cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Zgierz - Humanizacja Osiedla HousingAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Zgierz - Humanizacja Osiedla Housing

Wydawca: Zarząd Miasta Zgierza
Wykorzystano opracowanie: Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Miast i Osiedli "TEREN" Sp. z o.o. (Łódź, ul. Piotrkowska 118)
Zespół autorski: Kazimierz Bald, Ewa Krakowska, Krzysztof Karski, Monika Rusin
Koordynator prac: Mirosława Adamkiewicz; współpraca: Agnieszka Szymczak, Adam Kwiatkowski, Aneta Kubiak
Druk: "Tercja" Studio Graficzne (Łódź, ul. Sienkiewicza 11/13);
ISBN 83-908739-8-2
Rok wydania: 2000

--------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
Kontynuując zasadę ciągłości planowania przestrzennego, wynikającą z przyjętej przez Radę Miasta Zgierza uchwały z dnia 5 czerwca 1998 r. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zgierza", podjęte zostały prace mające na celu opracowanie niniejszego programu humanizacji osiedla wielorodzinnego znajdującego się na wschód od Nowego Miasta. Wychodząc z założenia, że osiedle, w którym mieszkamy jest miejscem najbardziej przez nas znanym, do opracowania programu humanizacji wykorzystana została m.in. ankieta socjologiczna, w której wzięta udział reprezentatywna grupa jego mieszkańców. Odpowiedzi na pytania zawarte w tej ankiecie potwierdzają opinię, że wszystkim mieszkańcom tego terenu zależy na jakości otoczenia, jego estetyce, funkcjonalności.

Publikacja, którą oddaję w Państwa ręce jest pierwszym krokiem poczynionym w kierunku uczynienia miejsca, w którym żyjemy, bardziej przyjaznym, przystosowanym do potrzeb naszych i naszych dzieci. Mam nadzieję, że zapoczątkowana już współpraca pomiędzy mieszkańcami osiedla a autorami niniejszego opracowania zaowocuje estetycznym wyglądem zamieszkiwanych przez Państwa budynków, wprowadzeniem współczesnych standardów cywilizacyjnych, poprawą jakości zagospodarowania terenu wokół osiedla i przystosowaniem go do potrzeb jego użytkowników.

Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Zapart
Prezydent Miasta Zgierza

--------------------------------------------------

SPIS TREŚCI

Słowo od Prezydenta Miasta Zgierza ..... 3

I. PRZEDMIOT I CEL HUMANIZACJI, UZASADNIENIE WYBORU OSIEDLA ..... 6
I.1. Przedmiot humanizacji ..... 6
I.2. Cel procesu humanizacji ..... 6
I.3. Uzasadnienie wyboru obszaru do humanizacji w pierwszej kolejności ..... 7

II. ZAINWESTOWANIE I UŻYTKOWANIE OBSZARU, STAN WŁASNOŚCIOWY, WNIOSKI DO ZAŁOŻEŃ PROGRAMU HUMANIZACJI ..... 8
II.1. Zainwestowanie i użytkowanie obszaru ..... 8
II.2. Stan własnościowy ..... 8
II.3. Wnioski do założeń programu humanizacji ..... 9

III. SONDA SPOŁECZNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM PROCESU HUMANIZACJI OSIEDLA ..... 11

IV. KONCEPCJA HUMANIZACJI OSIEDLA ..... 14

SUMMARY ..... 16

Pismo Prezydenta Miasta Zgierza zachęcające do udziału w ankiecie ..... 19

Ankieta dotycząca problemów humanizacji ..... 20

--------------------------------------------------

I. PRZEDMIOT I CEL HUMANIZACJI, UZASADNIENIE WYBORU OSIEDLA

I.1. Przedmiot humanizacji
Przedmiotem humanizacji jest zespół mieszkaniowy zabudowy wielorodzinnej znajdujący się w Zgierzu, w rejonie ograniczonym ulicami:
- od północy - Stanisława Dubois,
- od wschodu - Stefana Cezaka,
- od południa - księdza Szczepana Rembowskiego,
- od zachodu - Romualda Mielczarskiego.
"Mały Słownik Języka Polskiego" (1968 r.) podaje następujące omówienie pojęcia humanizacja:
"(u)czynienie czego bardziej ludzkim, łagodnym, humanitarnym; przystosowanie czego do potrzeb człowieka". Są to definicje ogólne, uniwersalne.
Adaptując je na cele praktyczne związane z procesem humanizacji wytypowanego konkretnego obszaru miejskiego - jego zainwestowaniem, formami i stanem zabudowy, uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną (w tym wyposażeniem mieszkań w instalacje techniczne), zakresem urządzenia i stopniem uporządkowania terenu, zakresem i formami przestrzeni wspólnych - przyjmuje się, że:
HUMANIZACJA wytypowanego osiedla to proces przystosowywania warunków zamieszkania w osiedlu do współczesnych standardów cywilizacyjnych inspirowany oraz w części realizowany przez władze samorządowe ZGIERZA.

I.2. Cel procesu humanizacji
Uznaje się, że celem rozpoczynanego procesu humanizacji określonego zespołu mieszkaniowego jest: podniesienie jakości życia mieszkańców osiedla poprzez działania zarówno samorządu miejskiego (w pierwszej kolejności), jak i zainteresowanych użytkowników obiektów i terenów a także, co równoważne, samych jego mieszkańców. Naturalnie zakres tych działań może być związany z właściwością użytkowników budynków, lokali, terenów i ogólną polityką miejską. Stąd uznaje się, że proces humanizacji zmierzać powinien do:
- znaczącej poprawy przeciętnego poziomu wyposażenia mieszkań w instalacje techniczne,
- poprawy czystości powietrza poprzez ograniczenie lokalnej emisji gazów i pyłów,
- uporządkowania i uzupełnienia zieleni osiedlowej i terenów rekreacyjnych,
- poprawy estetyki budynków i przestrzeni wspólnych,
- wprowadzenia zabudowy uzupełniającej,
- uzupełnienia programu obsługi,
- uzyskania ładu przestrzennego,
- wykształcenia powiązań osiedla ścieżkami pieszymi i rowerowymi z bulwarem nad Bzurą stanowiącym ogólnomiejskie założenie przestrzenne.
W konkluzji proces ten doprowadzić ma do przystosowania osiedla do współczesnych potrzeb jego użytkowników.

I.3. Uzasadnienie wyboru obszaru do humanizacji w pierwszej kolejności
1. Wybór omawianego obszaru uzasadniają następujące czynniki:
- osiedle jest fragmentem "trwałej, ukształtowanej struktury miejskiej" (według STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zgierza)
- "STUDIUM" "... wyraża dążenie do zachowania wartości obecnego zainwestowania miasta, wykorzystania jego rezerw terenowych, podnoszenia standardu cywilizacyjnego struktur miejskich poprzez: zachowanie jednostek terenowych uznanych za "trwałe struktury miejskie" świadczące o wyrazie miasta ze wskazaniem na zasadność ich stałego porządkowania, podnoszenia standardu estetycznego i wyposażenia komunalnego ...",
- w wydzielonej jednostce strukturalnej miasta nr 29 (według wyżej wymienionego STUDIUM) stwierdzono, że jej funkcją podstawową jest funkcja "mieszkaniowa wielorodzinna wraz z programem humanizacji ...",
- jest to zespół budynków wielorodzinnych typu miejskiego, powstały w pierwszej fazie realizacji na terenie Zgierza zabudowy osiedlowej, tj. sprzed około 40-tu lat oraz znajdują się tu nieliczne pozostałości zabudowy z okresu międzywojennego,
- mieszkania posiadają bardzo ograniczony zakres wyposażenia w instalacje techniczne, znacznie odbiegający od poziomu uzyskiwanego w latach późniejszych w osiedlach zabudowy wielorodzinnej typu "Parzęczewska" czy "Kurak",
- estetyka obiektów i terenu, w tym powierzchni wspólnych, nie jest na zadowalającym poziomie,
- jest to obszar istotny w układzie funkcjonalno-strukturalnym miasta wymagający szczególnej dbałości ze względu na swe położenie w sąsiedztwie podstawowej ulicy miejskiej - ulicy Długiej - wielofunkcyjnego zainwestowania, w rejonie dworca PKP i projektowanego bulwaru wzdłuż Bzury
2. Jednostka strukturalna, w skład której wchodzi teren objęty procesem humanizacji jest jednym z kilku imiennie wydzielonych w cytowanym STUDIUM obszarów o strategicznym znaczeniu dla rozwoju miasta, w stosunku do których samorząd Zgierza podjął już działania. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się przede wszystkim rejon rewitalizacji doliny Bzury, układ staromiejski wraz z programem rewaloryzacji ulicy Długiej, nieco dalej rejon zespołu handlowo-usługowego "Zwornik" i rejon lasu Krogulec.
3. Program humanizacji zespołu mieszkaniowego nie powoduje konieczności zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

II. ZAINWESTOWANIE I UŻYTKOWANIE OBSZARU, STAN WŁASNOŚCIOWY, WNIOSKI DO ZAŁOŻEŃ PROGRAMU HUMANIZACJI

II.1. Zainwestowanie i użytkowanie obszaru
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji urbanistycznej, fotograficznej i częściowo architektonicznej - ogólna charakterystyka zabudowy obszaru przedstawia się następująco:
- budynki posiadają od 1 do 5 kondygnacji i uogólniając znajdują się w stanie dobrym (bliżej średniego) średnim lub złym,
- charakter zespołowi nadają budynki mieszkalne, wielorodzinne typu miejskiego około 40-letnie,
- mieszkaniową zabudowę uzupełniającą stanowią obiekty z okresu międzywojennego znajdujące się z reguły w złym stanie technicznym,
- bardzo liczne zabudowania gospodarcze, w tym charakterystyczne w krajobrazie zespoły garaży,
- znaczną część terenu zajmują obiekty oświaty - szkoła podstawowa z salą gimnastyczną i urządzonymi boiskami oraz przedszkole. Miejski Ośrodek Kultury także posiada wyodrębnioną działkę,
- bardzo nieliczne są inne obiekty lub lokale usługowe - bar, RUCH, kioski i sklepiki spożywcze,
- tereny zieleni i rekreacji wewnątrzosiedlowej nie tworzą spójnego układu,
- system wewnętrznych dojazdów i dojść do budynków rozczłonkowany w całości mało estetyczny i czytelny.
Stan zainwestowania i użytkowania obiektów i terenu został przedstawiony na barwnych planszach. Standard wyposażenia budynków w instalacje techniczne jest niezadowalający Brakuje przede wszystkim instalacji gazowych i ciepłowniczych, a instalacje elektryczne powinny być wymienione. Według wywiadu środowiskowego stanowi to podstawowy mankament warunków zamieszkania. Na obrzeżu zespołu znajduje się szereg sklepów przemysłowych, spożywczych, apteka, szpital miejski. Wzdłuż ulicy Długiej występuje szczególna koncentracja lokali usługowo-handlowych, przebiegają linie autobusowe komunikacji miejskiej. Ulice okalające zespół posiadają nawierzchnię utwardzoną.

II.2. Stan własnościowy
-
podstawowym właścicielem nieruchomości jest gmina miejska Zgierz, a współużytkownikami wieczystymi lokatorzy oraz Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
- jako współwłaściciele terenu wymieniani są członkowie gminy żydowskiej (Mielczarskiego 1A),
- Skarb Państwa występuje jako właściciel wyjątkowo z tym, że władającym jest gmina miejska Zgierz.

II.3. Wnioski do założeń programu humanizacji
Z analizy materiałów inwentaryzacyjnych wynika, że przede wszystkim:
- podstawowymi ograniczeniami warunków zamieszkania a więc jakości zamieszkiwania na terenie osiedla są: brak wyposażenia mieszkań w instalację gazową oraz brak wyposażenia mieszkań w instalację ciepłowniczą,
- praktycznie wszystkie obiekty (poza bardzo nielicznymi wyjątkami) wymagają naprawy elewacji, których stan techniczny powoduje, że osiedle (poza nielicznymi fragmentami) przedstawia się mało estetycznie. Obraz braku uporządkowania i estetyki pogłębia fakt istnienia znacznej ilości budynków gospodarczych, w tym kompleksów garaży także mało estetycznych,
- kilka budynków (z okresu międzywojennego) wymaga remontu. Są to głównie obiekty wzdłuż ul. Rembowskiego, a jeden (Rembowskiego 31) kwalifikuje się do likwidacji (w pełni drewniany, poobijany materiałami izolacyjnymi),
- niezbędne jest wzbogacenie i nadanie większej czytelności układowi wewnętrznej zieleni osiedlowej oraz uregulowanie wewnętrznych dojazdów i przejść pieszych (szczególnie od ul. Rembowskiego).

Zestawienie istniejących budynków na terenie objętym opracowaniem [...]

III. SONDA SPOŁECZNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM PROCESU HUMANIZACJI OSIEDLA

W kwietniu 2000 roku przeprowadzona została sonda społeczna związana z procesem humanizacji osiedla. Przyjęto, że sonda zostanie opracowana na podstawie próbki obejmującej informacje od lokatorów z jednego bloku (ul. Mielczarskiego 1A). Informacje były zapisywane przez lokatorów na dostarczonym wzorze "JAK ZMIENIĆ NASZE OSIEDLE I JEGO BUDYNKI" - Ankieta socjologiczna opracowana przez Forum Rewitalizacji w Warszawie (częściowo tylko zmodyfikowanej przez autorów niniejszego opracowania). Załączono także uprzejme pismo Prezydenta Miasta wyjaśniające rolę ankiety i prośbę o uczestniczenie w rozwiązaniu problemów. Otrzymano 17 wypełnionych formularzy, tj. około 70 % ogólnej ilości mieszkań w budynku (około 5 % ogółu mieszkańców osiedla). Jest to bardzo wysoki wskaźnik. Pozostałe budynki wielorodzinne "bloki" były budowane mniej więcej w podobnym okresie, w zbliżonej technologii z tymi samymi standardami wyposażenia technicznego, podobnie obecnie wyglądają i mają podobne otoczenie, a skład socjalny prawdopodobnie bardzo zbliżony. Stąd uznaje się, że wyniki uzyskane z badań sondażowych można odnieść jako reprezentatywne dla całego osiedla.

WYNIKI SONDY
związanej z przygotowaniem procesu humanizacji osiedla mieszkaniowego Dubois w Zgierzu w rejonie ulic Dubois, Cezaka, Rembowskiego, Mielczarskiego.
Ankiety pochodzą z budynku przy ul. Mielczarskiego 1A

 • Stosunek emocjonalny do osiedla
  Zróżnicowany. Tylko 41% lubi osiedle, aż 25% nie, reszta jest niezdecydowana. 41% respondentów stwierdziło, że interesuje się sprawami osiedla (w różnym zakresie - przeważnie poprzez czytanie ogłoszeń administracji, interwencje u dozorcy). Niemal 60% albo się nie interesuje "tymi sprawami", albo stwierdza, że "trudno powiedzieć". Jednakże stosunkowo mało osób chciałoby zmienić miejsce zamieszkania i nie chciałoby aby ich dzieci tu mieszkały. Jednakże i te osoby pozostałyby gdyby zrealizowano szeroko zakrojone działania humanizacyjne.
 • Ocena osiedla w porównaniu z innymi osiedlami
  Zdecydowana przewaga ocen "przeciętne" - 70%, ocena "złe" około 18%, "dobre" tylko około 12%.
 • Ocena zarządzania osiedlem
  Przewaga oceny "przeciętnie" - 41%, "źle" około 30%, tylko jedna ocena "dobrze", inne "trudno powiedzieć".
 • Ocena stosunków sąsiedzkich w obrębie budynku
  Zdecydowana przewaga ocen "bardzo dobrych i pozytywnych" - 59%, "złe" oceny tylko w około 12%, reszta "przeciętne".
 • Ocena stanu czystości, bezpieczeństwa, hałasu, powietrza
  Oceny skrajne: od "czysto", "bezpiecznie", "cicho", "czyste powietrze" do "brudno", "niebezpiecznie", "głośno", "zanieczyszczone powietrze". Przeważa jednak opinia, że jest czysto - około 59%. Hałas upatrywany jest w funkcjonowaniu Baru; MOK-u; zanieczyszczenie powietrza głównie w ogrzewaniu piecowym; niebezpieczeństwo - w niewystarczającym oświetleniu ulic i wejść do budynków, sąsiedztwie Baru, MOK-u, klubu (lokale z alkoholem), przejściach przez ulicę.
 • Ocena zarządzania budynkiem
  Przeważa ocena "przeciętne" - 41%, "dobre" i "złe" równoważą się.
 • Ocena kosztów utrzymania mieszkań i dochodów mieszkańców
  Przeważa ocena, że są to koszty "bardzo wysokie i wysokie" - 71%; reszta ocen to, że są one "przeciętne". "Wydatki na mieszkanie" w dochodach mieszkańców stanowią bardzo znaczny odsetek: skrajnie jest to wielkość 50-75%, minimalnie do 10%, udział grup 10-25%, 25-30%, 40-50% wynosi 18-25%. Rzutuje to w sposób jednoznaczny na ograniczone możliwości finansowania procesu humanizacji osiedla i remontu konkretnego budynku. Dochody mieszkańców potwierdzają te ograniczone możliwości. Sporadyczny jest przypadek dochodu w wysokości 1050-1500 zł na osobę. Przeważa sytuacja, w której dochód na osobę wynosi do 500 zł miesięcznie niemal 60% respondentów. Około 30% mieszkańców ma dochód nieco wyższy bo w przedziale 550-1000 zł. Pomimo tak niekorzystnej sytuacji materialnej jedynie około 3% lokatorów zalega (z różną częstotliwością) z opłatą czynszu, a znikomy odsetek korzysta z dodatku mieszkaniowego.
 • Najbardziej dokuczliwe problemy w osiedlu
  Powtarzają się: uciążliwy dojazd do budynku, brak terenów zielonych, parku, terenów sportowych, zaniedbanie osiedla, brak parkingów; kominy, spaliny z kominów, brak oświetlenia podwórek, brak placów zabaw. W stosunku do budynku przy ul. Mielczarskiego stwierdzono, że wody deszczowe spływają tu z innych posesji.
 • Przedsięwzięcia typowane do realizacji w pierwszej kolejności w osiedlu i budynku
  Powtarzają się: budowa miejsc parkingowych, place zabaw dla dzieci, bezpieczne przejścia na jezdniach, oświetlenie ulic i wejść do domów, domofony urządzenie miejsc wypoczynku, boisk dla młodzieży, automaty telefoniczne, centralne ogrzewanie, placówki kultury, instalacja gazowa, wymiana drzwi i okien, ocieplenie budynku, wymiana instalacji elektrycznej. W stosunku do budynku także: stojaki na rowery, suszarnie, przechowalnie wózków, remont generalny budynku, ocieplenie budynku, poprawa stanu elewacji, liczniki wody uporządkowanie otoczenia, bardzo podkreślana jest potrzeba wymiany instalacji elektrycznej, okien, wprowadzenia instalacji c.o. i gazu.
 • Ocena stanu technicznego budynku
  Oceny skrajne: od "dobry" (około 29%) do "bardzo zły" (aż 35% respondentów tak sądzi).
 • Ocena potrzeby przeprowadzenia prac poprawiających warunki życia w osiedlu
  Za przeprowadzeniem tego typu prac wypowiedziała się zdecydowana większość respondentów, bo aż 76%, pozostali określili swój stosunek poprzez stwierdzenie "trudno powiedzieć".
 • Spodziewane korzyści po odnowie osiedla
  Poprawa estetyki osiedla, stanu technicznego budynków, wzrost bezpieczeństwa, wzrost wartości własnego mieszkania.
 • Wypowiedź co do zgody na uczestniczenie w realizacji programu humanizacji osiedla
  Około 35% respondentów wypowiedziało się na "tak" szczególnie "w pracach społecznie użytecznych", zdecydowanie jednak nie zgłasza swego akcesu do pokrywania kosztów takiego ogólnego programu. Niskie dochody i obawa przed "jutrem" jest głównym tego powodem. Niemal 60% respondentów obawia się, że za 3 lata będzie się żyło gorzej niż obecnie, a jedynie około 25% ma nadzieję, że będzie się żyło lepiej.
 • Uczestniczenie w realizacji remontu budynku
  Odpowiedzi pozytywne dotyczą prowadzenia inwestycji w użytkowanym przez siebie mieszkaniu, zarówno w ciągu minionych trzech lat jak i w perspektywie najbliższych trzech lat. Są to głównie: odnowienie mieszkania, w części generalny remont, w części wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej i wodnej, w jednym przypadku zgłoszono zakup pieca c.o. Część respondentów wyraziła gotowość prac na rzecz budynku, ale większość osób skłania się do prac wewnątrz mieszkania i to głównie jego odnawiania. Uznaje się powszechnie, że prace zasadnicze powinny być finansowane zarówno w stosunku do osiedla jak i budynku przez "państwo, gminę, właściciela budynku". Stwierdzono w jednej z wypowiedzi, że "wysokie komorne powinno wystarczyć na remont". Część respondentów uznaje, że mogłaby uczestniczyć także finansowo w procesie odnowy budynku przy rozłożeniu spłat, w przypadku zewnętrznego dofinansowania zakresu prac.
 • Priorytety w rodzinie
  Powszechnie wymienianym priorytetem jest "poprawa standardu mieszkaniowego". Z innych wymieniano też "kształcenie dzieci" i "wymiana lub zakup samochodu".
 • Charakterystyka respondentów
  Wypowiadali się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Struktura wieku respondentów wskazuje na znaczny udział ludzi starszych (powyżej 60 lat) około 30%, przeważają 30-40 letni - około 60%. W gospodarstwach domowych są przeciętnie 3 osoby. Czas zamieszkiwania od roku do 37 lat, przeważnie kilkanaście lat. Mieszkania stosunkowo małe, od niecałych 40 m2 do maximum około 54m2. O jednym lub dwóch pokojach. Mieszkania nie są wyposażone w instalacje gazu przewodowego, centralnego ogrzewania, ciepłej wody. Różne formy tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, od "umowy najmu" do "własności notarialnej". Struktura zawodowa i wykształcenia bardzo zróżnicowana - od podstawowego, zasadniczego zawodowego do średniego zawodowego, ogólnokształcącego po wykształcenie wyższe. Przeważa niski stopień wykształcenia.

WNIOSKI

 • Ogół respondentów popiera zarówno proces humanizacji całego zespołu mieszkaniowego jak i remont budynku - miejsca swego zamieszkania;
 • Akces do udziału w tych procesach jest ograniczony. Ograniczenia wynikają z ogólnie złej sytuacji finansowej mieszkańców, w części z podeszłego wieku, wyrażania poglądu, że za całość odpowiedzialny jest właściciel (państwo, gmina, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnie, itp.). Działania lokatorów odnoszone są przede wszystkim do odnawiania użytkowanego mieszkania i ogólnych prac "społecznie użytecznych";
 • Wyszczególniono szereg problemów, które w procesie humanizacji osiedla i remontu samego budynku powinny być rozwiązane - instalacje techniczne, okna, wspólne powierzchnie w budynku, estetyka obiektów i terenów, wspólne powierzchnie terenów (a w tym głównie parkingi, bezpieczne dojazdy, oświetlenie) oraz zieleń i urządzenie wypoczynku dla różnych grup wiekowych;
 • Ani razu nie wysunięto zastrzeżeń dotyczących braku powierzchni handlu i innego rodzajów usług podstawowych;

Na podstawie analizy powyższych wniosków uznaje się, że część zgłoszonych problemów mogłaby zostać rozwiązana niemal natychmiast (domofony, automaty telefoniczne, stojaki na rowery, estetyka garaży, komórek, naprawa instalacji elektrycznej, itp.), część wymaga znacznych nakładów i technicznych możliwości (instalacja gazowa, centralnego ogrzewania, ocieplenie budynków), część prac regulacyjnych (zieleń, dojazdy, dojścia), część wreszcie działań organizacyjnych - komitetu osiedlowego, komitetów domowych, zarządców, itd.

III. KONCEPCJA HUMANIZACJI OSIEDLA

1. Koncepcja humanizacji osiedla wyraża dążenie do spełnienia w jak największym zakresie:
- ogólnych przesłanek humanizacji (Rozdział I),
- wniosków wynikających z sondy społecznej (Rozdział III), w warunkach konkretnego ukształtowania, zainwestowania i użytkowania terenu (Rozdział II).

2. Charakterystyka koncepcji:

A. ZMIANA ORGANIZACJI UŻYTKOWANIA PRZESTRZENI OSIEDLA poprzez:

 • regulację systemu dojazdów i przejść pieszych, parkowania samochodów:
  - wytworzenie zmodyfikowanego układu dojazdów i przejść - uzyskanie czytelnego układu połączenia równoleżnikowego ul. Cezaka - ul. Mielczarskiego z wykorzystaniem we fragmencie istniejącego dojazdu i rozbudowę przejść pieszych w rejonie MOK,
  - wykorzystanie fragmentów istniejących powiązań północ - południe pomiędzy ul. Dubois a ul. Rembowskiego.
  Przejścia te powinny mieć kontynuację w kierunku północnym tak, aby związać osiedle z projektowanym bulwarem wzdłuż Bzury - założeniem parkowym na większą skalę,
  - uporządkowanie parkowania samochodów osobowych na obszarze osiedla poprzez wyznaczenie około 115 miejsc parkingowych,
 • wytworzenie przestrzeni publicznych przeznaczonych dla rozszerzenia możliwości organizacji wypoczynku dla różnych grup wiekowych mieszkańców osiedla:
  - wydzielono w tym celu z terenów szkoły podstawowej fragment obszaru - boisko do gier zespołowych. Ogrodzenie całości z zapewnieniem dostępności zarówno od strony szkoły jak i pozostałego obszaru osiedla stwarza możliwość zabezpieczenia potrzeb młodzieży dla wypoczynku czynnego - gier sportowych. Takie możliwości mieliby również mieszkańcy w średnim wieku. Dostępność od strony szkoły nie ogranicza szkolnego użytkowania terenu w godzinach przedpołudniowych. Wydzielenie terenu boiska powinno być połączone z modernizacją zaplecza graniczącego z nim długiego garażu poprzez realizację wiaty i niewielkich pomieszczeń na sprzęt czy szatnię. Tego rodzaju rozwiązanie stwarza nową jakość przestrzenno-użytkową w osiedlu,
  - teren bardzo ekstensywnie użytkowany a znajdujący się w gestii Miejskiego Ośrodka Kultury włączono w system zieleni osiedlowej uzyskując znaczne możliwości wypoczynku dla ludzi starszych i dzieci. Ewentualne imprezy plenerowe MOK także mogłyby się tu odbywać. To jest również nowa jakość przestrzenno-użytkowa w osiedlu.
 • zastąpienie zabudowy w złym stanie technicznym (nie odpowiadającej charakterowi osiedla) zabudową mieszkaniową wielorodzinną w rejonie zbiegu ul. ul. Rembowskiego i Cezaka oraz w rejonie północnym przy ul. Dubois graniczącym z boiskiem szkolnym. Stworzyłoby to nowe wartości w zagospodarowaniu obszaru i podniosło jego estetykę. Inwestorowi i dotychczasowym użytkownikom mogłoby otworzyć nowe perspektywy. W rezultacie powstałyby nowe wnętrza funkcjonalne (w tym zieleni wewnątrzosiedlowej), a osiedle nabrałoby charakteru niemal skończonego założenia urbanistycznego o istotnych walorach ładu przestrzennego. W projektowanych budynkach przewiduje się garaże, w poziomie parteru.

B. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY STANDARDU WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

 • wprowadzenie instalacji technicznej do budynków i mieszkań:
  - instalacji gazu przewodowego,
  - instalacji związanej z czynnikiem grzewczym,
  - wymianę instalacji elektrycznej.
  Rozwiązanie tego palącego problemu wymaga opracowania dokumentacji zawierającej wariantowe rozwiązania zarówno techniczne jak i ekonomiczne.
 • określenie rzeczowych potrzeb i finansowych możliwości wymiany stolarki głównie okiennej lub zapewnienie innego sposobu zabezpieczenia mieszkań przed nieszczelnością okien,
 • opracowanie programu docieplania budynków.

C. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ PODNIESIENIA POZIOMU ESTETYKI OSIEDLA

 • naprawa elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych; Ocieplenie budynków mieszkalnych "bloków" byłoby najlepszym sposobem uzyskania zdecydowanie wyższego poziomu estetyki elewacji a w konsekwencji wyglądu całego osiedla;
 • doprowadzenie do renowacji garaży głównie poprzez uzyskanie jednakowego wyglądu wjazdów do poszczególnych zespołów garaży (wspólne działanie ich użytkowników) - malowanie, dachy, ściany,
 • wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień według kompleksowej koncepcji przygotowanej przez specjalistyczny zespół.

D. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DORAŹNYCH NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W OSIEDLU, CZYSTOŚCI, POZIOMU HAŁASU

 • założenie kilku automatów telefonicznych ogólnie dostępnych w różnych porach,
 • ustalenie miejsc zainstalowania stojaków na rowery i rozwiązanie tego problemu w ramach zainteresowanych osób - lokatorów danego "bloku",
 • naprawa lub założenie domofonów w poszczególnych "blokach" - z funduszy lokatorów danego domu,
 • zwiększenie nadzoru nad służbami porządkowymi przez właścicieli obiektów,
 • przygotowanie wniosków dotyczących oświetlenia dojść do budynków
 • doprowadzenie do uzgodnienia zasad współżycia z właścicielami instytucji będących źródłami hałasu i zagrożeniem bezpieczeństwa,
 • przygotowanie wniosków dotyczących oznakowania przejść przez ulice.

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ ORGANIZACYJNYCH

 • ożywienie działalności lub wręcz powołanie komitetów domowych i wyłonienie spośród nich przedstawicieli do współdziałania z pełnomocnikiem Urzędu Miasta przy ostatecznym opracowywaniu programu humanizacji osiedla i remontu budynków,
 • powierzenie komitetom domowym nadzoru nad załatwienie szeregu wyżej wymienionych spraw a głównie wiążących się z estetyką osiedla i działaniami doraźnymi, na które wpływ tego typu przedstawicielstwa społeczności lokalnej może być znaczny

3. Uznaje się za uzasadnione powołanie pełnomocnika Zarządu Miasta Zgierza do sprawy przeprowadzenia procesu humanizacji wytypowanego osiedla, ustalenia zakresu jego obowiązków, kompetencji, środków działania.

[...]

Pozycja dostępna w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza.


Poprzednia strona: Zgierz. History of the City to 1988 year
Następna strona: Zgierz and its environs

Print this page