cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Museum of the City of Zgierz (literature and the District of Zgierzu)Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Museum of the City of Zgierz (literature and the District of Zgierzu)

Muzeum Miasta Zgierza posiada duży wybór książek, artykułów i opracowań dotyczących przeszłości i teraźniejszości Zgierza oraz terenów dzisiejszego powiatu zgierskiego.

Dysponuje egzemplarzami prac dyplomowych - magisterskich, licencjackich i doktorskich.

Posiada materiały źródłowe (księgi rzemieślnicze, wizytacje parafii zgierskiej oraz inne dokumenty) dotyczące dziejów naszego miasta.

Zaprasza wszystkich piszących prace dyplomowe i doktorskie do korzystania z dostępnych źródeł (istnieje możliwość reprodukcji - ksero, płyty CD).

Opracował:
Maciej Wierzbowski

--------------------------------------------------

 • Szlaki turystyczne województwa miejskiego łódzkiego - Wojewódzki Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej
 • Rocznik Łódzki (komplet)
 • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (komplet)
 • Prasa zgierska (pojedyncze egzemplarze wydawnictw międzywojennych (Gazeta Zgierska, Echo) oraz komplety roczników ITZ, NTZ i innych)
 • Arnold Stanisław - Stosunki gospodarczo-społeczne w okolicach Łodzi we wczesnem średniowieczu - Łódź 1928
 • Program nauk wykładanych w szkole handlowej 4-o klas. Żeńskiej w Zgierzu - Zgierz 1907
 • Księga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim na rok 1905 - Warszawa 1905
 • Zbiór Upadłości i Nadzorów (ogłoszonych przez Sąd Handlowy w Łodzi w czasie od 1 I 1925 do 31 III 1933 r.) - Łódź 1933 - oprac. T. Cichecki, A. Bińkowski (maszynopis)
 • Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" w Zgierzu - Zgierz 1994 (folder)
 • Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" w Zgierzu - Zgierz 1997 (folder)
 • XXX lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Zgierza 1966-1996 - Zgierz styczeń 1997
 • Raporty Prezesa Komisji Województwa Mazowieckiego z lat 1823-1830
 • Gmina Zgierz - Urząd Gminy Zgierz 1994 (folder)
 • Ozorków. Oficjalny Informator Miejski - Urząd Miasta Ozorkowa 1994 (folder)
 • Sokolniki. Miasto-Ogród. Plan osiedla i okolic - Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Sokolniki 1996 (plan i tekst)
 • Bandurka Mieczysław - Zmiany administracyjne i terytorialne ziem województwa łódzkiego w XIX i XX wieku - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Państwowe Miasta Łodzi i Województwa Łódzkiego - Warszawa 1974
 • Bandurka Mieczysław - Zgierz. Źródła do dziejów miasta w XIX i XX w. - Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Urząd Miasta Zgierza - Łódź 1976
 • Baranowski Bohdan - Początki i rozpowszechnienie uprawy ziemniaków na ziemiach środkowej Polski - Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II. Nr 32 - Łódź 1960
 • Baranowski Krzysztof - Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce. Tom IV, zeszyt 8. Powiaty Brzeziny i Łódź - Polska Akademia Nauk - Ossolineum 1974
 • Barszczewska Alina - Województwo kaliskie i mazowieckie w powstaniu listopadowym 1830-1831 - Wydawnictwo Łódzkie - Łódź 1965
 • Bejm Bogdan - Powstańcy warszawscy z kręgu zgierskiego. Zeszyt III - Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza - Zgierz 1987
 • Bejm Bogdan - Od "Kedywu" do baonu "Zośka" - Łódź 1994
 • Bernatek, Ludomir Jan OFMconv - Błogosławiony Rafał Chyliński z Łagiewnik. Franciszkanin - Wydawnictwo Ojców Franciszkanów - Niepokalanów 1991
 • Bocheński Aleksander - Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego - Instytut wydawniczy PAX 1966
 • Broża Stanisława - Wiersze - Towarzystwo Przyjaciół Zgierza - Zgierz 2001 (wiersze o Zgierzu)
 • Cesarz Jan, ks. - Pamiątka poświęcenia nowych 48-mio głosowych organów w kościele św. Katarzyny w Zgierzu. 25 XI 1934 r. (załączony "Program Koncertu organowego w kościele św. Katarzyny w Zgierzu w dniu 25 listopada 1934 r.")
 • Chotomska Wanda - Przygody jeża spod miasta Zgierza - Nasza Księgarnia - Warszawa 1973
 • Cyrkowie, Maria i Krzysztof - Zgierz. Z pradziejów miasta i okolicy - Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza - Łódź 1982
 • Czarnecki Bohdan - Dzieje Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu w latach 1948-1998 z suplementem - Wydawnictwo Parafialnego Biuletynu Misyjnego - listopad 1998
 • Dąbrowski Józef, Siniarska-Czaplicka Jadwiga - Rękodzieło papiernicze - Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT" Sp. z o.o. - Warszawa 1991
 • Dumała Krzysztof - Wartości przestrzenne zabytkowych ośrodków przemysłowych okręgu łódzkiego - w: "Znaczenie zabytków techniki i budownictwa XIX wieku w procesie przemian społecznych" (materiały z sesji naukowej odbytej w Łodzi w dn. 17-18.11.1975 r.)- Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi. Muzeum Historii Miasta Łodzi - Łódź 1976
 • Dumała Krzysztof - Przemiany przestrzenne miast i rozwój osiedli przemysłowych w Królestwie polskim w latach 1831-1869 - Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej - Ossolineum 1974
 • Dutkiewicz Józef - Strajk szkolny 1905 r. na terenie Łódzkiego Okręgu Przemysłowego - nadbitka z "Przeglądu Nauk Historycznych i Społecznych t. VI. [1956?]
 • Dylik Jan - Najdawniejsze dzieje podłódzkiego obszaru - Biblioteczka wiedzy o Łodzi - Łódź 1973
 • Dylik Jan - Rozwój osadnictwa w okolicach Łodzi - Acta Geographica Univwesitatis Lodziensis. 2. - Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III. 4 - Łódź 1948
 • Dylik Jan - Ukształtowanie powierzchni i podział na krainy podłódzkiego obszaru - Acta Geographica Univwesitatis Lodziensis. 3. - Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III. 1 - Łódź 1948
 • Frątczak Stanisław - Trasa rowerowa " Szlakiem drewnianych kościółków" z Łagiewnik do Łęk Kościelnych. (cz. III. Opis odcinka: Piątek - Mąkolice- Łagiewniki) [s. 48 - 50] - w: Kwartalnik RPK PTTK "Wędrownik" nr 1 (371) - 2002
 • Gawiński Roman - Studia nad dziejami manufaktury i fabryki Wilhelma Fryderyka Zacherta w Zgierzu (1825-1885) - w: Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych. Tom V. 1954 - Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu - Łódź 1955
 • Głosek Marian - Inwentarz kulturowy czternastowiecznych zagród w Dracy w Burgundii i w Zgierzu w Polsce środkowej. Próba porównania - w: Mediaevalia Archeologica. Acta Archeologica Lodziensia. Nr 31 - Ossolineum 1986
 • Góral Hanna - Lutnia w Holandii i gdzie indziej - Zgierz, 4-7 listopada 1996 r. (wiersz)
 • Heike Otto - Zgierz. Ausgangspunkt der Textilindustrie in den Regierungsstädten Polens. Die Aufbauleistung deutscher Tuchmacher in Zgierz (odbitka ksero z BUŁ)
 • Jelonek A. - Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach Polski od 1810-1960 r. - w: Dokumentacja Geograficzna. Zeszyt 3/4 - Warszawa 1967
 • Kaczmarek Roman - "Bunty" czeladzi miast fabrycznych w okręgu łódzkim do 1830 r. - w: Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych. Tom V. 1954 - Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu - Łódź 1955
 • Kaczmarek Roman - Zgierz z okolicą pod koniec XVIII wieku. Opis topograficzny parafii - Wydawnictwo Towarzystwa Przyrodniczego im. St. Staszica w Łodzi z "Czasopisma Przyrodniczego" - Rocznik XI 1937, Zeszyt 5-6, str. 142 - Zarząd Miasta Zgierza 1937 (nadbitka)
 • Konczarek Witold - Ptaki budzą się przed brzaskiem - Wydawnictwo Łódzkie - Łódź 1987 (powieść)
 • Kruszyńska Wanda - Do zgierskiej "Kruszówki" - w: Kwartalnik RPK PTTK "Wędrownik" nr II (360) - 1999
 • Kulesza Mariusz - Rozwój przestrzeni Zgierza do połowy XIX wieku - w: Varia - Muzeum Historii Miasta Łodzi - Łódź 1983
 • Kwiatkowski Eugeniusz - Zagadnienie przemysłu chemicznego na tle wielkiej wojny - Wydawnictwo Chemicznego Instytutu Badawczego we Lwowie - Warszawa Lwów 1923 (m. in. o "Borucie")
 • Kwiczała Michalina - Katalog zabytków sztuki w Polsce. Tom II. Zeszyt 6. Powiat łódzki i miasto Łódź - Państwowy Instytut Sztuki - Warszawa 1953
 • Lenartowicz Bronisław - Sprawa robotnika nieletniego w latach 1870-1890 w fabrykach Zgierza - w: Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych. Tom V. 1954 - Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu - Łódź 1955
 • Libert Feliks - Jednodniówka z okazji wręczenia chorągwi 31 pułkowi S. K. przez obywateli pow. łódzkiego w dniu 27 lutego 1927 r. w Zgierzu - Wydana przez oficerów i podoficerów 31 p. S. K. - Łódź 1927 - red. por. Feliks Libert
 • Lipowski Zbigniew - Leśnymi szlakami do i ze Zgierza - w: Kwartalnik RPK PTTK "Wędrownik" nr II (360) - 1999
 • Lorentz Zygmunt - Udział Zgierza w pracach obozu legjonowego - w: Dla Polski. Łódź w Legjonach. 19.04.1931
 • Ludwik Straszewicz - Województwo łódzkie. Zarys geograficzno-ekonomiczny - Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Warszawa 1967
 • Łuczak Czesław - Dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce i Ziemi Łódzkiej (Kraj Warty). Kalendarium wydarzeń 1939-1945 - Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wydział Kultury i Sztuki - Poznań 1993
 • Maćkowiak-Jaworska Celina - Kościół sercem budowany - Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie - Łódź 2000 (Kościół w Szczawinie)
 • Maćkowiakowie, Celina i Tadeusz - Nasza propozycja na wiosnę i lato - w: Kwartalnik RPK PTTK "Wędrownik" nr II (360) - 1999
 • Mańkowski Mieczysław - U stóp szubienicy. Urywek wspomnień więziennych "proletraytczyka". (1885-6 r.) - Kraków 1905 (Reprint) Zgierscy proletariatczycy.
 • Mielczarek Piotr OFMConv - Sanktuarium Św. Antoniego w Łagiewnikach - Wydawnictwo Ojców Franciszkanów - Niepokalanów 1996
 • Mikołajczyk Szczepan - Wybitni Zgierzanie z urodzenia i z wyboru - Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza - Zgierz 1988
 • Mikołajczyk Szczepan - Wybitni Zgierzanie z urodzenia i wyboru. Wyd. II - Fundacja Muzeum Miasta Zgierza - Zgierz 1994
 • Olaczek Romuald - Przewodnik po Województwie Łódzkim - Liga Ochrony Przyrody - Warszawa 1971
 • Pieruń Marian - Rozwój kształcenia muzycznego w Zgierzu - TPZ - Zgierz 1998
 • Pietras Tomasz - Dziwni turyści. Chasydzi z Aleksandrowa Łódzkiego - [s. 35- 37] w: Kwartalnik RPK PTTK "Wędrownik" nr 1 (371) - 2002
 • Podgórska Eugenia - Rozwój szkół elementarnych w miastach przemysłowych okręgu łódzkiego (1807-1830) - w: Przegląd Historyczno Oświatowy. Rok III nr 4 (10) - Nasza Księgarnia - Warszawa 1960 - Październik - Grudzień
 • Przygucki Tadeusz - Sto lat koloru - Wydawnictwo "Pryzmat" - Łódź 1994
 • Rosin Ryszard - Zgierz w XII-XVI w. - w: Acta Universitatis Lodzensis, Folia Historica 2 - 1981 (nadbitka)
 • Różycki Feliks - Trzeciorzęd Łodzi i okolic - Acta Geographica Universitatis Lodziensis. 6. - Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź 1956
 • Socha Stanisław - Zgierz '97 w liczbach. Statystyczny obraz społeczeństwa i gospodarki Zgierza w roku 1997 - Zarząd Miasta Zgierza
 • Sonnenberg E. - Miasto Zgierz ze stanowiska sanitarnego - Warszawa 1896
 • Sowa Ryszard, Nasiłowski Stefan - Flora synantropijna Zgierza - w: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych 1978. R. XXXII, 3. - Łódzkie Towarzystwo Naukowe
 • Starzyński Robert, Starzyk - Wczoraj i dziś Oddziału Zgierskiego PTTK - s. 7-9 w: Kwartalnik RPK PTTK "Wędrownik" nr 1 (371) - 2002
 • Stebelski Adam - Przeszłość administracyjna ziem województwa łódzkiego - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi - Łódź 1935 (odbitka z rocznika 1928)
 • Sujczyński Teodor - Szkoły rzemieślniczo-niedzielne w Zgierzu w latach 1839-1914 - w: Przegląd Historyczno Oświatowy - Rok 1974, nr 2 (nadbitka, s. 177-192)
 • Sujczyński Teodor - Początek szkolnictwa w Zgierzu - w: Rocznik Łódzki, tom XXX - 1981 (nadbitka, s. 219-239)
 • Świercz Jan - 25 lat działalności Spółdzielni Spożywców "Zgoda" w Zgierzu. 1907-1932 - Spółdzielnia Spożywców "Zgoda" w Zgierzu
 • Tukaj Helena, Wróbel Janusz - Aleksandrów Łódzki. Zarys dziejów 1816-1948 - Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego - 1992
 • Wachnik Bronisław - Zgierz. Szkic Historyczny. Część I. Zgierz rolniczo-rzemieślniczy - Wydawnictwo księgarni A. Lacha w Zgierzu - 1933
 • Wachnik Bronisław - Zgierz stolicą sukiennictwa w okresie Królestwa Polskiego. Zeszyt II - Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza - Zgierz 1984
 • Wachowska Barbara - Ruch komunistyczny w Zgierzu w latach II Rzeczypospolitej - Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza - Zgierz 1988
 • Wachowska Barbara - Ruch socjalistyczny w Zgierzu międzywojennym 1918-1939 - Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza - Zgierz 1989
 • Wachowska Barbara - Szkic do geografii politycznej ludności Zgierza w dwudziestoleciu międzywojennym - w: Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica 8 - 1981 (nadbitka)
 • Wacław Strzelecki - Chałupnictwo tkackie w Królestwie Kongresowem w latach 1816-1850 - Warszawa 1931
 • Walczak Wojciech - Zabytki budownictwa przemysłowego XIX wieku w okręgu łódzkim (Łódź, Pabianice, Zgierz), polityka konserwatorska - w: Znaczenie zabytków techniki i budownictwa XIX wieku w procesie przemian społecznych (Materiały z sesji naukowej odbytej w Łodzi w dniach 17-18.11.1975) - Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Łodzi. Muzeum Historii Miasta Łodzi - Łódź 1976
 • Warężak Jan - Dwie szczątkowe księgi miejskie miasta Zgierza z XVI i XVII wieku - w: "Archeion", nr XXVIII - Warszawa 1958
 • Warężak Jan - Osadnictwo Kasztelani Łowickiej. (1136-1847) Część I - Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź 1952
 • Waszkiewicz Ludwik - Z dziejów powstania styczniowego w Łodzi i okolicy (Represje w Łódzkim Okręgu Wojennym) w świetle dokumentów Naczelnika Wojennego A. Broemsena) - w: Rocznik Łódzki, Tom VIII (XI) - 1963 (nadbitka)
 • Wąsicki Jan - Ziemie Polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793- 806. Studium historycznoprawne - Polska Akademia nauk. Komitet Nauk Prawnych. Studia nad historią państwa i prawa - seria II, tom VI.
 • Więckowska Leokadia - Z dziejów Zgierza. Przegląd ważniejszych wydarzeń z historii miasta. Zeszyt I - Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i Muzeum Miasta Zgierza
 • Włodarczyk Jerzy - Sejmiki łęczyckie - Uniwersytet Łódzki - 1973
 • Zdzisław Stieber - Izogłosy gwarowe na obszarze dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego - Polska Akademia Umiejętności - Kraków 1933
 • Ziemnicki Janusz Antoni - Zagadka Józefa Sawickiego. Epizod dziejów powstania styczniowego w Łęczyckiem - w: Przegląd Historyczny, tom LXVI - 1975, z. 2. s. 274 - 281 (nadbitka)
 • Pietrow, Warikow - Łodz. Kratkij istoriko - statisticzeskij oczerkb. Czast trietia - Zgierz - Łódź 1895 (kserokopia)

--------------------------------------------------

Prace zbiorowe

 • Sefer Zgierz, mazkeret netsal le-kehila yehudit be-Polin Memorial Book Zgierz - Published in Tel Aviv, 1975-86 (Dzieje Żydów w Zgierzu, wspomnienia)
 • Naznaczeni piętnem Ostaszkowa. Wykazy jeńców obozu ostaszkowskiego i ich rodzin - Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Rosyjskie Państwowe Archiwum Wojskowe FR. Instytut Pamięci Narodowej. Oficyna Wydawnicza Rytm - Warszawa 2000
 • Rocznik statystyczny miasta Zgierza - Miejski Inspektorat Statystyczny w Zgierzu - Zgierz 1971
 • Miasto Zgierz w 35-leciu Polski Ludowej - Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. Łodzi - 1979
 • Strategia Rozwoju Miasta Zgierza 1998-2015 - Zarząd Miasta Zgierza
 • Zgierz. Humanizacja Osiedla Mieszkaniowego - Zarząd Miasta Zgierza - 2000
 • Zgierz. Program rewaloryzacji ulicy Długiej - Zarząd Miasta Zgierza - 1999
 • Zgierz. Las Krogulec. Koncepcja zagospodarowania - Zarząd Miasta Zgierza - 2000
 • Zgierz. Program rewitalizacji doliny rzeki Bzury - Zarząd Miasta Zgierza - 1999
 • Zgierz 1978 - Wojewódzki Urząd Statystyczny w m. Łodzi i Urząd Miejski w Zgierzu - Zgierz maj 1978
 • Egzekucja 100 Polaków 20 III 1942 r. w Zgierzu (Materiały sesji popularnonaukowej z 20 III 1982 r. w Zgierzu) - Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi i Towarzystwo Przyjaciół Zgierza
 • 180 rocznica podpisania "Umowy Zgierskiej" (Materiały z sesji popularnonaukowej poświęconej 180 rocznicy podpisania "Umowy Zgierskiej" oraz rodzinie Zachertów - współtwórców przemysłowego Zgierza) - Muzeum Miasta Zgierza i Towarzystwo Przyjaciół Zgierza - Zgierz, październik-listopad 2001
 • Katyń. Miednoje. Charków. Odsłanianie śladów zbrodni - Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza nr 1/96 - Zgierz 1996
 • Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza nr II/97 - Zgierz 1997
 • 50 Lat Chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu - Parafia Ewangelicko-Augsburska - Zgierz 5-6.06.1999 r.
 • Biuletyn okolicznościowy z okazji 50-lecia Technikum Chemicznego - Zespół Szkół Zawodowych w Zgierzu - Zgierz 1996
 • Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" w Zgierzu. 25. 1937-1932 - Wydawnictwo Jubileuszowe nakładem Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" w Zgierzu
 • Szczawin. Z dziejów wsi i oświaty - Wydawnictwo Szkolne SP Szczawin - Szczawin 1993
 • Planowanie i programowanie rozwoju w świetle reformy ustrojowej państwa - Zarząd Miasta Zgierza i Agencja Rozwoju Komunalnego - Zgierz 1988
 • Zgierz. Zgierzanie - Urząd Miejski w Zgierzu. Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki - styczeń 1978
 • Nasza Szkoła. 50-lecie Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej w Zgierzu. 1919-1969 - Zgierz 1969
 • Słowo o Szkole. V Zjazd Absolwentów. Biuletyn informacyjny 15-16 kwietnia 1994 - Zespół Szkół im. J. St. Cezaka w Zgierzu - Zgierz 1994
 • Jan Pietrusiński i towarzysze - Komitet Obchodów 100 rocznicy śmierci Jana Pietrusińskiego - działacza Wielkiego Proletariatu. Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Łodzi - Zgierz 1986
 • 75-lecie Gimnazjum i Liceum im. St. Staszica w Zgierzu. 1918-1993 (Biuletyn okolicznościowy) - 13.11.1993 r.
 • Jubileusz 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza - Towarzystwo Przyjaciół Zgierza - Zgierz 1992
 • Zarys historii parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu - Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zgierzu - Zgierz 1999
 • Materiały z sesji zorganizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza w dniu 1 września 1999 r. - Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Zgierz wrzesień 1999
 • 1972-1997 XXV lat Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu
 • Biuletyn okolicznościowy z okazji 50-lecia Technikum Włókienniczego - Zespół Szkół Zawodowych w Zgierzu - Zgierz 1996
 • W harcerskim kręgu - Komenda Hufca ZHP w Zgierzu
 • Przeszłość Przyszłości. Z dziejów luteranizmu w Łodzi i regionie - wydano nakładem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Wydawnictwie Ewangelickim św. Mateusza w Łodzi
 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. EKO-Wynik Spółka z o.o.
 • Trzeci Maj 1916 w Zgierzu. Jednodniówka wydana ku upamiętnieniu 125-ej rocznicy Konstytucji 3-go Maja - M. Nowicki i S-ka w Zgierzu - opracowało Zgierskie Towarzystwo Szerzenia Wiedzy im. Bolesława Prusa
 • Biskupi: Wincenty Tymieniecki. Kazimierz Tomczak - Diecezjalne Wydawnictwo Łódzkie
 • Kopalne zbiorniki z florą eemską w środkowej Polsce - Acta Geographica Lodziensia. Nr 61 - Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Ossolineum 1990
 • Zagadnienia Geografii Historycznej Osadnictwa w Polsce (Materiały konferencyjne) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Łódzki. - Toruń - Łódź 1994
 • Folia Geographica. 13 - Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego - Łódź 1991
 • Studia i materiały do dziejów Łodzi i okręgu łódzkiego (Uwłaszczenie chłopów i mieszczan - rolników) - Wydawnictwo Łódzkie - 1966
 • Studium wiedzy o regionie łódzkim. Wybrane problemy - Łódzkie Towarzystwo Naukowe - Łódź 1994
 • Źródła do dziejów rewolucji 1905-1907 w okręgu łódzkim Tom I, część I. - Książka i Wiedza - Warszawa 1957
 • Województwo łódzkie 1919-1969. Studia i materiały - Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi - Łódź 1971
 • W 60 rocznicę zbrodni zgierskiej 20 III 1942 r. - Urząd Miasta Zgierza. Towarzystwo Przyjaciół Zgierza. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi
 • Zgierz. Dzieje miasta do 1988 r. - Zarząd Miasta Zgierza. Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Łodzi. Towarzystwo Przyjaciół Zgierza - Łódź-Zgierz 1995
 • Aleksandrów wczoraj i dziś. 1993 r. - Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa
 • Eksterminacja inteligencji Łodzi i okręgu łódzkiego 1939-1940 - Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi. Instytut Pamięci Narodowej - Łódź 1992

Poprzednia strona: Miejsko-Powiatowa Public Library (reading about Zgierzu)
Następna strona: Zgierz in literature and music

Print this page