się naszym miastem.

Zgierz, 31 lipca 1998 roku

Jan Maciej Czajkowski
Prezydent Miasta Zgierza

WPROWADZENIE

Słowo "strategia" stało się dzisiaj bardzo popularne. "Strategiczne myślenie", "strategiczne zarządzanie" "strategiczne planowanie rozwoju" - to pojęcia, które słyszymy coraz częściej. Jakkolwiek terminy te mogą wydawać się obco brzmiące i dalekie od naszej codzienności, to warto uświadomić sobie, że układanie strategii jest czynnością, którą wykonuje każdy z nas - czy sobie to mniej czy bardziej uświadamia. Planujemy przecie każdy następny dzień, tydzień, miesiąc i układamy swoje plany w bardziej odległych perspektywach czasowych. Planujemy po to, by następnie jak najszybciej i jak najskuteczniej zaplanowane cele osiągać, racjonalnie wykorzystując do tego wszystkie nasze zasoby i możliwości. Racjonalne planowanie jest niezbędne w naszym życiu prywatnym, ale również w naszych sprawach zawodowych oraz w sprawach publicznych. Układają więc swoje strategie wielkie korporacje, czynią to właściciele niewielkich firm produkcyjnych i usługowych, a tak że administracje różnych szczebli w państwach o ustabilizowanym systemie demokratycznym.

W naszym kraju zarządzanie strategiczne jest dziedziną stosunkowo nową - zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w sektorze administracji publicznej. Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwami jest niezbędne do utrzymania firmy w warunkach konkurencyjnego otoczenia właściwego dla gospodarki działającej na zasadach rynkowych. Zarządzanie strategiczne w sektorze administracji rządowej i samorządowej jest niezbędne przede wszystkim ze względu na potrzebę racjonalizacji wydatków budżetowych oraz redukcję kosztów świadczenia usług publicznych. Od sprawności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego uzależnione jest bowiem tempo procesów lokalnego rozwoju, a w konsekwencji jakość naszego życia. Jeszcze do niedawna przepisy określające reguły funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zasadzie nie przewidywały możliwości wieloletniego planowania i programowania rozwoju. Potrzeba perspektywicznego ujmowania procesów lokalnych przemian oraz wyznaczania kluczowych kierunków rozwoju została wyraźne zaakcentowana dopiero w przepisach znowelizowanej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w części dotyczącej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Najnowsze regulacje prawne, wprowadzające kolejny etap decentralizacji władzy państwowej, otwierają dalsze, realne możliwości kreowania wieloletnich planów rozwoju oraz wdrażania nowoczesnych, zintegrowanych metod strategicznego zarządzania jednostkami administracji publicznej, bez których nie jest możliwa racjonalizacja kosztów wykonywania zadań publicznych, a tym samym rzeczywista realizacja postulatów społecznej sprawiedliwości oraz usługowej roli władzy wobec społeczeństwa.

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia zdolności osiągania strategicznych celów ma wewnętrzna sprawność funkcjonowania struktur administracji publicznej. Wymaga to dobrych, praktycznych metod oraz sprawowanie działających struktur administracyjnych. Pierwszym krokiem na drodze podnoszenia efektywności działania administracji publicznej jest opracowanie strategicznych planów działania. Możliwość realizacji wieloletnich planów rozwoju uzależniona jest również w dużym stopniu od aprobaty strategicznych celów ze strony lokalnej społeczności. Zainteresowanie i akceptacja społeczeństwa dla zamierzeń lokalnej władzy jest politycznym kapitałem niezbędnym dla wsparcia jej wysiłków. Prace nad strategią lokalnego rozwoju powinny łączyć przedstawicieli różnorodnych grup społecznych i środowisk zawodowych, budować polityczną koalicję oraz pozyskiwać osoby i instytucje do partnerskiego współdziałania.

"Strategia rozwoju miasta Zgierza" została opracowana z zachowaniem wszystkich opisanych wyżej warunków. Jej struktura odpowiada w pełni intencjom ustawodawcy wyrażonym w najnowszych regulacjach prawnych oraz w projektach ustaw z zakresu administracji publicznej. Będąc elementem wieloletniego programu rozwoju miasta, może być efektywnym narzędziem zarządzania w rękach administracji samorządowej oraz użytecznym zbiorem informacji dla wszystkich innych osób i instytucji związanych z miastem.

Tomasz Domański
Pełnomocnik Zarządu Miasta Zgierza
ds. Rozwoju Miasta

Spis Treści

I. Uchwały Rady Miasta Zgierza ..... 11

II. Metodyka prac ..... 19
- Podstawowe założenia koncepcyjne ..... 20
- Zarys metodyki strategicznego planowania rozwoju gminy ..... 21
- Elementarna struktura procesu zarządzania gminą ..... 21
- Strategia rozwoju gminy ..... 22
- Stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego ..... 23
- Związki strategicznego planowania rozwoju z planowaniem przestrzennym ..... 24
- Ogólna charakterystyka studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ..... 24
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza ..... 25
- Związki studium uwarunkowań i zagospodarowania miasta Zgierza z treścią strategii rozwoju miasta ..... 26

III. Konwent Rozwoju Miasta ..... 29
- Skład Konwentu Rozwoju Miasta ..... 30
- Zadania i zasady pracy ..... 32
- Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Zgierza ..... 32

IV. Diagnoza stanu miasta ..... 35
- Zarys historii miasta ..... 36
- Zarządzanie miastem ..... 37
- Organy lokalnego samorządu terytorialnego ..... 37
- Urzędy i inne instytucje publiczne ..... 37
- Rozwój społeczny ..... 37
- Demografia ..... 37
- Oświata ..... 39
- Uwarunkowania lokalizacyjne ..... 40
- Ochrona zdrowia ..... 41
- Bezpieczeństwo publiczne ..... 41
- Mieszkalnictwo ..... 41
- Infrastruktura techniczna ..... 42
- Wewnętrzny układ komunikacyjny ..... 43
- Lokalny transport zbiorowy ..... 43
- Zieleń miejska, sport, rekreacja i wypoczynek ..... 43
- Rozwój gospodarczy ..... 44
- Struktura lokalnego sektora gospodarczego ..... 44
- Zatrudnienie i bezrobocie ..... 46
- Możliwości rozwoju gospodarczego ..... 48
- Ekologia i rozwój przestrzenny ..... 48
- Zanieczyszczenie powietrza ..... 48
- Zanieczyszczenia wód ..... 49
- Komunalne odpady stałe ..... 49

V. Uwarunkowania rozwoju miasta ..... 51
- Wyniki analizy uwarunkowań rozwojowych (SWOT) ..... 52
- Uwarunkowania rozwoju o charakterze wewnętrznym ..... 53
- Atuty ..... 53
- Słabości ..... 55
- Uwarunkowania rozwoju o charakterze zewnętrznym ..... 57
- Szanse ..... 57
- Zagrożenia ..... 58
- Wstępna analiza uwarunkowań przestrzennych ..... 59
- Analiza uwarunkowań rozwoju w aspekcie przestrzennym ..... 59
- Wybrane elementy uwarunkowań rozwoju i wnioski do kształtowania polityki przestrzennej Zgierza ..... 60

VI. Wizja rozwoju miasta ..... 63
- Deklaracja wizji rozwoju miasta ..... 64
- Główne, strategiczne cele rozwoju miasta ..... 64
- Podstawowe wartości w życiu publicznym ..... 64
- Wizja rozwoju miasta ..... 65
- Główne cele strategiczne ..... 65

VII. Kluczowe problemy rozwojowe (pośrednie cele strategiczne) ..... 67
- Pośredni cel strategiczny A ..... 68
- Pośredni cel strategiczny B ..... 68
- Pośredni cel strategiczny C ..... 69

VIII. Strategiczne programy gospodarcze ..... 71
- Zestawienie programów gospodarczych: Grupa A ..... 72
- Ramowy harmonogram realizacji programów: Grupa A ..... 73
- Zestawienie programów gospodarczych: Grupa B ..... 74
- Ramowy harmonogram realizacji programów: Grupa B ..... 75
- Zestawienie programów gospodarczych: Grupa C ..... 76
- Ramowy harmonogram realizacji programów: Grupa C ..... 77
- Priorytety w realizacji programów gospodarczych ..... 78

IX. Szczegółowe plany działania ..... 79

X. Wdrażanie strategii rozwoju ..... 151
- Doskonalenie metod zarządzania miastem ..... 152
- Podstawowe narzędzia wdrażania strategii rozwoju miasta ..... 152
- Uwarunkowania organizacyjne ..... 153
- Planowanie inwestycyjne ..... 154
- Analizy finansowe oraz prognozowanie dochodów i wydatków ..... 154
- Aktywne gospodarowanie mieniem komunalnym ..... 156
- Wykorzystywanie technik informatycznych ..... 157
- Monitorowanie i aktualizacja strategii rozwoju ..... 158

XI. Partnerzy
..... 159
- Partnerstwo w realizacji strategii rozwoju miasta ..... 160

XII. Mapy tematyczne ..... 163

Uchwała Nr XLVI/377/98 Rady Miasta Zgierza z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miasta Zgierza


Poprzednia strona: Tourism in Zgierz and the District of zgierskim
Następna strona: Sztuka w Zgierzu 2003-2005

Print this page