cookies

Archiwalna Miasto Zgierz - "Zgierz - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego"Program Rodzina 500 plus

Zgierskie Centrum Seniora

Akcja Zima 2016

Budżet Obywatelski

ZCOP

Prezentacja Miasta Zgierza

1_procent

     

     Oferty Inwestycyjne Miasta

     

     Portal gospodarczy

     

PUP_Zgierz

     

     

     ZPORR

A A A

"Zgierz - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego"

Obowiązujące "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgierza" oraz Kierunki Zagospodarowania

ARCHIWUM
(NIEOBOWIĄZUJE)

Wydawca: Zarząd Miasta Zgierza
Zespół autorski: Kazimierz Bald, Ewa Krakowska, Józef Denicki, Krzysztof Karski, Urszula Koziejowa, Bogusław Piasecki, Mieczysław Żabicki, Mariusz Nowicki
Koordynator prac: Mirosława Adamkiewicz
Druk: "Tercja" Studio Graficzne (Łódź, ul. Sienkiewicza 11/13)
ISBN 83-908739-5-8
Rok wydania: 1998

--------------------------------------------------

PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo!
Z woli ustawodawcy, z inicjatywy Zarządu Miasta Zgierza powstał nowy akt planistyczny "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego".

Poprzez społeczną akceptację, poparcie mieszkańców, konsultacje, pozostał dokument dający możliwość suwerennego decydowania o przyszłości gminy. Tworząc w ten sposób przyszłość naszego miasta chcę podziękować instytucjom, organizacjom, naczelnikom Urzędu Miasta Zgierza, osobom, które swą wiedzą i informacją współuczestniczyły w powstawaniu tego dokumentu. Świadome i profesjonalne działanie wszystkich uczestników przyczyniło się do uchwalenia polityki przestrzennej gminy.

Sądzę, że zawarte w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" rozwiązania ułatwią i pomogą złagodzić ewentualne konflikty społeczne, umocnią pozycję gminy pod względem jej atrakcyjności i zasobności w szerokim tego słowa znaczeniu. A wypracowane hasło "Zasobny i przyjazny Zgierz otwarciem łódzkiego zespołu metropolitarnego" stanowić będzie inspirację wszelkich działań w Zgierzu.

Składając jeszcze raz podziękowanie chcę podkreślić, iż i zadania wynikające z procesu planowania przestrzennego wypełnione zostały z wielką odpowiedzialnością Zarządu Gminy, odpowiedzialnością polityczną Rady Gminy - po uzyskaniu consensusu społecznego, odpowiedzialnością zawodową projektantów, pracujących pod kierunkiem pana Kazimierza Balda.

Z wyrazami szacunku
Jan Maciej Czajkowski
Prezydent Miasta Zgierza

-------------------------------------------------- 

SPIS TREŚCI

WSTĘP
Uchwały Rady Miasta Zgierza ..... XI
Planowanie przestrzenne ..... XV
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ..... XX
STUDIUM ..... XXIV

FAZA METODYCZNA

I. ZAŁOŻENIA METODYCZNE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZGIERZA ..... 3
I.1. Ustalenia podstawowe ..... 3
I.2. Powiązanie polityki przestrzennej samorządu terytorialnego z polityką przestrzenną państwa ..... 5
I.3. Przyjęty tryb opracowania "STUDIUM" ..... 7
I.4. Przyjęta problematyka "STUDIUM" ..... 8

FAZA UWARUNKOWAŃ

II. WYBRANE INFORMACJE O MIEŚCIE, RZUTUJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE JEGO POLITYKI PRZESTRZENNEJ ..... 15

III. ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA, WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE POLITYKI PRZESTRZENNEJ ZGIERZA ..... 18
III.1. Uwarunkowania wynikające z koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania państwa ..... 18
III.1.1. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do regionu łódzkiego, w tym Zgierza ..... 18
III.1.2. Decyzje rządowe stanowiące podstawowe elementy realizacji koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do regionu łódzkiego, w tym Zgierza ..... 20
III.1.3. Studium zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego jako element polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa łódzkiego ..... 21

IV. WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE KIERUNKÓW POLITYKI PRZESTRZENNEJ ZGIERZA ..... 24
IV.1. Uwarunkowania polityki przestrzennej miasta wynikające z diagnozy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego .....24
IV.1.1. Przyjęte zasady metodyczne ..... 24
IV.1.2. Ogólne cechy przyrodniczo-przestrzenne obszaru miasta elementy związków zewnętrznych ..... 26
IV.1.3. Ocena diagnostyczna wyróżniających się struktur przyrodniczych i zagrożeń sanitarnych oraz uwarunkowania i wnioski dyspozycyjno-przestrzenne wynikające z tej diagnozy, dotyczące możliwości rozwoju miasta ..... 29
IV.1.3.1. Wyróżnione struktury przestrzenne wśród abiotycznych elementów środowiska ..... 29
IV 1.3.2. Zieleń - jako istotny element biotyczny środowiska ..... 34
IV.1.3.3. Wyróżnione struktury przestrzenne ze względu na warunki antropogeniczne (warunki sanitarno-zdrowotne) ..... 34
IV.1.4. Kolizje przyrodniczo-przestrzenne (szczególnie istotne) ..... 38
IV.1.5. Waloryzacja obszarów miejskich do urbanizacji wynikająca z uwarunkowań przyrodniczych ..... 38
IV.2. Uwarunkowania polityki przestrzennej miasta wynikające z waloryzacji przestrzeni miejskiej ..... 40
IV.2.1. Kryteria waloryzacji, wnioski do polityki przestrzennej miasta ..... 40
IV.2.2. Waloryzacja przestrzeni miejskiej - zestawienie tabelaryczne strukturalnych jednostek przestrzennych ..... 42
IV.3. Uwarunkowania polityki przestrzennej miasta wynikające z diagnozy układu komunikacyjnego miasta ..... 47
IV.3.1. Układ drogowo-uliczny .....47
IV.3.1.1. Stan, elementy, oceny ..... 47
IV.3.1.2. Uwarunkowania i wnioski wynikające z diagnozy stanu układu drogowo-ulicznego ..... 48
IV 3.1.3. Uwarunkowania i tendencje wynikające z analiz ruchu ..... 49
IV.3.2. Układ komunikacji zbiorowej ..... 51
IV.3.2.1. Stan, elementy, oceny ..... 51
IV.3.2.2. Uwarunkowania i wnioski wynikające z diagnozy stanu układu komunikacji zbiorowej ..... 52
IV.3.3. Wybrane uwarunkowania wynikające z podjętych decyzji przez Radę Ministrów dotyczących budowy autostrad i drogi ekspresowej ..... 53
IV.4. Uwarunkowania polityki przestrzennej miasta wynikające z diagnozy infrastruktury technicznej ..... 54
IV.4.1. Zaopatrzenie w wodę ..... 54
IV.4.1.1. Opis systemu ..... 54
IV.4.1.2. Ocena systemu i zamierzone kierunki działań ..... 54
IV.4.2. Odprowadzanie ścieków ..... 55
IV.4.2.1. Opis systemu ..... 56
IV.4.2.2. Ocena systemu i zamierzone kierunki działań ..... 56
IV.4.3. Usuwanie odpadów ..... 57
IV.4.3.1. Opis systemu ..... 58
IV.4.3.2. Ocena systemu i zamierzone kierunki działań ..... 58
IV.4.4. Zaopatrzenie w gaz ..... 58
IV.4.4.1. Opis systemu ..... 58
IV.4.4.2. Ocena systemu i zamierzone kierunki działań ..... 59
IV.4.5. Ciepłownictwo ..... 59
IV.4.5.1. Opis systemu ..... 59
IV.4.5.2. Ocena systemu i zamierzone kierunki działań ..... 60
IV.4.6. Elektroenergetyka ..... 61
IV.4.6.1. Opis systemu ..... 61
IV.4.6.2. Ocena systemu i zamierzone kierunki działań ..... 61
IV.5. Uwarunkowania polityki przestrzennej miasta wynikające z diagnozy wartości kulturowych ..... 62
IV.6. Uwarunkowania polityki przestrzennej miasta wynikające z diagnozy demograficznej ..... 63
IV.7. Uwarunkowania polityki przestrzennej miasta wynikające z diagnozy sytuacji mieszkaniowej i określonego programu rzeczowego ..... 64

FAZA CELÓW I STRATEGII ROZWOJU MIASTA

V. STRATEGIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ROZWOJU MIASTA, JEJ ZWIĄZKI ZE "STUDIUM" ..... 69
V.1. Strategia jako plan wieloletniego rozwoju ..... 69
V.2. Strategiczne cele rozwoju miasta ..... 69

FAZA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

VI. KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ MIASTA ZGIERZA ..... 75
VI.1. Cele polityki przestrzennej ..... 75
VI.2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego Zgierza ..... 76
VI.3. Kierunki polityki przestrzennej dotyczącej ochrony kształtowania środowiska ..... 78
VI.3.1. Uwagi ogólne ..... 78
VI.3.2. Zasady metodyczne i zakres przyjętych kierunków polityki ochrony i kształtowania środowiska ..... 79
VI.3.3. Główne kierunki polityki przestrzennej w zakresie ochrony i kształtowania środowiska ..... 80
VI.3.4. Strategiczna koncepcja kształtowania ekologicznego systemu funkcjonalno-przestrzennego ..... 84
VI.4. Kierunki polityki przestrzennej dotyczące kształtowania układu komunikacyjnego ..... 87
VI.4.1. Uwagi ogólne ..... 87
VI.4.2. Układ uliczno-drogowy ..... 87
VI.4.2.1. Układ sieci uliczno-drogowej ..... 87
VI.4.2.2. Wskazania i wnioski do kształtowania ważnych ciągów układu ulicznego miasta ...... 88
VI.4.3. Komunikacja zbiorowa ..... 92
VI.4.3.1. Miejska komunikacja zbiorowa ..... 92
VI.4.3.2. Kolej ..... 92
VI.5. Kierunki polityki przestrzennej dotyczące rozwoju infrastruktury technicznej ..... 93
VI.5.1. Zaopatrzenie w wodę ..... 93
VI.5.2. Odprowadzanie ścieków ..... 93
VI.5.3. Usuwanie odpadów ..... 94
VI.5.4. Zaopatrzenie w gaz ..... 95
VI.5.5. Zaopatrzenie w ciepło ..... 95
VI.5.6. Zaopatrzenie w energię elektryczną ..... 95
VI.5.7. Zakres powiązań zewnętrznych ..... 96
VI.6. Kierunki polityki przestrzennej dotyczące dziedzictwa kulturowego ..... 97
VI.7. Instrumentalizacja wdrażania polityki przestrzennej Zgierza określonej w "STUDIUM" ..... 98
VI.7.1. Ustalenia ogólne ..... 98
VI.7.2. Ustalenia "STUDIUM" dla jednostek strukturalnych wyróżnionych w polityce przestrzennej miasta ..... 99
VI.8. Wnioski do polityki przestrzennej sąsiednich gmin ..... 106
VI.9. Interpretacja zapisu ustaleń "STUDIUM" ..... 107

Bibliografia ..... 109

SUMMARY ..... 115

Z powodu dużej objętości omawianej pozycji zamieszczono tylko podstawowe informacje. Całość dostępna w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza


Poprzednia strona: Raporty o stanie Miasta Zgierza
Następna strona: "Zgierz. Szkic historyczny"

Print this page