cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - Association of Former Soldiers UnionsAkcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

     

     

     

     

     ZPORR

A A A

Association of Former Soldiers Unions

ZAWSZE WIERNI OJCZYŹNIE

95-100 Zgierz, ul. Konstantynowska 85 (JW 2819)

e-mail: kazimierzwolkanin@op.pl

Prezes: Kazimierz Wołkanin (tel. 504 197 105)
Wiceprezes i sekretarz: Bernard Zboiński (tel. 506 714 903)

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w Zgierzu (ZŻWP) powstał w 2010 roku (z przekształcenia ZBŻZiOR). Jest kontynuatorem działalności i tradycji Związku Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy RP.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U z 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.). Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego. Dziedziczy wojenne i pokojowe tradycje Związku Oficerów Rezerwy WP oraz jego następców w tym Związek Oficerów Służby Stałej II RP i Związku Kadetów II RP.

Głównymi celami Związku są:

 • Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność.
 • Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej.
 • Utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.

Związek jest organizacją pożytku publicznego.

Członkowie Związku dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających

Członkami zwyczajnymi Związku mogą być:
- żołnierze, którzy pełnili w Wojsku Polskim zawodową służbę wojskową,
- oficerowie i podchorążowie rezerwy, chorążowie, podoficerowie oraz szeregowi rezerwy, nie pełnili zawodowej służby wojskowej,
- żołnierze, którzy pełnili służbę w Wojskach Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej oraz innych jednostkach i instytucjach podległych MSWiA,
- żołnierze zawodowi w służbie czynnej mogą być członkami zwyczajnymi,
- małżonki i małżonkowie żołnierzy wymienionych wyżej,
- wdowy (wdowcy) po zmarłych żołnierzach.

Członkami Związku nie mogą być osoby:
- w stosunku do których prawomocnie orzeczono środek karny wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub degradacji,
- prawomocnie skazanie za przestępstwa popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
- w stosunku do których orzeczono środek karny pozbawienia praw publicznych.

Emeryci i renciści oraz pobierający renty rodzinne mogą korzystać z pomocy funduszu socjalnego Wojskowego Biura Emerytalnego w Łodzi. Można także uzyskać pomoc paliatywno-hospicyjną. Szczegółowych informacji udzielą wymienione osoby funkcyjne lub bezpośrednio w dziale socjalnym WBE - tel. 42 750 43 35 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Więcej informacji na stronach: www.zzwp.pl oraz www.gwir.pl

-----------------------------------------------------------

ARCHIWUM

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy RP Koło Nr 6 w Zgierzu powstało przy JW 2954 w dniu 08.04.1981 r. Na zebraniu założycielskim pierwszym wybranym Prezesem został ppłk w st. spocz. Marian Wojtaszczyk.

ZBŻZiOR w Zgierzu skupiał w większości byłych żołnierzy zawodowych, kadrę oficerską, podoficerską jednostek wojskowych stacjonujących w Garnizonie Zgierz

 • ul. Konstantynowska:
  5 batalionu radiotechnicznego JW 1599
  5 pułku radiotechnicznego JW 1599
  5 Zgierskiego Pułku Radiotechnicznego JW 1599 (1994 r.)
  5 batalionu radiotechnicznego JW 2819
 • ul. Piątkowska:
  3 samodzielnego pułku artylerii P-Lot JW 1564
  2 pułku budownictwa łączności JW 2954
  2 wojskowych zakładów budownictwa łączności JW 2954
 • Związek jest dobrowolnym, demokratycznym, samorządnym stowarzyszeniem, skupiającym w swych szeregach: żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego - pozostających w rezerwie lub stanie spoczynku oraz oficerów i podchorążych w rezerwie, którzy nie pełnili zawodowej służby wojskowej.

  Związek kontynuuje najlepsze tradycje orężne narodu polskiego w jego walce o wolność i niezależny byt państwowy, szczególnie odnosząc się do zmagań Polaków o odzyskanie niepodległości w dobie powstań narodowych, walk żołnierza polskiego na wszystkich frontach I i II wojny światowej, a także ruchu oporu i powojennej służbie krajowi.

  Związek na zasadach partnerstwa współpracuje z innymi organizacjami społecznymi, kombatanckimi i młodzieżowymi o podobnym lub zbliżonym zakresie działania.

  Ideą łączącą członków jest wierność Ojczyźnie i służba narodowi, a czołowym zadaniem - społeczne działanie na rzecz umacniania obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i poszanowania ustanowionych przez nią praw.

  Związek, jako całość oraz wszystkie jego ogniwa organizacyjne w swej działalności statutowej zachowuje neutralność partyjną i konstytucyjną zasadę tolerancji światopoglądowej.

  Podstawą działania jest statut Związku uchwalony na VI Krajowym Zjeździe Delegatów w dniu 8 listopada 2001 r.

  Na terenie Zgierza Koło Związku ściśle współpracuje z Jednostką Wojskową 4474 (Garnizonowy Ośrodek Mobilizacyjny), która w wielu przypadkach udziela bardzo dużej pomocy organizacyjnej, jak i materialnej.

  W ramach organizacji wojewódzkiej Związku działa komisja socjalno-bytowa, poprzez którą jest udzielana pomoc materialna członkom związku, ale nie tylko, także innym byłym żołnierzom zawodowym i żołnierzom rezerwy niebędącymi członkami związku, których warunki materialne wymagają takiej pomocy. Również w ramach pomocy udzielane są bezpłatnie porady prawne.
  Za działalność na rzecz obronności w ubiegłym roku 5-ciu naszych członków zostało uhonorowanych odznaczeniami Za Zasługi dla Obronności Kraju.

  Członkowie koła Związku na terenie Zgierza biorą aktywny udział w organizowanych imprezach z okazji świąt państwowych oraz innych organizowanych na terenie miasta. Także samo członkowie nasi biorą udział w organizowanych imprezach na terenie województwa, powiatu, gminy.


Poprzednia strona: Soldiers Association Batalionów Chłopskich
Następna strona: Organizacje Pożytku Publicznego

Print this page